BREIN – News-service Europe (NSE)

NSE is een Usenet Service Provider (USP) die als zodanig toegang tot het Usenet aanbiedt aan zijn klanten. Het Usenet is een wereldwijd technologisch platform voor uitwisseling van berichten. Usenet was bedoeld voor het met behulp van korte tekstberichten discussiëren over onderwerpen, maar wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor het ongeautoriseerd uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde content waaronder films, muziekalbums, games, software en ebooks. Het hangt van het businessmodel van de klant van NSE af hoe deze vervolgens de toegang tot het Usenet aanbiedt aan de uiteindelijke gebruikers. De klant kan een internet service provider zijn die de toegang opneemt in het pakket van diensten dat de consument voor het reguliere internet abonnement krijgt, dan wel de door NSE verzorgde Usenet dienst als aanvullend product tegen bijbetaling aanbiedt. De klant kan ook een reseller zijn die de toegang tot Usenet als primair product aanbiedt.

Lees verder

BREIN – Shareconnector

Het Hof Amsterdam heeft het vonnis uit 2008 van de voorzieningenrechter Amsterdam in hoger beroep bevestigd. De website Shareconnector was ook naar het oordeel van het Hof onrechtmatig. Op de site werden zogenaamde hash codes (ook wel has links of ed2k-links genoemd) geïndexeerd. Hash codes karakteriseren de inhoud van een bestand maar verwijzen niet naar een specifieke locatie. De codes waren afkomstig van het peer-to-peer netwerk eDonkey waar gebruikers bestanden kunnen uitwisselen. De rol van Shareconnector was het indexeren van betrouwbaar bevonden hash codes. Gebruikers plaatsten de codes op de Shareconnector site waar zij na verificatie werden voorzien van de naam Shareconnector als ‘keurmerk’. De site verdeelde de codes in verschillende inhoudscategorieën. Door op de code te klikken werd het downloadproces in werking gesteld. Uit een steekproef was gebleken dat 95% van de titels naar illegaal aangeboden bestanden verwezen. Het ging vooral om recente en populaire speelfilms, televisieseries, muziek, software en games.

Lees verder

BREIN – The Pirate Bay

Opnieuw rechterlijk verbod tegen Zweedse eigenaren van The Pirate Bay. De voorzieningenrechter te Amsterdam legde opnieuw een verbod op aan de drie Zweedse eigenaren van The Pirate Bay. Alle torrents naar inbreukmakende bestanden moeten binnen 3 maanden worden verwijderd en verwijderd worden gehouden op straffe van een dwangsom van 5000 euro per torrent met een maximum van 3 miljoen euro. Ook moeten de drie dergelijke torrents ontoegankelijk maken voor gebruikers in Nederland op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro.

Lees verder

BREIN – Mininova

Rechter legt filterverplichting op aan Mininova. Mininova houdt zich bezig met de exploitatie van een Bittorrent-platform. Via dit platform worden .torrents aangeboden die toegang gegeven tot voor overgrote deel auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken. De rechtbank oordeelde dat Mininova aan haar gebruikers structureel de gelegenheid geeft tot, aanzet tot en profiteert van de door haar gebruikers gepleegde inbreuken op de auteursrechten en naburige rechten van rechthebbenden uit de entertainmentindustrie.  Aannemelijk is dat de auteursrechthebbenden daardoor schade lijden. Mininova handelen wordt dan ook als onrechtmatig gekwalificeerd. Mininova kan zich niet beroepen beperkte aansprakelijkheid en is dus niet gevrijwaard van aansprakelijkheid ten opzichte van BREIN voor haar handelwijze met betrekking tot (de inhoud van) de van derden afkomstige, opgeslagen informatie. De door Mininova gehanteerde Notice and Take Down-procedure om torrents te verwijderen volstaat niet.

Lees verder

BREIN – The Pirate Bay

Stichting Brein vordert in deze procedure van gedaagden de inbreuken die worden gepleegd via ThePirateBay in Nederland te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagden. Geoordeeld wordt dat – tegen de achtergrond van het spoedeisende karakter van de vorderingen – voldoende is gewaarborgd dat gedaagden tijdig op de hoogte waren van deze procedure en kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de dagvaarding en wel zo tijdig dat gedaagden nog de mogelijkheid hebben gehad verweer te voeren. Een rol speelt hierbij dat Stichting Brein – naast via de officiële weg – op talrijke wijzen de dagvaarding aan gedaagden heeft toegezonden, waaronder via Twitter en Facebook. Op de brief van de eigenaren van ThePiratebay aan de voorzieningenrechter die werd ontvangen een aantal dagen nadat de zitting plaatsvond en waarin zij inhoudelijk verweer voerden en stelden dat zij niet op de hoogte waren van de zitting kan de voorzieningenrechter dan ook geen acht slaan. Ook kan deze brief niet worden gezien als een zuivering van het verstek.

Lees verder

BREIN – Global Gaming Factory

GGF heeft aangegeven ThePirateBay over te willen nemen. Stichting Brein vordert in deze procedure van GGF dat de inbreuken die worden gepleegd via ThePirateBay te staken en gestaakt te houden vanaf het moment van overname van ThePirateBay. De voorzieningenrechter oordeelt dat indien die overname plaatsvindt zonder nader voorzieningen in de huidige werkwijze van The Pirate Bay, GGF inbreuk dreigt te maken op de auteursrechten en naburige rechten van de bij Stichting Brein aangesloten rechthebbenden. Het gevoerde verweer van GGF, dat de geplande overname van ThePirateBay nog onzeker was, leidt niet tot afwijzing van het gevorderde, maar wordt wel gehonoreerd in die zin dat de vorderingen jegens GGF zullen worden toegewezen vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen.

Lees verder

BREIN – Euroaccess

De voorzieningenrechter overweegt dat het onrechtmatige karakter van de activiteiten op torrent.to evident is en ook voor Euroaccess volstrekt duidelijk moet zijn. Dit geldt nog sterker voor een professionele partij die zich toelegt op het hosten van websites die bovendien door BREIN ook nog eens is gewezen op het onrechtmatige karakter van de activiteiten opwww.torrent.to. De gevorderde afsluiting wordt derhalve toegewezen. BREIN vorderde ook bekendmaking van de namen en adressen van de (rechts)personen die schuilgaan achter torrent.to.

Lees verder

BREIN – Leaseweb

Leaseweb is in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter heeft gewezen en uitgesproken op 21 juni 2007. Volgens Leaseweb had de Amsterdamse voorzieningenrechter BREIN niet mogen ontvangen in haar vorderingen omdat BREIN niet de keus maakte of zij optrad als gevolmachtigde van de bij de rechteninbreuk betrokkenen dan wel op eigen hoofde op de voet van art. 3:305a BW. Daarnaast voert Leaseweb aan dat BREIN onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van overleg te bereiken. Het Hof verwerpt de grieven van Leaseweb.

Lees verder