Home Nieuws BREIN Jaarverslag 2022

BREIN Jaarverslag 2022

Stichting BREIN verzorgt de collectieve bescherming van auteurs- en naburig recht voor makers, uitvoerende kunstenaars en de creatieve media-industrie zoals producenten, uitgevers, omroepen, distributeurs en platforms. Aangesloten bij BREIN zijn rond de dertig branche- en collectieve beheersorganisaties en hun leden, tezamen enkele duizenden bedrijven en tienduizenden makers met betrekking tot muziek, films, series, boeken, geschriften, beeld en games.

“De verhouding tussen illegaal gebruik en gemiste omzet is niet 1 op 1 maar, afhankelijk van de sector, in te schatten van 1 op 3 (d.w.z. elke 3 illegale gebruiksmomenten leiden tot 1 gemist legaal gebruiksmoment) tot 1 op 5. Vanuit historisch perspectief is gebleken dat in landen waar wel legaal aanbod is maar geen handhaving, de markt voor tenminste 80% in handen van georganiseerde illegaliteit is.”

BREIN’s aanpak richt zich op alle vormen van illegaal aanbod ongeacht de technologie die daarvoor wordt aangewend. Bijvoorbeeld bittorrent, cyberlockers, usenet, IPTV en websites of social media die daarnaar linken en ook streamripping sites en illegaal aanbod op veiling (of ‘vraag-en-aanbod’) sites van bestanden en fysieke dragers waaronder vinyl.

Het populairste protocol voor illegaal gebruik blijft vooralsnog bittorrent, maar ook streaming en download link sites voor cyberlockers vinden veel aftrek, evenals voor audiovisuele content illegale IPTV-abonnementen met Video-On-Demand (VOD). Bittorrent, streaming en link sites genereren voornamelijk inkomsten met reclame, al wordt ook aan de verkoop van abonnementen en VPN verdiend. Cyberlockers bieden premium abonnementen aan voor sneller downloaden, link sites maken de content vindbaar. Ook voor commercieel usenet is de verkoop van abonnementen de voornaamste bron van inkomsten, NZB-link sites maken de beste kwaliteit illegale content eenvoudiger te vinden en te downloaden.

BREIN kijkt voor de handhaving allereerst naar de aanbieders, de sites en uploaders die als bron fungeren en vervolgens ook naar tussenpersonen zoals hosting providers en accessproviders maar ook betaaldiensten, adverteerders en zoekmachines.

Ook neutrale tussenpersonen behoren te helpen bij het tegengaan van illegaal gebruik. Het meest significant daarbij is de dynamische blokkering door accessproviders van toegang tot populaire illegale sites. Die is in 2022 uitgebreid tot de zeven populairste illegale bittorrent sites en de belangrijkste proxy’s en mirrors daarvoor. BREIN houdt dit bij en stuurt periodiek updates naar de accessproviders. Door het ‘one for all’ convenant uit 2021 wordt een rechterlijk bevel tegen één van de grote accessproviders ook door de anderen uitgevoerd. Los daarvan voert ook Google deze updates uit.

“Nederlands bezoek aan geblokkeerde sites neemt met meer dan driekwart af. Onderzoek van Carnegie Mellon duidt op een algemene afname in illegaal gebruik van 22% na blokkering van meerdere sites en een toename van 10% in legaal gebruik en zelfs 24% onder veelgebruikers.” [i]

C ij f e r s

BREIN verrichtte in 2022 de onderstaande aantallen handhavingsacties. Alle acties betreffen muziek, video (films en series), boeken, geschriften, beeld en games, tenzij anders vermeld.

 • 458 onderzoeken voltooid, 40 lopend
 • 449 illegale sites/diensten verwijderd
 • 7 sites (The Pirate Bay, rarbg, 1337x, yts, eztv, limetorrents en kickasstorrents) en 196 (480) proxy’s/mirrors dynamisch geblokkeerd op IP en/of DNS [ii]
 • Google delisted 341 unieke domeinen m.b.t. de geblokkeerde sites [iii]
 • 328 proxy’s gestopt
 • 19 illegale handelaars IPTV/VOD-abonnementen gestopt; 11 lopende onderzoeken
 • 7 streaming sites offline gehaald
 • 19 grote uploaders, beheerders en/of scripters onderzocht en gestopt
 • 36 adverteerders op illegale sites aangeschreven [iv]
 • 290.324 Google zoekresultaten verwijderd [v]
 • 2.869 interventies waarbij online-advertenties voor illegale kopieën zijn verwijderd
 • 45 schikkingen, waarvan 16 ‘knock & talks’ [vi]
 • 8 online zaken m.b.t. fysieke dragers werden afgehandeld

