Home Nieuws BREIN – News-service Europe (NSE)

BREIN – News-service Europe (NSE)

NSE is een Usenet Service Provider (USP) die als zodanig toegang tot het Usenet aanbiedt aan zijn klanten. Het Usenet is een wereldwijd technologisch platform voor uitwisseling van berichten. Usenet was bedoeld voor het met behulp van korte tekstberichten discussiëren over onderwerpen, maar wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor het ongeautoriseerd uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde content waaronder films, muziekalbums, games, software en ebooks. Het hangt van het businessmodel van de klant van NSE af hoe deze vervolgens de toegang tot het Usenet aanbiedt aan de uiteindelijke gebruikers. De klant kan een internet service provider zijn die de toegang opneemt in het pakket van diensten dat de consument voor het reguliere internet abonnement krijgt, dan wel de door NSE verzorgde Usenet dienst als aanvullend product tegen bijbetaling aanbiedt. De klant kan ook een reseller zijn die de toegang tot Usenet als primair product aanbiedt.
De Rechtbank stelt voorop dat het enkele feit dat op de servers van NSE enkel alfanumerieke artikelen staan er niet aan in de weg staat dat van een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging of openbaarmaking sprake kan zijn. Onder het verveelvoudingsrecht van de auteursrechthebbende is te verstaan het uitsluitend recht de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van het werk, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. Het toegepaste technische procedé is hierbij niet relevant. Een andere uitleg zou de rechten van de auteursrechthebbenden uithollen. Dit geldt bovendien ook voor het openbaarmakingsbegrip.

De opslag van artikelen op de spoolservers van NSE levert een niet toegestane verveelvoudiging van werken op door NSE. De betreffende opslag kan volgens de Rechtbank niet worden aangemerkt als ‘van voorbijgaande aard’ en is dan ook niet op grond van artikel 13a AW uitgezonderd van het verveelvoudigingsrecht dat uitsluitend aan de rechthebbende op een werk toekomt. Reproductiehandelingen van voorbijgaande aard moeten niet verder gaan dan noodzakelijk is voor de goede werking van het technisch procedé. De reproducties blijven in het geval van NSE ten tijde van de zitting in deze rechtszaak inmiddels 400 dagen op de spoolservers staan en NSE kan deze retentietijd zelf verhogen. De opslag door NSE van de reproducties op de spoolservers is daarmee niet aan te merken als een geautomatiseerd, technisch procedé, waarbij een bestand zonder menselijke interventie en binnen een korte tijdspanne wordt gewist, zodra het zijn functie om dit technisch procedé mogelijk te maken heeft vervuld.

Het ter beschikkingstellen van de artikelen vanaf de spoolservers aan haar gebruikers, alsmede het beschikbaar stellen van de artikelen aan gebruikers van andere USP’s (in het kader van het synchronisatieproces tussen de verschillende USP’s), levert bovendien een auteursrechtelijk relevante openbaarmakingshandeling van NSE op. NSE doet meer dan het feitelijk ter beschikking stellen van de fysieke faciliteiten ten einde een mededeling mogelijk te maken of te verrichten; zij maakt een onderscheid tussen de verschillende reproducties (articles en binaries), plaatst deze op verschillende servers en zij heeft invloed op de duur van de terbeschikkingstelling. Dit gaat verder dan het louter ter beschikking stellen van fysieke faciliteiten en moet dan ook worden aangemerkt als een ‘mededeling aan het publiek’. Ook met deze handeling maakt NSE inbreuk op de rechten van de bij BREIN aangesloten rechthebbenden voor zover de reproducties (delen van) hun werken bevatten.

De rechtbank is voorts van oordeel dat NSE, voor zover zij de artikelen in het kader van het synchronisatieproces aan de andere USP’s ter beschikking stelt, niet (mede) openbaar maakt, omdat hierbij geen sprake is van een nieuw publiek. Met deze beschikbaarstelling handelt NSE echter wel onrechtmatig jegens de bij BREIN aangesloten rechthebbenden. NSE faciliteert volgens de Rechtbank structureel het uitwisselen van inbreukmakende informatie op het usenet en het internet. Zij weet dat de binaire bestanden overwegend illegale content bevatten en verdient hier geld aan. De Notice & Take Down procedure van NSE valt volgens de Rechtbank bovendien niet veel te verwachten. Voordat de rechthebbenden zich ervan bewust zijn dat er artikelen met illegale content op de servers van NSE zijn geplaatst en eer zij de NTD in gang kunnen zetten, zullen de betreffende artikelen al aan de andere USP’s zijn doorgegeven.
 
Het feit dat NSE de binaries niet zou kunnen filteren op ongeautoriseerde content, hetgeen BREIN heeft betwist, staat volgens de Rechtbank niet aan een verbod in de weg. De Rechtbank oordeelt: “De grootschalige inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken maakt een dergelijk verbod noodzakelijk, terwijl de beperking tot binaries de maatregel proportioneel doet zijn in het kader van het beoogde doel, de bescherming van de vele auteursrechthebbenden.”

NSE is een Usenet Service Provider (USP) die als zodanig toegang tot het Usenet aanbiedt aan zijn klanten. Het Usenet is een wereldwijd technologisch platform voor uitwisseling van berichten. Usenet was bedoeld voor het met behulp van korte tekstberichten discussiëren over onderwerpen, maar wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor het ongeautoriseerd uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde content waaronder films, muziekalbums, games, software en ebooks. Het hangt van het businessmodel van de klant van NSE af hoe deze vervolgens de toegang tot het Usenet aanbiedt aan de uiteindelijke gebruikers. De klant kan een internet service provider zijn die de toegang opneemt in het pakket van diensten dat de consument voor het reguliere internet abonnement krijgt, dan wel de door NSE verzorgde Usenet dienst als aanvullend product tegen bijbetaling aanbiedt. De klant kan ook een reseller zijn die de toegang tot Usenet als primair product aanbiedt.


NSE is door de Rechtbank, onder meer, geboden om het vastleggen op haar spoolservers en het ter beschikking stellen aan derden in het kader van Usenet diensten, van binaries die (delen van) beschermde werken en/of uitvoeringen van films van bij BREIN aangeslotenen, te staken en gestaakt te houden. Het vonnis ziet niet op korte tekstartikelen.