Politie pakt recidiverende piraten

Gisteren verleende BREIN assistentie bij de Politie te Maastricht. Die hadden op een markt een man en vrouw aangehouden die zo’n 500 illegaal gekopieerde cd’s en dvd’s ter verspreiding voorhanden hadden. Het bleek te gaan om piraten die in 2005 al eens door BREIN zijn aangepakt en een APV hebben ondertekend. Ook toen verkochten zij op een markt illegaal gekopieerde dragers. Door nu opnieuw de fout in te gaan hebben zij zich ieder een bedrag van 250.000 euro aan verbeurde dwangsommen op de hals gehaald.
BREIN levert technische expertise voor het strafrechtelijk onderzoek door de Politie en zal daarnaast meteen civielrechtelijke maatregelen nemen om de verbeurde dwangsommen te incasseren.

Lees verder

BREIN – KPN

ISP moet site afgesloten houden en NAW van abonnee aan BREIN verstrekken. Service provider KPN weigerde de illegale website Dutchtorrent.org af te sluiten en de naam en het adres van de abonnee aan BREIN te verstrekken. BREIN eiste daarop van de rechter een bevel tot afsluiting van de site en afgifte van de persoonsgegevens van de abonnee. Die eisen werden op 5 januari 2007 toegewezen. Daardoor kan BREIN de beheerder van de illegale website Dutchtorrent.org aanspreken met een verbod en schadevergoeding. De site bood toegang tot honderden illegale bestanden aan duizenden geregistreerde gebuikers.

Lees verder

Rechtbank Den Haag: KPN moet persoonsgegevens afgeven aan BREIN en illegale site afgesloten houden

Vandaag deed de Haagse voorzieningenrechter uitspraak in een door BREIN tegen KPN aangespannen geding. Service provider KPN weigerde een illegale website af te sluiten en de naam en het adres van de abonnee aan BREIN te verstrekken. BREIN eiste daarop van de rechter een bevel tot afsluiting van de site en afgifte van de persoonsgegevens van de abonnee. Die eisen werden vandaag toegewezen. Daardoor kan BREIN nu de beheerder van de illegale website Dutchtorrent.org aanspreken met een verbod en schadevergoeding. De site bood toegang tot honderden illegale bestanden aan duizenden geregistreerde gebuikers. BREIN vertegenwoordigt benadeelde rechthebbenden op film, muziek en interactieve software.
Dutchtorrent.org draaide op een server die via een KPN verbinding op het internet was aangesloten.  De anonieme websitehouder was eerder herhaaldelijk door BREIN gesommeerd maar reageerde daar niet op en volhardde in zijn illegale activiteiten. Na melding van BREIN weigerde ook KPN de site af te sluiten en de persoonsgegevens aan BREIN af te staan. De rechter heeft nu besloten dat KPN dat niet mocht weigeren omdat de site structureel inbreuken op auteursrecht faciliteert. ‘Over de onrechtmatigheid van het handelen van de websitehouder kan nauwelijks discussie zijn’ aldus de rechter.
De rechter wees de vorderingen van BREIN toe. KPN moet de persoonsgegevens afstaan en de betreffende site op melding van BREIN afsluiten indien deze terugkeert. De site was inmiddels ‘wegens technische problemen’ van het internet verdwenen maar kondigde via haar forum aan terug te komen ‘zodra de breinstorm over is’. De beheerders waanden zich veilig bij KPN omdat die volgens hen ‘poept op de bevelbriefjes van BREIN’.  ‘Dat is dan met dit vonnis over’ zegt BREIN directeur Tim Kuik.
‘BREIN sloot vorig jaar 115 illegale sites met 1,5 miljoen gebruikers. Als een illegale site niet aan de BREIN sommaties voldoet dan eisen wij afsluiting van de site door diens service provider. Daarnaast eisen wij ook afgifte van de naam en adres van de betreffende klant als we die niet zelf kunnen vinden. Zo zat het ook in dit geval en de rechter heeft de eisen van BREIN toegewezen’ aldus Kuik.
In de zomer van 2006 wees de Amsterdamse voorzieningenrechter in een geding tegen UPC/Chello ook afgifte van persoonsgegevens aan BREIN toe. Service providers behoren naam en adres van inbreukmakers aan de benadeelde partij af te staan zodat die de inbreukmaker kan aanspreken. BREIN heeft een gerechtvaardigd belang om die persoonsgegevens te verkrijgen. De uitspraken sluiten aan bij het oordeel van de Hoge Raad eind 2005 in Lycos/Pessers.

