Werkwijze

Makers steken hun ziel en zaligheid (creativiteit, energie en vaak geld) in het produceren van werken waaraan talloze gebruikers plezier beleven. In ruil daarvoor hebben zij het exclusieve recht om te bepalen hoe zij hun werk uitbaten. Voldoening is mooi, maar je kunt er je brood niet mee smeren. Daarom willen rechthebbenden uiteindelijk betaald krijgen voor het gebruik van hun werk. Ook in de gedigitaliseerde wereld. Daarin komen steeds meer online-platforms waarop content legaal beschikbaar is. Dit stimuleert BREIN van harte. Het legale aanbod heeft echter alleen kans van slagen als paal en perk gesteld wordt aan inbreuk en misbruik.

Stichting BREIN beschermt auteurs, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs tegen illegaal aanbod. Zo draagt het bij aan nieuwe creatie en technologische innovatie, zoals distributie via internet. Uiteindelijk beschermt BREIN niet alleen de auteur, uitvoerend kunstenaar en producent, maar de werkgelegenheid in de hele bedrijfstak die zich specialiseert in het legaal aan de man brengen van hun creatieve werk.

Doel

BREIN stelt zich ten doel om zowel het ongeautoriseerde aanbod als het gebruik daarvan te verminderen. Het richt zich daarbij op alle betrokken partijen: sites/diensten, uploaders, hosting providers, access providers, betaaldiensten, adverteerders en advertentiediensten, zoekmachines en eindgebruikers/consumenten.
Hoewel opzettelijke inbreuk strafbaar is als misdrijf, legt de overheid de primaire verantwoordelijkheid voor handhaving bij de rechthebbenden zelf. Daarvoor is BREIN opgericht. BREIN dwingt de naleving van de bestaande wet- en regelgeving via de rechter af en creëert daarmee een raamwerk van rechtspraak waarbinnen de civielrechtelijke handhaving plaatsvindt. Dat gaat niet zonder slag of stoot; regelmatig moet tot de hoogste rechterlijke instanties in Nederland en de EU worden doorgeprocedeerd.

Aansprakelijkheid ISP’s

Internet service providers (ISP’s) kunnen in twee groepen worden verdeeld: hosting providers en access providers. Een hosting provider biedt onderdak aan websites en diensten; een access provider geeft abonnees toegang tot die websites en diensten.
ISP’s hebben bij wet een beperkte aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het doorgegeven van informatie. Zaken zoals die tegen The Pirate Bay hebben echter duidelijk gemaakt dat deze beperkte aansprakelijkheid niet betekent dat zij geen verantwoordelijkheid hebben om mee te werken aan de beperking van piraterij. Hoewel ISP’s neutraal zijn, zijn ze toch de geëigende partij om de inbreuk te helpen stoppen. Hosting providers moeten actie ondernemen zodra ze van inbreuk in kennis gesteld zijn en access providers zijn medeverantwoordelijk voor het rechtzetten van misstanden. Zij moeten dus onder andere helpen met het blokkeren van toegang tot illegale websites.

Werkwijze

Met betrekking tot onwettig aanbod op internet probeert BREIN in eerste instantie te achterhalen wie er achter een inbreuk makende site of dienst zit, zodat die kan worden aangesproken. Maar inbreukmakers weten in de meeste gevallen heel goed dat zij illegaal bezig zijn en opereren dan ook veelal anoniem. In dat geval sommeert BREIN de hosting provider om de website offline te halen. Als dat onvoldoende soelaas biedt, bijvoorbeeld omdat een inbreukmaker vanuit het buitenland opereert, kan van de access provider worden geëist dat die de toegang tot de site blokkeert.
Om de identiteit van inbreukmakers te achterhalen, zal BREIN persoonsgegevens vorderen van tussenpersonen zoals hosting en access providers of betaaldiensten. Die mogen en behoren deze op eigen afweging af te geven1.

Civiel- en strafrechtelijke actie

Stichting BREIN is opgericht omdat het overheidsbeleid is, dat rechthebbenden primair zelf moeten zorgdragen voor het handhaven van hun (auteurs- en naburige) rechten, en dit dus ook zelf moeten bekostigen. Als civiele partij neemt BREIN daarin civielrechtelijke actie en gebruikt daarvoor de rechtsmiddelen die het Auteursrecht voor die handhaving aanreikt: inbreukmakers kunnen worden gesommeerd te stoppen, inbreuk makende artikelen kunnen worden opgeëist, schadevergoeding kan worden gevorderd en betaling van de proceskosten kan worden opgelegd. BREIN zal echter in eerste instantie een schikking aanbieden.
Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven – bijvoorbeeld bij inbreuk op grote schaal, als die beroeps- of bedrijfsmatig wordt uitgevoerd of als er veel illegale verdiensten mee gemoeid zijn – kan het Openbaar Ministerie besluiten ook strafrechtelijke vervolging in te stellen.

Advocaat in dienstbetrekking

Stichting BREIN werkt samen met verschillende advocatenkantoren en heeft ook een advocaat in dienstbetrekking. De heer mr. B.R.J. van Ramshorst is advocaat in dienst bij Stichting BREIN. Dat betekent dat hij alleen optreedt voor Stichting BREIN als bedoeld in art. 5.9, onderdeel g van de verordening op de advocatuur2. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij zich op het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Intellectuele Eigendom3. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd hoofdrechtsgebied.


  1. Hoge Raad (C04/234HR) bepaalt dat een tussenpersoon persoonsgegevens aan een derde moet afgeven indien: aannemelijk is dat de informatie jegens de derde onrechtmatig is; de derde een reëel belang heeft bij de gegevens; aannemelijk is dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen; bij afweging van de betrokken belangen, het belang van de derde prevaleert.
  2. https://regelgeving.advocatenorde.nl/content/verordening-op-de-advocatuur
  3. https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/zoeken?type=advocaten&q=ramshorst