Daling meldingen aan Google

Er is een grote daling in het aantal door BREIN  gemelde Google zoekresultaten naar illegaal materiaal sinds de aanvang van blokkering van toegang tot illegale sites door accessproviders en Google n.a.v. blokkeerbevelen van BREIN. De door Google doorgevoerde ‘delisting’ van complete websites staat gelijk aan miljoenen zoekresultaten die daarmee niet langer te zien zijn in de zoekmachine en dus ook niet meer gemeld hoeven te worden door BREIN. Per saldo is het aantal permanent verwijderde Google zoekresultaten toegenomen tot vele tientallen miljoenen. Zie ook voetnoot (v).

Daling rapportage scam sites

Van de vragen en meldingen die BREIN kreeg van auteurs, uitgevers en producenten betroffen er in totaal slechts zes zogenaamde scam sites. Dat is een aanzienlijke afname t.o.v. vorig jaar toen nog meer dan honderd scam sites werden gerapporteerd aan ScamAdviser. BREIN vermoedt dat dit te maken heeft met afnemend bezoek aan zulke sites voor inbreukmakend aanbod. Op scam sites vindt ‘phishing’ plaats, d.w.z. dat consumenten gelokt worden met de allernieuwste content om hen betaalgegevens afhandig te maken zonder dat de content uiteindelijk geleverd wordt omdat de site die in werkelijkheid niet heeft.

U i t g e l i c h t [vii]

Strafrechtelijk

 • Het beleid van de Nederlandse overheid is dat rechthebbenden primair verantwoordelijk zijn voor de handhaving van hun Intellectueel Eigendom. Hiervoor hebben rechthebbenden stichting BREIN opgericht. Strafrechtelijke opsporing en vervolging geldt als laatste redmiddel. Met het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie) en de FIOD zijn afspraken gemaakt over welk soort dossiers in aanmerking komen voor strafrechtelijke actie. Over lopende onderzoeken worden uiteraard geen mededelingen gedaan.
 • BREIN leverde expertise in vier gevallen waarin de lokale politie onderzoek deed naar auteursrechtinbreuk.

“De strafrechter in hoger beroep bepaalde dat een hosting provider die willens en wetens hand- en spandiensten verleende aan een klant die strafbare feiten pleegde, niet eerst gewaarschuwd hoeft te worden alvorens tot vervolging wordt overgegaan.” [viii]

Civielrechtelijk

 • Nieuw blokkeringsbevel voor zes illegale sites, verdere actie in voorbereiding

BREIN kreeg de dynamische blokkering van de zes populairste evident illegale bittorrent sites en proxy’s/mirrors toegewezen. Deze sites vormen samen met The Pirate Bay de meest populaire illegale bronnen in Nederland. De sites rarbg, limetorrents, 1337x en kickasstorrents (KAT) hebben allemaal alle content (muziek, film, series, boeken, beeld en games), behalve twee, yts (yify) en eztv, die zich exclusief op film en series richten en van oorsprong bekendheid genieten als ‘leverancier’ voor popcorn time maar daar onafhankelijk van opereren. [ix]

Volgens het blokkeerconvenant is dit keer Delta gedagvaard. BREIN produceerde 4000 pagina’s aan bewijs m.b.t. de inbreuk en de subsidiariteit van de vordering. Delta refereerde zich aan het oordeel van de rechter. In overeenstemming met het convenant hebben ook de andere accessproviders het blokkeerbevel uitgevoerd, alsmede de updates die BREIN daarna periodiek heeft toegestuurd. Een en ander is ook door Google uitgevoerd. De complete blokkering van sites uit zoekresultaten verhoogt het effect van blokkering aanzienlijk.

Targets voor een derde blokkeringsactie zijn in kaart gebracht en gesommeerd in het kader van de subsidiariteit en relevant bewijs is verzameld. De dagvaarding zal in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgebracht, volgens het blokkeerconvenant zal dat aan KPN zijn.