Lees verder

Ook Australische rechter verbiedt linken naar illegale mp3-bestanden

Afgelopen maandag deed de Australische rechtbank uitspraak in een zaak tegen Stephen Cooper, de beheerder van de website MP3s4free.net. Deze website bood  hyperlinks aan naar illegale bestanden die zich elders op het Internet bevinden. De rechtbank oordeelde dat Cooper schuldig is aan het faciliteren van auteursrechtinbreuken door willens en wetens links naar illegale mp3-bestanden aan te bieden. De waarschuwing aan de gebruikers van de site tegen het maken van inbreuken is niet voldoende om die schuld te ontlopen.
Ook in Nederland is het linken naar illegale bestanden onrechtmatig en indien een site structureel gebruik maakt van links naar illegale bestanden dan is die site als geheel onrechtmatig. In de Zoekmp3 zaak oordeelde het Hof in hoger beroep dat die site onrechtmatig was omdat structureel gebruik werd gemaakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerd aangeboden muziekbestanden op Internet. Zoekmp3 werd verboden en veroordeeld tot betaling van schadevergoeding. De rechtbank had in eerste instantie de site niet verboden maar wel geoordeeld dat linken naar illegale bestanden onrechtmatig is en dat zulke links na melding verwijderd behoren te worden. Het Hof vond dat niet genoeg: natuurlijk is linken naar illegale bestanden onrechtmatig en als je dat structureel doet dan is je hele site verboden. De rechter liet in het midden of aanbieden van links naar illegale bestanden op zichzelf een openbaarmaking is maar oordeelde het wel onrechtmatig.
Deze Australische uitspraak en de zoekmp3-uitspraak sluiten aan bij de internationale jurisprudentie die onder meer Kazaa, Grokster en Morpheus verbood. Met betrekking tot illegale Bittorrent sites stelt BREIN dat deze niet alleen onrechtmatig zijn maar zelf ook inbreuk maken vanwege het specifieke karakter van de torrentbestanden en de sites, die niet alleen unieke toegang verschaffen tot de contentbestanden maar ook het verkeer tussen gebruikers regelen.

Lees verder

Opnieuw 4 illegale p2p-sites offline, totaal nu op 110

Deze week werden weer vier illegale p2p-sites offline gehaald na sommatie van BREIN. Het betreft de Bittorrentsites expoto.org, dreamplace.org, avalon-torrents.com, en mystery-torrents.nl. De Nederlandstalige sites hadden samen zo’n 23.000 geregistreerde gebruikers. BREIN voert een structurele aanpak uit tegen illegale p2p-sites. In totaal werden sinds eind 2005 110 van zulke sites met in totaal ongeveer 1.5 miljoen gebruikers afgesloten.
De site expoto.org was een voortzetting van de vorige week op sommatie van de sevice provider afgesloten site extremepowertorrents. Kort daarop werd aangekondigd dat de site zou worden voortgezet onder de naam expoto bij een andere serviceprovider. Na de hervatting van de site nam BREIN contact op met diens nieuwe serviceprovider die de site ontoegankelijk heeft gemaakt. ‘Er is nog wat kleiner gruis te vegen maar alle grotere Nederlandstalige sites zijn nu gestaakt’ zegt BREIN directeur Tim Kuik.
Op illegale p2p-sites wordt op structurele en gecontroleerde wijze gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. BREIN eist van sitehouders dat zij hun illegale activiteiten staken en zichzelf aan BREIN bekend maken om een onthoudingsverklaring te ondertekenen en een regeling te treffen met betrekking tot de veroorzaakte schade. Indien een illegale site niet bereikt kan worden of antwoord uitblijft, eist BREIN van diens service providers afsluiting van de site en afgifte van de naam, adres, woonplaats (NAW) van de sitehouder. BREIN houdt de houders en beheerders van p2p-sites aansprakelijk voor de massale inbreuk die via hun sites wordt gepleegd.
Recent wees de Amsterdamse Voorzieningenrechter een eis van BREIN toe waardoor een Internet Service Provider de NAW-gegevens diende af te geven van grote uploaders die als bron betrokken waren bij een illegale p2p-site. ISP’s zijn tot afgifte van NAW gehouden indien de benadeelde partij een gerechtvaardigd belang heeft bij verkrijging van de gegevens, de inbreuk rederlijkerwijs aannemelijk is en de identificatie van de verantwoordelijke persoon buiten gerede twijfel is. ‘Dat staat in geval van illegale sites buiten kijf’, zegt Kuik. ‘Er is onmiskenbaar sprake van inbreuk of onrechtmatige activiteiten. Naast onmiddellijk afsluiting is het ook nodig dat voorzetting elders voorkomen wordt en daarom is afgifte van de NAW aan BREIN gerechtvaardigd. Dan kan de verantwoordelijke worden aangesproken.’
Naast een onthoudingsverklaring op verbeurte van een dwangsom eist BREIN ook compensatie voor de veroorzaakte schade. Die kan oplopen van enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro’s. De hoogste schikking met een illegale site in Nederland bedroeg 110.000 euro.

Lees verder

Controles HCC Dagen en Beverwijkse Bazaar

Dit weekeinde verrichte BREIN weer verschillende marktcontroles. Zaterdag en zondag werd gecontroleerd op de HCC Dagen in de Utrechtse Jaarbeurs. Op deze enorme computer- en multimediabeurs werd geen aanbod van illegale dragers geconstateerd.
Zaterdag werd ook een controle uitgevoerd op de Beverwijkse Bazaar, de grootste zwarte markt van Nederland. Daar vond een integrale controle plaats in samenwerking met onder andere de Belastingdienst/FIOD-ECD en Stichting Namaakbestrijding. Ook daar werd geen aanbod van illegale kopieën waargenomen.

