Aanpak P2P-gebruikers

BREIN wil afspraken met Internet Service Prodivders (ISP’s) over een proportionele aanpak van inbreukmakende p2p-gebruikers maar ziet zich genoodzaakt gerechtelijke procedures te beginnen omdat de ISP’s zich op de vlakte houden. Tim Kuik, directeur van stichting BREIN legt uit.

Lees verder

Hof verwijst NAW zaak p2p gebruikers naar lopende bodemprocedure

Vandaag heeft het Hof vonnis gewezen in het Hoger Beroep van de uitspraak van de voorzieningenrechter te Utrecht d.d. 12 juli 2005.
De uitspraak bevestigt dat BREIN in beginsel recht heeft op de NAW gegevens van inbreukmakende P2P gebruikers. De vraag die in dit Hoger Beroep aan de orde was is of die gegevensverzameling ook door een derde verricht mag worden.
Het Hof stelt dat zij op procedurele gronden geen inhoudelijke uitspraak kan doen over die vraag. Of de gegevensverzameling door een derde nu wel of niet rechtmatig is kan het Hof zonder nader onderzoek door deskundigen niet beoordelen. Voor een deskundig oordeel is volgens het Hof in deze procedure geen ruimte. De lopende bodemprocedure is daarvoor de aangewezen weg, met name omdat daarin spoedig een inhoudelijke uitspraak te verwachten valt.
Tim Kuik, directeur van BREIN: ‘In elk geval is duidelijk dat als BREIN de gegevens zelf verzameld, zij de NAW wel kan krijgen. Dat is dan ook wat wij sinds het kort geding doen.’
BREIN stelt dat de wet toestaat een derde in te schakelen zolang dat met de vereiste waarborgen is omkleed. Aangezien dit het geval was ziet BREIN de uitspraak in de bodemprocedure dan ook met vertrouwen tegemoet. 

Lees verder

Integrale marktcontrole Katwijk

Gisteren werkte BREIN mee aan een integrale controle op een braderie in Katwijk. Deelnemers aan de controle waren onder andere de Belastingdienst, Stichting Namaakbestrijding en de FIOD-ECD . BREIN heeft de hele braderie, waar in totaal ongeveer 150 kramen stonden, gecontroleerd maar geen illegaal product aangetroffen.
Nagenoeg ieder weekend controleert BREIN een of meerdere markten en beurzen in het land. Tijdens de zomermaanden, waarin veel braderieën plaatsvinden, en in de winterse cadeauperiode rond Sinterklaas en kerst wordt het aantal controles op markten en beurzen geïntensiveerd.  Het aanbod van illegale kopieën is in Nederland relatief laag. Via  het structureel uitvoeren van controles en het nemen van civielrechtelijke acties tegen aanbieders van illegale waren, beoogt BREIN dit zo  te houden.

Lees verder

FIOD-ECD neemt opnieuw strafrechtelijke actie tegen beheerders illegale p2p-sites

