Hof Amsterdam oordeelt faciliteren piraterij onrechtmatig

Vorige week deed het Amsterdamse Hof uitspraak in het door BREIN aangetekende Hoger Beroep tegen Techno Design, de eigenaar van de website zoekmp3. Het hof oordeelde dat het onrechtmatig is om als website structureel en systematisch misbruik te maken van illegaal aangeboden mp3- bestanden op het Internet. Techno Design stelde een database met links naar mp3-bestanden samen, waarin gebruikers konden zoeken. Het feitelijke downloaden van die bestanden werd door de gebruikers zelf uitgevoerd. Techno Design werd door het Hof bevolen om zoekmp3 en de daaraan gerelateerde sites binnen zeven dagen uit de lucht te halen op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag of 1000 euro per link. Daarnaast werd Techno Design veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure en een nog te berekenen schadevergoeding.
De procedure was door Techno Design aangespannen om een rechterlijke verklaring over de rechtmatigheid van hun activiteiten te krijgen, nadat zij een sommatie van BREIN hadden ontvangen. De Rechtbank Haarlem oordeelde aanvankelijk dat het aanbieden van links niet onrechtmatig was mits deze op basis van betrouwbare meldingen zouden worden verwijderd. BREIN tekende hoger beroep aan en stelde dat Techno Design’s businessmodel onrechtmatig was omdat het was gestoeld op het faciliteren van auteursrechtinbreuken. Het Hof volgde die redenering en vernietigde het eerdere vonnis van de Rechtbank Haarlem.
Het Hof oordeelde dat het beheren van een website met een substantieel aantal links naar illegale bestanden illegaal is en dat daarom de hele site moet worden afgesloten. Dat betekent dat rechthebbenden bij zulke structurele inbreuken niet genoodzaakt zijn om meldingen voor iedere individuele link te sturen. Rechthebbenden kunnen in die gevallen sluiting van de gehele site eisen en schadevergoeding van de sitehouder vorderen. Het Hof bestempelde het gebruik van illegale bestanden door Techno Design als structureel en systematisch omdat ze een database met links naar mp3-bestanden samenstelde terwijl ze wetenschap had van het feit dat het overgrote deel van de aangeboden mp3-bestanden illegaal werd aangeboden. Het Hof oordeelde dat Techno Design zich niet kan beroepen op onwetendheid omdat zij grotendeels gebruik maakte van webspiders om de database samen te stellen. Techno Design wist dat de meeste bezoekers juist geïnteresseerd waren in illegaal aangeboden muziekbestanden en richtte haar businessmodel daar op in.
Het Hof stelde verder vast dat Techno Design geld verdiende met haar website. Hoe meer links, hoe meer bezoekers en hoe meer advertentie-inkomsten. Een substantieel deel van de inkomsten van het bedrijf werden behaald door structureel gebruik te maken van de illegale beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermde werken, zonder dat daarbij rekening is gehouden met de belangen van de rechthebbenden op die werken. Die handelwijze is in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht en daarom onrechtmatig jegens de rechthebbenden wiens belangen BREIN zich aantrekt of die door BREIN worden vertegenwoordigd.
Ook oordeelde het Hof dat een waarschuwing of disclaimer op de site die bezoekers wijst op het aanbod van illegale bestanden niet afdoende is aangezien de meeste bezoekers juist naar die bestanden op zoek zijn en zich weinig van zo een waarschuwing aantrekken. Techno Design had dan ook niet mogen vertrouwen op het feit dat een waarschuwing de inbreuken op auteurs- en naburige rechten zou voorkomen. Tevens werd het door Techno Design gevoerde verweer dat het moeilijk is om een zoekmachine onderscheid te laten maken tussen legaal en illegaal aangeboden muziek door het Hof afgewezen.
Met betrekking tot Techno Design’s beroep op de vrijheid van meningsuiting en informatie, stelde het Hof dat de daarop betrekking hebbende door de auteurs- en naburige wetgeving ingegeven beperkingen door Techno Design in acht hadden moeten worden genomen: Deze zijn bij wet voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk ter bescherming van de rechten van anderen.’
Het Hof heeft zich niet uitgelaten over de vraag of het linken naar een inbreukmakend bestand een nieuwe openbaarmaking van dat bestand oplevert. In de uitspraak wordt wel met nadruk gesteld dat het openbaar maken van een bestand zonder toestemming van de rechthebbenden een inbreuk oplevert. Het is dan logisch dat het willens en wetens linken naar zo een bestand vervolgens ook illegaal is en indien dit structureel en systematisch gebeurt de gehele site onrechtmatig maakt.
‘Veel sites die de verspreiding van illegale bestanden faciliteren proberen zich te verschuilen achter het argument dat niet zij maar hun gebruikers inbreuk maken. Deze uitspraak bevestigt dat zij daarmee niet weg komen,’ zegt BREIN-directeur Tim Kuik. ‘Het is onrechtmatig voor een zoekmachine, een p2p-website of andere online intermediair om willens en wetens gebruik te maken van massale auteursrechtinbreuken. Zulke sites zijn verboden indien ze structureel en systematisch linken naar illegaal aangeboden bestanden. Wij gaan dan ook door met het aanpakken van alle sites die hun activiteiten baseren op het gebruik van inbreuken door derden.’
‘De uitspraak schept een klimaat voor eerlijke handel op het Internet. Handhaving tegen Internetpiraterij en tussenpersonen die dat faciliteren is essentieel voor de ontwikkeling van legale Internetdiensten. Dat is in ieders belang, van auteur, artiest, producent en distributeur tot consument,’ aldus Kuik.
Behandelend advocaat namens BREIN was mr. Willem Roos van het Amsterdamse advocatenkantoor Höcker Rueb Doeleman. BREIN diende tevens een opinie in over deze zaak van IE-advocaat prof. mr. Dirk Visser van de Universiteit Leiden en het kantoor Klos Morel Vos Schaap. Techno Design’s advocaat mr Christiaan Alberdingk Thijm van het kantoor SOLV liet het bij de uitvoerige stukken die hij bij de Rechtbank had ingediend. Het Hof nam deze in overweging maar verwierp de argumenten alsmede het vonnis van de Rechtbank.