 • Acties tegen Nederlandse illegale BitTorrent sites

BitTorrent is nog altijd het meest gebruikte protocol voor illegale uitwisseling van allerlei soorten populaire content. Toegang tot grote internationale ‘public’ sites die mede door BREIN acties allang niet meer in Nederland worden gehost, wordt geblokkeerd. Daarnaast zit BREIN ook achter besloten ‘private trackers’ aan die voor en door Nederlandse gebruikers worden gemaakt en beheerd. Het aanbod en ledental van een dergelijke site bedraagt in het algemeen enkele tienduizenden torrents (links) en personen.

“Vorig jaar vonden er meerdere acties plaats tegen ‘scripters’, die vaak de software voor meerdere sites beheren, en tegen site-eigenaren en uploaders. Daardoor werd het aantal bekende private trackers voorlopig gereduceerd van 25 tot nog slechts een enkele van betekenis.”

Op basis van informatie uit eerdere acties, onder meer tegen een grote spin in het Nederlandse BitTorrent web heeft BREIN meerdere uploaders en site-eigenaren kunnen identificeren. Schikkingen lopen op van enkele duizenden tot tienduizend euro en meer. Ook de eigenaar en scripter van een nieuwe site die een eerder offline gehaalde tracker opvolgde, kon snel worden geïdentificeerd en aangepakt.

Ook ‘onvindbare’ uploader aangepakt

Daarnaast werd door deze acties ook een grote usenet en torrent uploader van illegale bestanden geïdentificeerd en aangepakt. “Ze moeten je eerst maar vinden”, schreef hij op een forum. “Ik zit achter twee VPN’s dus laat ze maar zoeken”. Op last van BREIN kreeg hij bezoek van de deurwaarder.

 • Acties tegen illegale IPTV

Afgelopen jaar voerde BREIN opnieuw actie tegen een aantal aanbieders van illegale IPTV-abonnementen die los of tezamen met mediaboxen worden verkocht. BREIN sloot inmiddels al meer dan 375 illegale verkopers nadat het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) in de BREIN / Filmspeler zaak oordeelde dat dit soort verkoop inbreuk maakt.

“Uit onderzoek van Bournemouth University blijkt dat het gebruik van illegale IPTV in de EU tussen 2018 en 2021 met 25% is gestegen maar in Nederland met bijna 6% is gedaald. Het gaat echter nog steeds wel om het hoogste percentage van de bevolking in de EU, namelijk 8.2% terwijl het gemiddelde 4.5% is.” [x]

Illegale aanbieders worden door BREIN geïdentificeerd en aangesproken. Afhankelijk van omstandigheden kan een ex parte bevel gehaald worden en beslag worden gelegd. Bij een van hen werd rond de 25.000 euro aan onder meer cryptovaluta inbeslaggenomen. Aanbieders wordt aangeboden te schikken o.a. door ondertekening van een onthoudingsverklaring en een tegemoetkoming in kosten.

Boetes of, in geval van een rechterlijk bevel, dwangsommen bedragen gewoonlijk 5.000 tot 25.000 euro per dag(deel) of inbreuk met maxima die kunnen oplopen van 100.000 tot 500.000 euro. Schikkingen buiten rechte bedroegen afgelopen jaar onder meer 7.000 euro voor een winkelier en 20.000 euro onvoorwaardelijk voor een online aanbieder. [xi]

Als geen schikking kan worden overeengekomen, wordt de aanbieder gedagvaard. Een illegale aanbieder werd afgelopen jaar veroordeeld tot betaling aan BREIN van 25.000 euro in kosten. In een zaak waarin de bestuurders van een BV persoonlijk aansprakelijk werden bevonden voor de illegale handel bedroeg de schikking 40.000 euro onvoorwaardelijk.

In zaken waarin bewijs voorhanden is dat een illegale aanbieder veel omzet heeft gedraaid, treden naast BREIN vaak een aantal rechthebbenden op als mede-eiseressen zodat ook schadevergoeding gevorderd kan worden. Dan kan voor een hoger bedrag geschikt worden. Daarvan worden dan eerst de kosten van BREIN betaald, in de praktijk blijft er daarnaast geen geld over.

 • Acties tegen illegaal Usenet

“Het illegale Usenet kraakt onder de aanhoudende handhavingsacties van BREIN. Informatie uit eerdere acties leidt telkens tot identificatie van andere beheerders en uploaders uit illegale usenet communities”

Onderzoek door BREIN leidde de afgelopen anderhalf jaar tot de aanpak van 34 beheerders en grote uploaders, o.a. op spotweb, alsmede zeven zgn. ‘NZB-communities’ (indexering-sites) die gebruikers naar illegale content op het Usenet verwijzen. Onder andere werd een zichzelf onvindbaar achtende beheerder in België door BREIN aangesproken. Schikkingen met betrokkenen bedroegen meestal rond de 10.000 euro per individu. Daardoor zijn communities ook eigener beweging gestopt en gooiden uploaders de handdoek in de ring omdat het hen te heet onder de voeten wordt.