Gisteren heeft de FIOD-ECD onder leiding van het Functioneel Parket twee verdachten aangehouden en in verzekering gesteld die worden verdacht van het beheren van de p2p-websites www.Liquidtorrent.org, www.liquidtracker.org en www.phoenixtorrent.org. Tijdens doorzoekingen in woningen in Den Haag en Den Helder werden diverse computers en administratie in beslag genomen en in Amsterdam werd bij een serviceprovider een server in beslag genomen. Volgens de FIOD-ECD werden de websites waarschijnlijk door de eigenaren/beheerders op afstand vanuit hun woonhuis beheerd. Illegale p2p-sites maken willens en wetens structureel gebruik van illegale bestanden, zij zijn betrokken bij het illegale aanbod en de uitwisseling daarvan onder hun gebruikers.
Het persbericht van het Openbaar Ministerie kondigt aan dat Justitie de aanval tegen internetpiraten voortzet. Onlangs stonden vijf personen die betrokken waren bij de eDonkey-portalsites releases4u.com en shareconnector.com voor de rechter op verdenking van het organiseren van grootschalige auteursrechtinbreuk op film, muziek, computerspellen en andere interactieve software. Ook de eigenaar van de hosting provider van de sites is verdachte in die zaak vanwege zijn betrokkenheid bij een van de sites. In een persbericht naar aanleiding van deze lopende zaak zegt het Openbaar Ministerie dat zij zulke activiteiten met kracht zal bestrijden indien de civielrechtelijke handhaving niet tot resultaat heeft geleid. Met de actie tegen Phoenixtorrent (voorheen Liquidtorrent) voegt Justitie de daad bij het woord.
BREIN voert civielrechtelijke actie tegen illegale p2p-sites. Sinds eind vorig jaar hebben 71 illegale p2p-sites met vele honderduizenden geregistreerde gebruikers hun activiteiten gestaakt naar aanleiding van de sommaties van BREIN. Tegen andere p2p-sites lopen onderzoeken en zijn acties in voorbereiding. Van de serviceproviders die dergelijke sites onderdak bieden (‘hosten’) kan worden geëist dat die de sites afsluiten. Daarnaast kunnen de sitehouders aansprakelijk worden gesteld. Indien sitehouders zich anoniem houden worden hun NAW-gegevens opgeëist van de serviceprovider. Wanneer die niet meewerken worden zij gedagvaard.
BREIN Directeur Tim Kuik: ‘Houders van illegale p2p-sites faciliteren willens en wetens massale inbreuk en doen daar zelf aan mee. Ze weten dat ze daarmee grote schade berokkenen. Ze doen er hun voordeel mee en doen niets om de inbreuk een halt toe te roepen. Daar moet een einde aan komen. Wij eisen afsluiting van illegale sites. We spreken sitehouders civielrechtelijk aan met een verbod op verbeurte van een dwangsom en eisen schadevergoeding. Daarbij is het mogelijk civiel beslag te leggen op servers. Tegen sitehouders en beheerders die ondanks onze waarschuwingen doorgaan kan ook aangifte gedaan worden bij de strafrechtelijke autoriteiten. Die kunnen overgaan tot inbeslagname van servers en tot aanhouding en vervolging van verdachten.’
De genoemde websites organiseerden massale illegale uitwisseling van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, muziek, spellen en software via het Bittorrent-netwerk. Het aanbod op bittorrent sites vindt plaats middels ‘torrents’. Een torrent is een link die toegang verschaft tot een specifiek bestand en een ‘tracker’ aanwijst. Een tracker is software die het uitwisselverkeer tussen de gebruikers regelt. Illegale bittorrent sites maken structureel en systematisch gebruik van ongeautoriseerd aangeboden bestanden. De torrents op de sites vormen bovendien een onmisbare schakel in de illegale verspreiding van auteursrechtelijk beschermde bestanden. Daardoor handelen de sites onrechtmatig en zijn (mede)plegers van bedrijfsmatige inbreuken. Dat is strafbaar als misdrijf met maximaal 4 jaar gevangenisstraf en 67.000 euro boete voor personen of 670.000 euro voor bedrijven.