Lees verder

Pelé: Scoor tegen piraterij!

In het kader van het wereldkampioenschap voetbal heeft de brancheorganisatie van Amerikaanse filmstudio’s MPAA een voorlichtingstrailer uitgebracht waarin Pelé, een van de grootste voetballers aller tijden, een statement maakt tegen piraterij. Pelé belichaamt ‘fair play’ en de liefde voor sport en is een blijvende inspirator voor jonge sporters wereldwijd. In zijn voetbalcarrière heeft Pelé drie wereldbekers gewonnen en meer dan dan 1200 doelpunten gescoord.
In de trailer spoort Pelé zijn ‘vrienden’ aan om te scoren tegen piraterij en legt uit dat piraterij de banen van duizenden mensen die op een eerlijke manier hun brood verdienen en de creativiteit onder grote druk zet.
De trailer zal in de Verenigde Staten maar ook in diverse landen in Europa, Azië en Latijns Amerika op televisie worden vertoond. In Nederland wordt de trailer vooralsnog alleen via het Internet verspreid. Klik hier om de trailer te bekijken.
 
 
 

Lees verder

NFOrce staakt hosting van Thepiratebay

De Roosendaalse hosting provider NFOrce heeft besloten haar hosting van de illegale bittorrentsite Thepiratebay stop te zetten. Die beslissing is genomen na sommatie van BREIN om het hosten te staken teneinde medeplichtigheid aan een strafbaar feit en aansprakelijkheid voor schade te voorkomen.
‘De heer Taks van NFOrce heeft ons medegedeeld dat hij van zijn klant PRQ heeft geëist dat die voor het eind van vandaag de website thepiratebay.org en thepiratebay.com van de servers haalt’, zegt Tim Kuik, directeur van stichting BREIN. ‘Dat is inmiddels gebeurd. De heer Taks meldde ons telefonisch dat hij relevante IP-nummers aan PRQ heeft afgedragen. PRQ is een Zweedse onderneming die bekend is als beheerder van de illegale bittorrentsite Thepiratebay. Het ziet er naar uit dat Leaseweb uit Schiphol-Rijk de rol van NFOrce heeft overgenomen. We zijn dus nog niet klaar.’
Vorige week meldde BREIN dat de ’s werelds grootste illegale bittorrentsite Thepiratebay onderdak in Nederland had gevonden bij de hosting provider NFOrce die op haar beurt bij Leaseweb onderdak staat. Dit gebeurde nadat de Zweedse justitie in het kader van strafrechtelijk onderzoek de servers van de illegale site in beslag had genomen.

Lees verder

Scholieren massaal aan de slag met 'Get it Right'

De Stichting Auteursrecht Manifestaties (STAM) maakte onlangs bekend dat sinds de introductie meer dan 33.000 scholieren onder leiding van ruim 1000 docenten gebruik hebben gemaakt van het lespakket ‘Get it Right’. Dit lespakket is bedoeld voor jongeren van 14 en 15 jaar in het voortgezet onderwijs en gaat in op het belang van het auteursrecht en en het maken van cultuur, entertainment en informatie. Het lespakket wordt gratis ter beschikking gesteld.
Vorig jaar werden een aantal marketingacties in gang gezet om het lespakket opnieuw onder de aandacht te brengen van docenten CKV, economie en maatschappijleer op het VMBO, HAVO en VWO. Als gevolg daarvan werden in het voorjaar ruim 11.000 lespakketten besteld, bestaande uit een leerlingenmagazine, een introductievideo met de band Di-Rect, de speciale website www.auteursrecht.nl/voorjou en een docentenhandleding. In december werd opnieuw een mailing verstuurd die resulteerde in de bestelling van ruim 6.000 lespakketten.
De Stichting Auteursrechtmanifestaties is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging voor Auteursrecht, de Ministeries van Justitie, Economische Zaken en OCW en organisaties van recht- en belanghebbenden verenigd in de Stichting Auteursrechtbelangen (STARBEL), waaronder BREIN.

