WAMCA

— for English see below — 

BREIN procedeert regelmatig tegen inbreukmakers en tegen tussenpersonen wier diensten worden gebruikt bij het maken van inbreuk. De bodemprocedures die BREIN voert op basis van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) worden gepubliceerd in het Centraal register voor collectieve vorderingen. In dit register treft u informatie over alle ingestelde en afgedane collectieve vorderingen in Nederland.

De volgende procedures van BREIN zijn ingeschreven in het register:

 • Collectieve vordering inzake iptv-4k en uw8k

  Aankondiging:

  Collectieve actie tegen aanbieder van IPTV-pakketten via fysieke winkel en de domeinen iptv-4k.co en uw8k.cc

  Stichting BREIN voert bij de rechtbank Den Haag een procedure tegen X over de beweerdelijke verkoop van IPTV-pakketten via zijn fysieke winkel en de websites iptv-4k.co en uw8k.cc. Dit heet een “collectieve actie”. BREIN is door de rechtbank aangewezen als exclusieve belangenbehartiger. De volledige dagvaarding leest u hier.

  Niet meedoen?

  Als u behoort tot de groep personen wiens belangen Stichting BREIN behartigt en u vindt het goed dat deze stichting ook optreedt tegen inbreuken op uw rechten, dan hoeft u niets te doen. Als u dat niet wilt (bijvoorbeeld als u hierover zelf een procedure wil voeren of als u akkoord bent dat uw werken zonder toestemming openbaar worden gemaakt), dan kunt u dat aan de rechtbank kenbaar maken. U bent dan niet gebonden aan de uitspraak, maar u kunt er ook geen rechten aan ontlenen. In het geval dat de inbreuken op uw rechten doorgaan, dan zult u daartegen dus zelf actie moeten ondernemen.

  U kunt dit kenbaar maken aan de rechtbank door uiterlijk 3 juli 2023 een brief te sturen aan de rechtbank Den Haag, Team Handel, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. U kunt daarvoor de volgende tekst gebruiken:

  “Ik wil niet dat in de collectieve actie van Stichting BREIN (zaak/rolnummer C/09/623001/HA ZA 22-10) ook mijn belangen worden behartigd”.

  Bovenstaand bericht is geplaatst op grond van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 3 mei 2023.

 • Collectieve vordering inzake GofastIPTV
 • Collectieve vordering inzake blokkering The Pirate Bay

— In English —

BREIN regularly litigates against infringers and against intermediaries whose services are used to commit infringements. The proceedings on the merits brought by BREIN under the Act on Settlement of Mass Claims in Collective Action (WAMCA) are published in the Central Register of Collective Claims. This register contains information about all collective claims brought and settled in the Netherlands.

The following proceedings of BREIN have been entered in the register:

 • Collective claim concerning iptv-4k and uw8k

  Announcement:

  Collective action against provider of IPTV-packages through physical store and domains iptv-4k.co and uw8k.cc

  Stichting BREIN initiated proceedings before the District Court of Den Haag against X over the alleged sale of IPTV-packages through his physical store and the websites iptv-4k.co and uw8k.cc. This is called a “collective action”. BREIN has been appointed by the District Court as the Exclusive Advocate. You can read the full summons in this case here (in Dutch).

  Do not want to participate?

  If you belong to the group of persons BREIN represents and you agree that BREIN also represents your interests, you do not have to do anything. If you do not want your interests to be represented in these proceedings (for example, if you wish to initiate proceedings on this matter yourself, or if you agree that your works are being made available without permission), you can make this known to the Court. You will not be bound by the decision in this case, but you cannot derive any rights from it either. In the event that the violations of your rights continue, you will therefore have to take action against it yourself.

  You can make this known to the Court by sending a letter to the District Court of Den Haag, Team Handel, P.O. Box 20302, 2500 EH Den Haag, before July 3, 2023. You can use the following text to do so:

  “I do not want my interests to be represented in the collective action of Stichting BREIN (case/role number C/09/623001/HA ZA 22-10)”.

  The above message is published in accordance with the decision of the District Court of Den Haag of May 3, 2023.