Auteursrecht

Als maker ben je eigenaar van je creatieve werk (bijvoorbeeld muziek, films of teksten). Dit heet Intellectueel Eigendom en geeft je het recht het te (laten) exploiteren. Daar zijn exclusieve privileges aan verbonden, die zo elementair (en logisch) zijn, dat ze zijn opgenomen in artikel 1 van de Auteurswet: ‘de auteursrechthebbende heeft de uitsluitende bevoegdheid zijn of haar werk openbaar te maken en te verveelvoudigen’.

  • Openbaar maken is het verspreiden van werken: verhandelen, weggeven, ruilen, uploaden of in het openbaar vertonen of ten gehore brengen
  • Verveelvoudigen is het maken van exemplaren (kopieën) of bijvoorbeeld het kopiëren van digitale bestanden (downloaden)

Auteursrecht is een verbodsrecht. Dit houdt in dat voor de openbaarmaking of verveelvoudiging van een werk de expliciete toestemming van de rechthebbende nodig is. In ruil voor die toestemming (een licentie) aan exploitanten van muziek, film, computerspellen en boeken kan de maker geld vragen in de vorm van een vast bedrag of royalty’s. De exploitanten kunnen op hun beurt geld verdienen door het werk tegen betaling te verspreiden, door er bijvoorbeeld dragers (cd’s, dvd’s, games, boeken), streams of downloads van te verkopen. Als ze dat willen, kunnen makers dat natuurlijk ook zelf doen.

De wet kent een aantal uitzonderingen op de eis van voorafgaande toestemming, zoals kopiëren voor eigen gebruik of openbaar maken in familie-, vrienden- of daaraan gelijkstaande besloten kring.

Ga naar auteursrecht.nl voor meer informatie. Daar vind je naast het filmpje ‘Auteursrecht in 2 minuten’ onder andere ook lespakketten van KlasseTV voor het onderwijs.