Home Nieuws Weigering bank afgifte persoonsgegevens rekeninghouder onrechtmatig

Weigering bank afgifte persoonsgegevens rekeninghouder onrechtmatig

Vorige week oordeelde de voorzieningenrechter te Utrecht dat de weigering van de Rabobank om door BREIN gevraagde persoonsgegevens te verstrekken onrechtmatig is. Het gaat om de gegevens van een inmiddels opgeheven rekening die voor grootschalige verkoop van IPTV abonnementen werd gebruikt. Nadat BREIN tevergeefs bij anderen had aangeklopt om de identiteit van de inbreukmaker te achterhalen, vroeg zij de Rabobank de naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) van de betreffende rekeninghouder aan haar te geven. Omdat de Rabobank dat weigerde, spande BREIN een kort geding aan.

“Het is belangrijk vastgesteld te zien dat het onrechtmatig kan zijn voor een bank om te weigeren informatie te verstrekken over een vermoedelijke inbreukmaker of diens katvanger”, zegt BREIN directeur Tim Kuik.

De rechter wees de vordering van BREIN toe. Het belang van BREIN en haar aangesloten rechthebbenden om de onrechtmatige situatie te beëindigen is spoedeisend. Dat de rekening inmiddels is opgeheven, maakt dat niet anders. BREIN heeft belang zicht te krijgen op de toenmalige situatie en ook is het aannemelijk dat dit van belang is voor de huidige situatie. De rechter oordeelt dat de toetsingscriteria voor vrijwillige afgifte van persoonsgegevens die de Hoge Raad heeft vastgelegd in haar Lycos arrest uit 2005 niet zijn achterhaald en ook van toepassing zijn op banken. Dat is ook in lijn met het Coty arrest van het HvJEU uit 2015 aldus de rechter. Weigering om informatie te verstrekken kan dus onrechtmatig zijn (o.b.v. artikel 6:162 BW), ook al zijn er ook andere gronden om die informatie te vorderen (i.c. artikel 28 lid 9 Aw en 843a Rv), die overigens eenzelfde toetsing verlangen.

Die toetsingscriteria zijn dat de onrechtmatigheid (in casu de inbreuk) voldoende aannemelijk moet zijn, dat de verzoeker (BREIN) een reëel belang moet hebben bij de afgifte, dat er geen minder ingrijpende mogelijkheden voorhanden zijn om de gegevens te verkrijgen en dat de belangenafweging tussen verzoeker (BREIN), verstrekker (Rabobank) en betrokkene (rekeninghouder) in het voordeel van de verzoeker moet uitvallen. Deze afweging voldoet aan de AVG. Het argument van de bank dat de AVG zich tegen afgifte zou verzetten wordt afgewezen.

“Ook een katvanger ontspringt niet de dans, die heeft informatie over de inbreukmaker en kan ook zelf aangesproken worden.”

De bank beriep zich er onder meer op dat de rekeninghouder in plaats van de inbreukmaker ook een katvanger zou kunnen zijn en dat daarom diens privacybelang zou prevaleren boven het belang van BREIN om de inbreuk te stoppen. De rechter wijst dat af. Ook indien de rekeninghouder een katvanger zou blijken dan brengt dat de onthulling van de identiteit van de inbreukmaker dichterbij. BREIN heeft een gerechtvaardigd belang om ook een katvanger aan te spreken om informatie te verschaffen en eventueel een compensatie te laten betalen. Een eventuele katvanger heeft moeten vermoeden dat er iets illegaals aan de orde was. Het belang om de inbreuk te stoppen prevaleert. Ook de contractuele relatie van de bank met haar klant en een ‘bankgeheim’ staat daaraan niet in de weg.

“Net als hosting en access providers kan ook een bank niet verlangen dat eerst alle andere mogelijkheden om persoonsgegevens te achterhalen worden uitgeput. Het gaat om minder ingrijpende mogelijkheden.”

De bank voerde ook nog aan dat er nog niet benutte mogelijkheden voor BREIN openstonden om van andere partijen gegevens te vorderen. De rechter oordeelde dat het niet zo is dat er geen enkele andere mogelijkheid meer hoeft open te staan alvorens de bank gegevens behoort af te staan. BREIN heeft uitgebreide moeite gedaan om de identiteit van de inbreukmaker vast te stellen. Van het dagvaarden van buitenlandse partijen valt niet te verwachten dat dit resultaat zal bieden op aanvaardbare termijn met voldoende kans van slagen, aldus de rechter. Ook het doen van strafrechtelijke aangifte is niet minder ingrijpend en wordt overigens lang niet altijd door de autoriteiten opgevolgd.

Lees het hele vonnis hier: https://www.ie-forum.nl/artikelen/gegevens-illegale-iptv-aanbieder-moeten-worden-afgegeven