Lees verder

Tribler gericht op uitwisseling legale content: gebruikers niet anoniem

Onlangs beantwoordden de Ministers Brinkhorst en Donner kamervragen die waren gesteld naar aanleiding van de door TU Delft met overheidssubsidie ontwikkelde p2p-uitwisselsoftware Tribler. In die beantwoording staan een aantal belangrijke opmerkingen over de handhaving van auteursrecht op Internet.
Tribler gebruikers niet anoniem.In hun antwoord op de kamervragen bevestigen de Ministers dat gebruikers van Tribler die illegaal materiaal beschikbaar stellen zonder toestemming van de rechthebbenden auteursrechtinbreuk plegen. Zij voegen daaraan toe dat misbruik wordt ontmoedigd doordat gebruikers niet anoniem zijn. Het up- en downloadgedrag, IP adres, land en de locatie van gebruikers worden vastgelegd. Inbreukmakende gebruikers kunnen dan ook aansprakelijk worden gesteld en tot schadevergoeding worden veroordeeld, aldus de Ministers.
Civiele vorderingen tot staking inbreuk en afgifte identiteit mogelijk. Strafrecht sluitstuk.
De Ministers wijzen tevens op het voorstel tot implementatie van de EU handhavingsrichtlijn die de mogelijkheden voor rechthebbenden om op te treden tegen auteursrechtinbreuken op Internet aanscherpt. Zij noemen de civiele vorderingen tegen ISP’s tot staking van doorgifte en tot afgifte van NAW gegevens (naam, adres, woonplaats). De Ministers voegen toe dat het strafrecht sluitstuk vormt in gevallen waarin vanwege ernst en omvang van inbreuken het algemeen belang wordt geraakt. Daarbij gaat het om inbreuken met een beroeps- of bedrijfsmatig karakter of waarbij criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit zijn betrokken.
Ruimte voor inbouw technologische bescherming.De Ministers zeggen dat in het Tribler-project ruimte is gereserveerd voor de mogelijkheid van inbouw van betere (auteurs)rechtbescherming via DRM-technologie en dat bij het onderzoek wordt stilgestaan bij de vraag hoe eventueel misbruik kan worden ontmoedigd voorzover die niet kan worden vermeden. Zij voegen toe dat overleg plaatsvindt tussen het Freeband consortium, waar het Tribler-project deel van uitmaakt, en Stichting BREIN over mogelijke additionele maatregelen om misbruik te voorkomen en te bestrijden.
Commentaar BREIN.
Directeur Tim Kuik van Stichting BREIN: ‘De overheid wil elektronische handel stimuleren. Zij subsidiëren daarom onderzoek en dat is een goede zaak. De groei van elektronische handel is afhankelijk van initiatieven die illegaal gebruik ontmoedigen. Tribler is een experiment dat daar rekening mee houdt. De TU Delft is geïnteresseerd in het doen van onderzoek naar mogelijkheden voor technologische bescherming. Het is belangrijk dat daarvoor ruimte is gereserveerd in het project. Ook daar is subsidie voor nodig. De uitlatingen van de Ministers rechtvaardigen de verwachting dat de overheid gunstig zal oordelen over verdere subsidie-aanvragen voor dergelijk onderzoek.’
Het is belangrijk dat daarvoor ruimte is gereserveerd in het project. Ook daar is subsidie voor nodig. De uitlatingen van de Ministers rechtvaardigen de verwachting dat de overheid gunstig zal oordelen over verdere subsidie-aanvragen voor dergelijk onderzoek.’
sluiten

Lees verder

Wat mag, en wat niet?

Het auteursrecht is een soort eigendomsrecht: Intellectueel Eigendom. De maker (of auteur) van een werk is de enige die mag bepalen wat er met zijn werk gebeurt.

Lees verder

FBI ontmantelt camcording netwerk

Agenten van de Amerikaanse FBI hebben gisteren dertien personen aangehouden die worden verdacht van het op grote schaal illegaal opnemen van films in bioscopen (camcording). De personen opereerden in georganiseerd verband en waren actief in de regio New York. Ze maakten deel uit van een internationaal netwerk verantwoordelijk voor de helft van alle illegale films op de Amerikaanse markt en het Internet en 25 procent van alle illegale films wereldwijd.
90 procent van alle prerelease films die op het Internet en op illegale dvd’s verschijnen zijn afkomstig van camcordings. Door camcording verschijnen films vaak al voor of vlak na de wereldwijde bioscooppremière op illegale dvd en het Internet.
Uit het onderzoek van de FBI bleek dat een aantal verdachten illegale kopieen internationaal distribueerden via het Internet, met name naar Aziatische landen, waar ze waarschijnlijk werden gebruikt voor de vervaardiging van illegale dvd’s. De verdachten hangt een maximum gevangenisstraf van 5 jaar boven het hoofd.

