BREIN – Mininova

Rechter legt filterverplichting op aan Mininova. Mininova houdt zich bezig met de exploitatie van een Bittorrent-platform. Via dit platform worden .torrents aangeboden die toegang gegeven tot voor overgrote deel auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken. De rechtbank oordeelde dat Mininova aan haar gebruikers structureel de gelegenheid geeft tot, aanzet tot en profiteert van de door haar gebruikers gepleegde inbreuken op de auteursrechten en naburige rechten van rechthebbenden uit de entertainmentindustrie.  Aannemelijk is dat de auteursrechthebbenden daardoor schade lijden. Mininova handelen wordt dan ook als onrechtmatig gekwalificeerd. Mininova kan zich niet beroepen beperkte aansprakelijkheid en is dus niet gevrijwaard van aansprakelijkheid ten opzichte van BREIN voor haar handelwijze met betrekking tot (de inhoud van) de van derden afkomstige, opgeslagen informatie. De door Mininova gehanteerde Notice and Take Down-procedure om torrents te verwijderen volstaat niet.

Lees verder

Rechter legt filterverplichting op aan Mininova

De rechtbank te Utrecht heeft vandaag vonnis gewezen in de zaak van auteursrechtenbeschermer BREIN tegen de website Mininova. De rechter oordeelt dat Mininova onrechtmatig handelt door gelegenheid te geven tot, aan te zetten tot en te profiteren van inbreuken op auteursrechten en naburige rechten. Mininova moet binnen drie maanden maatregelen nemen om te voorkomen dat er torrents (links) naar bestanden op de site worden aangeboden waarvan gegronde twijfel bestaat dat die door rechthebbenden geautoriseerd zijn om openbaar te maken. Met betrekking tot de lijst van courante titels die BREIN aanlevert moet Mininova torrents van haar site verwijderd houden op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per verwijzing met een maximum van 5 miljoen euro.
We moeten alle overwegingen nog lezen maar de grote lijn van het vonnis is zoals wij het willen, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Een site als Mininova is verantwoordelijk voor wat er op haar site gebeurd en moet voorkomen dat er links naar ongeautoriseerde films, TV series, muziek, videospellen en andere content geplaatst worden. Dit is een kentering die mogelijk maakt om illegaal aanbod de pas af te snijden. Uiteindelijk gaat om de creatie van content en de mogelijkheid daar je brood mee te verdienen. Dit is belangrijk voor de creativiteit en de werkgelegenheid. Als je je werk kunt beschermen dan kun je zelf je werk op internet aanbieden en daar geld mee verdienen. Dit is goed voor de toekomst van internet en de ontwikkeling en groei van nieuwe legale businessmodellen.
Stichting BREIN beschermt muziek, films, TV series, videospellen en andere interactieve software tegen structureel misbruik.

Lees verder

Notice and Take Down systeem van toekomstige eigenaar The Pirate Bay onvoldoende

De toekomstige eigenaar van The Pirate Bay (GGF) heeft aangekondigd dat benadeelde rechthebbenden de mogelijkheid gaan krijgen om torrents die toegang tot illegale content (films, muziek, games, etc.) geven van de website te verwijderen. BREIN heeft onderzocht dat dit meer dan 90% van de torrents betreft en vindt het voorstel onvoldoende. BREIN heeft een vonnis van de rechter waarin het GGF verboden wordt de site na de overname in Nederland beschikbaar te houden.
In het voorgestelde systeem moet de rechthebbende illegale content op de website opsporen en verwijderen. Dat vinden wij onvoldoende, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dit soort Notice and Take Down systeem werkt wel bij incidentele inbreuk maar niet bij de structurele inbreuk waarvan bij The Pirate Bay sprake is. 
Het punt is dat The Pirate Bay verantwoordelijk is voor wat er op haar site staat. Zij moet zelf preventief toezicht houden en ervoor zorgen dat illegale torrents niet op de site komen te staan. De site verleent in belangrijke en zelfs overweldigende mate toegang tot illegale content. Zij mag er dus niet van uit gaan dat het met de toestemming wel goed zal zitten en het aan benadeelden overlaten om haar site continu te controleren of er inbreuk wordt gemaakt. Het is haar site, haar zaak en dus haar taak om die schoon te maken en te houden, aldus Kuik.
Dezelfde kwestie speelt ook in de rechtszaak die BREIN tegen de Nederlandse bittorrent site Mininova heeft aangespannen. De uitspraak in die zaak wordt op 26 augustus aanstaande verwacht.