Lees verder

Hostingprovider haalt opnieuw illegale p2p-site offline na sommatie BREIN

Gisteren stuurde BREIN opnieuw een sommatie naar dezelfde hostingprovider die eerder deze week werd bezocht beteffende de illegale website extremepowertorrents.nl. Deze keer betrof het de site freakytorrents.org, die met dezelfde valse domeinnaamgegevens was geregistreerd.
Ook freakytorrents reageerde niet op de sommatie van BREIN waarop gisteren verhaal gezocht werd bij de hostingprovider die onderdak bood aan de site. De site werd vrijwel onmiddellijk afgesloten en toont nu de tekst ‘Op last van brein is er besloten om deze site definitief op te heffen’. Freakytorrents gaf  11.000 geregistreerde gebruikers illegaal toegang tot ongeveer 650 populaire film-, muziek- en softwarebestanden.
Stichting BREIN is gemachtigd namens rechthebbenden civiele rechtsvorderingen in te stellen en aangifte te doen bij de strafrechtelijke autoriteiten. Betrokkenen bij illegale sites of servers worden verantwoordelijk gehouden voor de massale inbreuk die via hun dienst wordt gepleegd. BREIN eist dat zij hun onrechtmatige en/of inbreukmakende activiteiten staken en gestaakt houden op verbeurte van een dwangsom. Daarnaast worden betrokkenen aansprakelijk gehouden voor de geleden schade.
‘Als contact met de illegale site niet mogelijk is of geen soelaas biedt dan gaan we naar diens provider’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Van providers eist BREIN dan dat zij illegale sites ontoegankelijk maken en de naam en adres gegevens van de eigenaar afgeven aan BREIN. Indien providers willens en wetens doorgaan met het hosten van illegale sites dan kunnen ook zij vanaf dat moment aansprakelijk gehouden worden.

Lees verder

Illegale site offline na bezoek BREIN, schadevordering tegen hostingprovider

Maandagavond overhandigde BREIN opnieuw in persoon een sommatie betreffende een illegale p2p-site. Dit keer betrof het de hostingprovider die onderdak bood aan de illegale p2p-site Extremepowertorrents. Gisteravond ging de site offline nadat zij nogmaals door hun hosting provider waren gesommeerd.
Zowel de site als de provider waren al eerder door BREIN gesommeerd. De site reageerde niet en de hostingprovider betwiste zijn juridische verplichting mee te werken aan het beëindigen van de inbreuk en zijn klant (de sitehouder) te identificeren. Maandagavond bezocht BREIN de hostingprovider met de eis tot onmiddelijke afsluiting van de illegale site en de afgifte van de naam en adres gegevens van de sitehouder. Dit leidde tot een hernieuwde sommatie van de provider aan de sitehouder waarop de site gisterennacht alsnog offline ging.
De door de hostingprovider overhandigde naam en adres gegevens kwamen uit het domeinnaam register en bleken onjuist. Omdat de service provider daar al enige weken van op de hoogte was en willens en wetens doorging met het hosten van de illegale site, eist BREIN schadevergoeding van de provider die voorlopig begroot is op tenminste 280.000 euro.
Op Extremepowertorrents werden op gecontroleerde wijze ongeveer 1500 torrentlinks naar speelfilms, muziek, computerspellen en andere auteursrechtelijk beschermde werken aangeboden. De site had zo’n 20.000 geregistreerde gebruikers. Extremepowertorrents werd eerder dit jaar opgericht in reactie op het neerhalen door BREIN van een andere illegale bittorrentsite NLexperience.
BREIN houdt de houders en beheerders van illegale sites verantwoordelijk voor de massale inbreuk die via hun sites wordt gepleegd. BREIN eist dat zij hun inbreukmakende activiteiten staken en gestaakt houden op verbeurte van een dwangsom. Daarnaast eist BREIN de namen en adressen van de voornaamste uploaders en opgave van de inkomsten die de site heeft gegenereerd. Bij grootschalige inbreuk of volhardende inbreukmakers vordert BREIN schadevergoeding die honderdduizenden euro kan belopen. Schikkingen van BREIN schadeclaims liepen inmiddels op tot  meer dan 100.000 euro.
Wanneer illegale sites volharden in hun inbreuk dan verlangt BREIN van hostingproviders dat zij de illegale p2p-sites afsluiten en naam en adres gegevens van hun klant de sitehouder afgeven aan BREIN. Wanneer hostingproviders willens en wetens doorgaan met het hosten van de illegale site kunnen ook zij aansprakelijk gehouden worden voor de schade. ‘Veel illegale sites vinden onderdak bij obscure hostingproviders die het niet zo nauw nemen met de wet’, zegt BREIN directeurTim Kuik, ‘die kunnen op een harde aanpak rekenen’. Naast hoge schadeclaims is ook strafrechtelijke actie niet uitgesloten. Inmiddels zijn in dergelijke strafrechtelijke onderzoeken verscheidene verdachten aangehouden. Daarbij zijn ook administratie en servers in beslag genomen.

Lees verder