Zorgplicht van commerciële Usenet provider

Ook lag er een zaak voor aan de Hoge Raad (HR) omtrent de zorgvuldigheidsverplichtingen van een commerciële usenet provider die toegangs-abonnementen verkocht voor haar servers. Dergelijke providers moeten, ook indien zij als neutraal kunnen worden aangemerkt, doeltreffende maatregelen tegen inbreuk treffen om eigen aansprakelijkheid te vermijden. [xii]

 • Waarschuwingen aan frequente bittorrent uploaders opgeschort

BREIN wilde dat internet accessproviders, waaronder Ziggo, voorlichtende waarschuwingen doorsturen aan frequente of langdurige uploaders (FLU) waarvan BREIN de IP-adressen heeft gedetecteerd. Er werden dan geen naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) opgevraagd voor verdergaande handhaving en de IP-adressen werden gewist. Het ministerie van OC&W verstrekte subsidie om na zes maanden het effect van de waarschuwingen te meten.

Ziggo weigerde echter na enige tijd alsnog medewerking. De voorzieningenrechter oordeelde begin 2022 dat Ziggo daarvoor een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nodig zou hebben omdat het IP-adres m.b.t. auteursrechtinbreuk als strafrechtelijk persoonsgegeven aangemerkt zou kunnen worden. In hoger beroep oordeelde het hof kort gezegd dat enkel waarschuwen geen handhaven is omdat BREIN geen vordering zou kunnen indienen als de inbreuk na waarschuwing niet zou stoppen.

“Waarschuwen zonder dat de zaak direct voor de rechter komt, dat is mild en zou moeten kunnen. Ziggo zorgt ervoor dat inbreukmakende klanten direct met vorderingen zullen worden geconfronteerd. Dat was niet onze keuze maar als het moet dan doen we dat”, aldus BREIN.

In totaal heeft BREIN in een jaar tijd aan alle accessproviders tezamen 1157 waarschuwingen gestuurd. Het project is na het kort geding vonnis begin 2022 opgeschort. BREIN heeft met het oog op de kosten besloten niet in cassatie te gaan en sluit niet uit dat het FLU-project aan de gebruikelijke vorm van handhaving wordt aangepast. Dan wordt na een sommatie een vordering ingesteld als daar geen gehoor aan wordt gegeven.

 • Open e-book directory, hoger beroep tegen Ziggo

BREIN schikte met twaalf beheerders van open directories, dat is een bestand of map met illegale bestanden (meestal illegale ebooks maar in een enkel geval ook films) dat openstaat voor andere internetgebruikers en op diverse wijze vindbaar is. Wanneer BREIN de beheerder kan identificeren, wordt die direct aangeschreven. Anders wordt diens accessprovider verzocht de sommatie door te sturen o.b.v. het gebruikte IP-adres. In geval van volharding in de inbreuk wordt een vordering ingediend.

Eén zaak loopt nog omdat Ziggo is gestopt met het doorsturen van meldingen van BREIN.[xiii] De voorzieningenrechter was van oordeel dat Ziggo ook hiervoor een vergunning van de AP nodig zou hebben. BREIN bestrijdt dat. De vraag is van belang omdat hierdoor de gebruikelijke handhaving tot stilstand zou komen. Zo’n vergunningsplicht zou dan namelijk ook voor andere tussenpersonen gelden die deze vervolgens niet vrijwillig zullen aanvragen. De zitting dient in het eerste kwartaal van 2023.

 • Know-Your-Business-Customer (KYBC)

Omdat illegale platforms anoniem opereren en niet afdoende op sommaties reageren, benadert BREIN o.a. hosting providers niet alleen met sommaties de dienst offline te halen maar ook om identificerende gegevens af te geven. Bij weigering worden die in rechte gevorderd. Deze gegevens zijn nodig om de verantwoordelijke betrokkenen aansprakelijk te houden en de illegale handel een halt toe te roepen. In de praktijk blijken de door een klant opgegeven naam- en adresgegevens vaak incorrect en is er geen of onvoldoende moeite gedaan om die te verifiëren. Daarnaast bieden hosting providers hun diensten aan via buitenlandse wederverkopers (resellers) die geen moeite doen de identiteit van hun klanten te controleren.