Lees verder

BREIN geeft ThePirateBay nog even respijt

BREIN is inmiddels benaderd door de Nederlandse advocaat van de heren achter ThePirateBay. Hij heeft aangekondigd dat ze in verzet zullen gaan. ‘We hebben met de advocaat afgesproken dat ze dit zo snel mogelijk deze maand zullen doen. Als de heren hun afspraken nakomen dan zullen wij hen nog niet dwingen om de site voor Nederland af te sluiten’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Als de geplande overname door GGF later deze maand plaatsvindt dan zal GGF aan het vonnis dienen te voldoen.’
‘Wij denken dat de heren er goed aan doen verzet aan te tekenen en hun verhaal komen vertellen. Het is echter niet meer dan uitstel van executie. Hun argumenten zijn niet steekhoudend. Het lijdt gezien de eerdere rechtspraak in Nederland geen twijfel dat het vonnis stand zal houden’, aldus Kuik.
Op de website worden vele honderdduizenden films, muziekalbums, games, etcetera aangeboden zonder toestemming van de rechthebbenden. Dat mag niet volgens de wet. In juridische termen gaat het om een inbreuk op auteursrechten. Dat de bestanden niet op de site zelf staan, neemt de onrechtmatigheid niet weg. ThePirateBay is het centrale middelpunt van alle handelingen, de spin in het web. De site categoriseert en indexeert de bestanden, ontsluit ze voor de gebruikers.  Ook regelt zij het uitwisselingsverkeer tussen de gebruikers. In de grootschalige auteursrechteninbreuken die worden gepleegd via de website, heeft zij dus het grootste aandeel. Dat zulk gedrag onrechtmatig is, is al meerdere malen uitgemaakt door de rechter in zaken over Nederlandse torrensites waarbij BREIN betrokken was.
Ook het verweer dat BREIN niet de juiste partij zouden hebben gedagvaard houdt geen stand. ‘Wij hebben voldoende informatie dat de heren die zijn gedagvaard daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de website’, zegt Kuik. ‘Die verantwoordelijkheid kunnen zij niet zomaar afwentelen op een schimmig bedrijfje op de Seychellen. Een rechter prikt daar doorheen.’