Lees verder

Strafzaak beheerders p2p-sites, rechtbank laat getuigen horen

Vandaag werd in de rechtbank te Rotterdam een strafzaak behandeld tegen vijf personen die worden verdacht van het organiseren van grootschalige auteursrechtinbreuk op film, muziek, computerspellen en andere interactieve software. De verdachten waren beheerders van de eDonkey-websites Releases4u.com en Shareconnector.com. Ook de eigenaar van de hosting provider van de sites, The Mindlab is verdachte in de zaak. Via deze sites werden op grote schaal links naar op inhoud en kwaliteit gecontroleerde film- en muziekbestanden op het p2p-uitwisselnetwerk eDonkey aangeboden. Ook werd het aanbod van dergelijke bestanden op het eDonkey netwerk georganiseerd.
De rechtbank hield de zitting aan om de rechter-commissaris verscheidene getuigen te laten horen. Bij hervatting van de zitting, waarschijnlijk begin volgend jaar, zal het OM een deskundige van het Nederlands Forensich Instituut (NFI) aanwijzen. De complexiteit van de zaak geeft daartoe aanleiding aldus de rechtbank. Overigens verbood de civiele rechter in hoger beroep eind vorige week de website Zoekmp3 die grootschalig links naar illegale muziekbestanden aanbood. Zoekmp3 had zelf een civiele procedure tegen BREIN aangespannen om een verklaring van de rechter te krijgen dat haar acitiviteiten legaal waren. De rechtbank had aanvankelijk geoordeeld dat willens en wetens linken naar illegale bestanden illegaal is maar had de site niet verboden. Het Hof in hoger beroep oordeelde dat de site willens en wetens grootschalig gebruik maakte van illegaal aangeboden bestanden en verbood daarom de hele site.
In 2004 werden Releases4u en Shareconnector herhaaldelijk door BREIN gesommeerd hun onrechtmatige en strafbare activiteiten te staken. Zij trokken zich daar niets van aan of ontkenden hun betrokkenheid en gingen stug door. BREIN deed daarop aangifte bij de FIOD-ECD. Die verrichtte nader onderzoek dat eind 2004 leidde tot de arrestatie van tien personen en de inbeslagname van verscheidene computers, servers en administratie. Vijf van de verdachten waren actief als beheerders van de sites en zijn nu door het Openbaar Ministerie gedagvaard. De overige verdachten, verantwoordelijk voor het uploaden van auteursrechtelijk beschermde werken, hebben van het Openbaar Ministerie recent een transactieaanbod met, naar verluidt, 1250 euro boete gekregen. Regel is dat vervolging volgt indien niet op een transactieaanbod wordt ingegaan.
De advocaten van de verdachten die vandaag voorkwamen speculeerden de afgelopen dagen in de media en vandaag op de zitting over de haalbaarheid van strafrechtelijke vervolging. Het openbaar ministerie zou niet-ontvankelijk zijn. BREIN directeur Tim Kuik zegt hierover: ‘Het willens en wetens aanbieden van links naar illegale bestanden is illegaal en je site of dienst daarop inrichten eens te meer. Of een strafrechtelijke zaak kans van slagen heeft hangt van de feiten af en die zijn kraakhelder. De betreffende sites boden op grote schaal links aan naar illegale bestanden op het eDonkey netwerk en verifieerden de inhoud en kwaliteit van die bestanden terwijl de illegaliteit van die bestanden onmiskenbaar was. Na controle van de bestanden werden links op de website gerubriceerd en op de websites werd uitvoerig uiteengezet hoe je zo optimaal mogelijk inbreukmakende bestanden via het eDonkey-netwerk kon verspreiden. Zij organiseerden zulk illegaal aanbod. De activiteiten gingen dus verder dan louter het aanbieden van links naar willekeurige bestanden op het Internet. Deze mensen waren bovendien gewaarschuwd maar gingen desondanks door.’
uiteengezet hoe je zo optimaal mogelijk inbreukmakende bestanden via het eDonkey-netwerk kon verspreiden. Zij organiseerden zulk illegaal aanbod. De activiteiten gingen dus verder dan louter het aanbieden van links naar willekeurige bestanden op het Internet. Deze mensen waren bovendien gewaarschuwd maar gingen desondanks door.’

Lees verder