In de Digital Services Act (DSA) is de HvJEU rechtspraak bevestigd dat KYBC voor online marktplaatsen geldt maar is dat niet uitgebreid naar andere tussenpersonen zoals hosting providers. Dat betekent niet dat die gegevens niet alsnog gevorderd kunnen worden. Tussenpersonen hebben immers zorgplichten en behoren ook als zij neutraal zijn mee te werken aan het tegengaan van inbreuk, eens te meer wanneer zij een centrale rol vervullen.

BREIN geeft er de voorkeur aan werkbare afspraken tussen partijen te maken. Soms heeft dat een zetje nodig. M.b.t. upstream/hosting providers heeft BREIN een procedure aangespannen tegen drie Nederlandse providers om een verklaring voor recht te verkrijgen dat zij geverifieerde klantgegevens behoren te hebben en dat via een kettingbeding ook van resellers behoren te vereisen. Gedaagden hebben hoger beroep aangetekend tegen de ontvankelijkheid van BREIN. Twee van de drie providers hebben inmiddels met BREIN geschikt, met de derde wordt nog onderhandeld.

Politiebrief aan Nederlandse hostingindustrie

Politie en Justitie stuurde een waarschuwingsbrief met lijst naar Nederlandse hosting providers over ‘bad hosters’, m.n. buitenlandse wederverkopers die openlijk hosting in Nederland aanbieden voor criminele activiteiten waaronder grootschalige auteursrechtinbreuk. In de brief wordt de Nederlandse hostingindustrie gevraagd om kritisch naar hun buitenlandse ‘resellers’ te kijken en waar nodig contracten te verbreken of te herzien. BREIN heeft de industrie aangeboden in overleg te gaan over een en ander, daar bestaat in principe animo voor.

 • Overig nieuws

(i) Uitgebreid kwantitatief onderzoek naar het ex parte bevel laat zien dat BREIN is uitgegroeid tot de grootste afnemer daarvan in Nederland.  Sinds 2012 maakt BREIN succesvol gebruik van dit middel waarbij zonder dat de inbreukmaker of tussenpersoon door de rechter wordt gehoord een gerechtelijk bevel kan worden gegeven in bijzonder spoedeisende gevallen.

“Opvallend is ook dat BREIN in de periode 2012-2021 niet minder dan 65 ex parte verbodsverzoeken heeft ingediend die allemaal zijn toegewezen. Terwijl de voorwaarden voor toewijzing streng zijn en in vrijwel alle gevallen een intrekking volgt, is BREIN juist zeer succesvol in het verkrijgen van ex parte bevelen jegens inbreukmakers en met name tussenpersonen. Op basis hiervan kan worden geconstateerd dat het ex parte bevel zich uitsluitend nog leent voor zeer spoedeisende gevallen van piraterij.” [xiv]

(ii) Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om via de wet afwikkeling massaschade (WAMCA) in collectieve acties schade te verhalen. Ook de verbods-, gebods- en verklaring-voor-recht acties die BREIN al jaar en dag op eigen naam voert vallen hieronder. Vorderingen die zien op (inbreuken op) intellectuele eigendom en namaakbestrijding nemen kwantitatief met 11 vorderingen een tweede plaats in, 10 daarvan zijn door BREIN ingesteld. N.b. het gaat daarbij alleen om bodemprocedures en niet om vorderingen in kort geding. Zie verder ook https://stichtingbrein.nl/wamca/

Voetnoten


[i] Zie: “The effect of Piracy Website Blocking on Consumer Behavior”, Carnegie Mellon University, November 2015; “Website Blocking Revisited: The effect Of The UK November 2014 Blocks On Consumer Behavior”, Carnegie Mellon University, April 2016.

[ii] Dit is de stand op 31/12/22, het jaartotaal aan geblokkeerde unieke domeinen staat tussen haakjes. Blokkeren betreft een dynamische operatie, d.w.z. BREIN monitort dit en stuurt regelmatig updates voor het blokkeren dan wel deblokkeren van m.n. proxy’s en mirrors. Sinds 1 januari 2018 gaat het om duizenden proxy’s in tientallen updates. Wijzigingen in hoofddomeinen komen ook voor maar veel minder vaak.