Lees verder

Maximumboetes verhoogd

De boetes die de Nederlandse strafrechter kan opleggen zijn onlangs verhoogd. Dat geldt dus ook voor de boetes die bij strafrechtelijke vervolging van piraterij kunnen worden opgelegd. De wet biedt zowel strafrechtelijke autoriteiten als civiele partijen zoals BREIN tal van middelen om piraterij aan te pakken.
Zo bevatten zowel de Auteurswet 1912 als de Wet op de Naburige Rechten straf- en civielrechtelijke sancties. De maximumstraf is 4 jaar gevangenis en de maximumboete is verhoogd van 45.000,- naar 67.000,-. Voor rechtspersonen kan zelfs een boete van 670.000,- (voorheen 450.000,-) gelden. Inbreukmakende goederen en productie- of distributiemiddelen mogen in beslag genomen worden. Ook door civiele partijen kunnen inbreukmakende goederen en productiemiddelen worden opgeëist. Daarnaast kan BREIN naast een verbod onder andere winstafdracht en schadevergoeding vorderen.
Ook het Wetboek van Strafrecht biedt middelen ter vervolging van piraterij. Sinds 1993 kent het strafrecht uitgebreide ontnemingmogelijkheden. Zowel de strafrechtelijke autoriteiten als BREIN hebben de mogelijkheid om opbrengsten die piraten uit hun illegale praktijken hebben verkregen, te ontnemen cq te vorderen. Tot slot heeft ook de douane de mogelijkheid de doorvoer van inbreukmakende goederen aan te pakken. De maximum straf die daarbij geldt is 1 jaar gevangenis en een boete van 67.000,–

Lees verder

Civiel- en strafrechtelijke acties tijdens marktcontroles

De afgelopen dagen voerde BREIN weer diverse controles uit op markten en beurzen. Vrijdag werd tijdens een controle in Dordrecht een kraam met een grote hoeveelheid illegale muziek-cd’s en -dvd’s aangetroffen. Gezien de omvang van het illegale aanbod werden de dragers door de plaatselijke Politie in beslag genomen. Tegen de aanbieder wordt proces-verbaal opgemaakt.
Zaterdag werd in samenwerking met de Belastingdienst een snuffelmarkt in Hazerswoude-dorp bezocht. Ter plaatse werd 1 aanbieder aangetroffen met illegale dragers. Die deed afstand van 40 illegale dvd’s met recente films en 10 illegale PS2 games en tekende een APV, die hem in geval van recidive op een boete van 500 euro per illegale kopie komt te staan. Zondag werd nog een markt in de Brabanthallen in Den Bosch bezocht. Daar werd geen illegaal aanbod aangetroffen.

Lees verder

Opnieuw illegale p2p-sites gestopt

Deze week hebben opnieuw drie p2p-websites hun illegale activiteiten gestaakt na sommatie door BREIN. In totaal zijn er nu 49 illegale p2p-sites met in totaal ongeveer 460.000 geregistreerde gebruikers gestopt.
Illegale bittorrent sites faciliteren massale inbreuk en de torrents zijn ook een onmisbaar bestanddeel van de inbreuk. Dat is onrechtmatig en een strafbaar feit. BREIN vordert afsluiting van de sites en NAW van de houders die aansprakelijk zullen worden gesteld. Hosting providers en illegale torrentsites die niet aan BREIN sommaties voldoen worden gedagvaard. Strafrechtelijke actie tegen volhardende inbreukmakers is ook mogelijk.
 

Lees verder

Integrale controle Beverwijkse Bazaar

Vandaag vond een integrale controle plaats op de Beverwijkse Bazaar, de bekendste zwarte markt van Nederland. Naast diverse strafrechtelijke opsporingsdiensten waaronder de FIOD-ECD en de Voedsel en Waren Autoriteit waren de Stichting Thuiskopie, Stichting Namaakbestrijding en BREIN aanwezig.
De FIOD-ECD nam bij een aanbieder honderden illegale dvds en een grote hoeveelheid illegale sigaretten in. Daarnaast werden nog twee kleinschaliger aanbieders van illegale dragers aangetroffen op het kofferbak-gedeelte van de markt. Die deden jegens BREIN afstand van respectievelijk 50 illegale dvds en 30 illegale cds en tekenden een anti-piraterijverklaring, die hen in geval van recidive op een boete van 500 euro per illegale kopie komt te staan. Een van de aanbieders was niet in staat om zich te legitimeren en kreeg daarvoor op de koop toe een proces-verbaal.

Lees verder