[iii] BREIN’s advocaat-in-dienstbetrekking verstuurt de updates ook aan Google die daarop de gerapporteerde domeinen uit de zoekresultaten verwijdert.

[iv] Dit betreft reguliere bedrijven en organisaties, aanbod van gokken, prostitutie en porno wordt niet opgevolgd.

[v] N.b. BREIN meldt enkel aan Google m.b.t. titels die daar door rechthebbenden voor worden aangemeld. Het aantal meldingen neemt af sinds de aanvang van blokkering van illegale sites. Dergelijke blokkering betreft per geval het ontoegankelijk maken van vele honderdduizenden zoekresultaten. Aan cyberlockers en YouTube wordt enkel gemeld als daar in een concreet geval om wordt verzocht door een aangeslotene, vorig jaar in resp. 63 en 111 gevallen. Veel rechthebbenden melden ook via eigen ‘vendors’ en i.g.v. YouTube worden ook licenties gegeven.

[vi] N.b. de meeste BREIN zaken betreffen het stoppen van de inbreuk, meestal het offline halen van de site, c.q. de inbreuk(en), alleen in geval de verantwoordelijke betrokkene wordt geïdentificeerd kan er geschikt of geprocedeerd worden. Bij een ‘knock & talk’ vindt bezoek aan huis plaats, vaak voorafgegaan door een ex parte bevel. Een schikking bestaat uit een onthoudingsverklaring met dwangsom en een tegemoetkoming in de kosten en eventueel schade.

[vii] Met het oog op privacyregelgeving publiceert BREIN geen domein- of bedrijfsnamen en aliassen of andere gegevens wanneer die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen.

[viii] Gerechtshof Den Haag 23-08-2022 ECLI:NL:GHDHA:2022:1550. N.b. dit is geen zaak van BREIN maar wel voor haar van belang.

[ix] Deze sites worden ook in veel andere landen geblokkeerd. Wellicht mede als gevolg daarvan gooide popcorn-time.tw de grootste nog overgebleven ‘fork’ in januari vorig jaar de handdoek in de ring vanwege ‘gebrek aan animo’.

[x] In Nederland gebruikte in 2021 8.2% van de bevolking illegale IPTV voor gemiddeld 5,35 euro per maand, dat is 68.7 miljoen euro per jaar. In 2018 was dat nog 8.9% voor 6,82 euro en 93.1 miljoen euro. Dat is een daling van 5.8% in illegaal gebruik en 26.2% in illegale omzet.

[xi] Bij schikkingen wordt rekening gehouden met de draagkracht van de tegenpartij. Vaak gaat het om een deel dat ineens is te betalen, een deel op afbetaling en een voorwaardelijk deel dat direct opeisbaar wordt in geval van wanbetaling en recidive. Ook dit onvoorwaardelijke deel hangt af van de omstandigheden van het geval en is in de praktijk vele malen hoger dan het voorwaardelijk deel.

[xii] De HR heeft in het eerste kwartaal van 2023 gezien de feiten verrassend genoeg geoordeeld dat de commerciële usenet provider NSE een neutrale tussenpersoon is die zelf geen inbreuk maakt. Wel moet zij bij een herstart een efficiënte NTD hebben alsmede -nog niet nader bepaalde- aanvullende maatregelen ter afdoende bestrijding van inbreuk op haar platform. Zoals algemeen bekend mag worden verondersteld was het usenet aanvankelijk een discussieforum met nieuwsgroepen maar is het verworden tot een beerput van illegaal aanbod sinds de komst van binaries waarmee beeld en geluid in tekst kan worden omgezet. Afdoende bestrijding van inbreuk zet het verdienmodel op losse schroeven want dat betreft namelijk de verkoop van abonnementen voor toegang tot usenet servers waarop die content lange tijd beschikbaar wordt gehouden. Hoewel het arrest van de HR de inbreukclaim van BREIN afwijst, geeft het dus geen aanleiding tot opluchting bij commerciële usenet providers.

[xiii] Eerder weigerde ook een andere grote accessprovider nog langer waarschuwingen/sommaties van BREIN door te sturen aan abonnees met een open directory. Die schikte echter daags voor de zitting in kort geding en zegde toe gemelde open directories prompt offline te halen onder verbeurte van een boete.

[xiv] Aldus prof.mr. D.J.G. Visser en mr.dr. C.J.S Vrendenbarg, Universiteit Leiden, in ‘Het ex parte bevel’ in het boek ‘IE-procesrecht. Constant in beweging’.