Lees verder

Aanvulling op persbericht omtrent verbod tegen ThePirateBay in Nederland

De huidige eigenaren van ThePirateBay hebben inmiddels aan de media laten weten dat ze in hoger beroep zullen gaan tegen het verbod van de site en haar trackers in Nederland.
De rechter heeft in het verbod bepaald dat het niet wordt geschorst door een hoger beroep. De eigenaren zullen dus aan het verbod moeten voldoen ook al willen zij in hoger beroep. Als zij niet voldoen verbeuren zij de dwangsom van 30.000 euro per dag. Verder is al door een reeks eerdere uitspraken, ook in hoger beroep, duidelijk dat dit soort sites en diensten in Nederland illegaal is. Een hoger beroep zal ThePirateBay ook daarom niet baten.
ThePirateBay maakt structureel gebruik van auteursrechtelijk beschermde content zonder toestemming van de rechthebbenden en is daarom onrechtmatig. ‘Een site als ThePirateBay is een webwinkel die haar klanten illegaal toegang geeft tot ongeautoriseerde content. De rechter heeft keer op keer bepaald dat dit verboden is. Dat blijft zo’, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30-07-2009Rechter verbiedt ThePirateBay in Nederland
De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft vandaag verboden toegewezen tegen ThePirateBay in Nederland. De eigenaren moeten ervoor zorgen dat de site, servers, trackers en databases ontoegankelijk zijn voor internetgebruikers in Nederland. Ook moeten zij hun inbreuken staken. Beide vorderingen hebben een dwangsom van 30.000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro.
Het verbod is niet alleen tegen de drie huidige eigenaren toegewezen maar ook tegen de toekomstige eigenaar GGF vanaf het moment van overname. De drie huidige eigenaren moeten bovendien de volledige proceskosten van 42.000 euro betalen. Zij zijn ieder afzonderlijk en tezamen aansprakelijk.
De rechtbank noemt in haar vonnis dat zij een brief van de eigenaren van ThePirateBay ontvangen heeft. Daarin stellen de eigenaren dat zij niet van de zitting wisten en verweren zij zich tegen vordering. De rechter heeft daarin echter geen aanleiding gezien het verbod af te wijzen. Zij oordeelt dat de eigenaren voldoende zijn opgeroepen, onder meer via Twitter en Facebook. De rechter verbiedt ook GGF vanaf het moment van overname de inbreukmakende activiteiten van ThePirateBay voort te zetten. GGF was wel ter zitting verschenen en verweerde zich door te stellen dat de overname nog onzeker was. Dat baat haar niet, het risico van toekomstige inbreuk is voldoende aanwezig om die bij voorbaat te verbieden.
‘Wij juichen toe dat de rechter de site in Nederland verbiedt, die is immers overduidelijk illegaal’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Het is goed dat rechter erkent dat er van inbreuk op auteursrecht en naburige rechten sprake is. Vanzelfsprekend geldt het verbod ook tegen de aangekondigde toekomstige eigenaar. Het is een duidelijk verhaal: Wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.’

Lees verder

BREIN – The Pirate Bay

Stichting Brein vordert in deze procedure van gedaagden de inbreuken die worden gepleegd via ThePirateBay in Nederland te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagden. Geoordeeld wordt dat – tegen de achtergrond van het spoedeisende karakter van de vorderingen – voldoende is gewaarborgd dat gedaagden tijdig op de hoogte waren van deze procedure en kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de dagvaarding en wel zo tijdig dat gedaagden nog de mogelijkheid hebben gehad verweer te voeren. Een rol speelt hierbij dat Stichting Brein – naast via de officiële weg – op talrijke wijzen de dagvaarding aan gedaagden heeft toegezonden, waaronder via Twitter en Facebook. Op de brief van de eigenaren van ThePiratebay aan de voorzieningenrechter die werd ontvangen een aantal dagen nadat de zitting plaatsvond en waarin zij inhoudelijk verweer voerden en stelden dat zij niet op de hoogte waren van de zitting kan de voorzieningenrechter dan ook geen acht slaan. Ook kan deze brief niet worden gezien als een zuivering van het verstek.

Lees verder

BREIN – Global Gaming Factory

GGF heeft aangegeven ThePirateBay over te willen nemen. Stichting Brein vordert in deze procedure van GGF dat de inbreuken die worden gepleegd via ThePirateBay te staken en gestaakt te houden vanaf het moment van overname van ThePirateBay. De voorzieningenrechter oordeelt dat indien die overname plaatsvindt zonder nader voorzieningen in de huidige werkwijze van The Pirate Bay, GGF inbreuk dreigt te maken op de auteursrechten en naburige rechten van de bij Stichting Brein aangesloten rechthebbenden. Het gevoerde verweer van GGF, dat de geplande overname van ThePirateBay nog onzeker was, leidt niet tot afwijzing van het gevorderde, maar wordt wel gehonoreerd in die zin dat de vorderingen jegens GGF zullen worden toegewezen vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen.

Lees verder

Rechter verbiedt ThePirateBay in Nederland

De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft vandaag verboden toegewezen tegen ThePirateBay in Nederland. De eigenaren moeten ervoor zorgen dat de site, servers, trackers en databases ontoegankelijk zijn voor internetgebruikers in Nederland. Ook moeten zij hun inbreuken staken. Beide vorderingen hebben een dwangsom van 30.000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro.
Het verbod is niet alleen tegen de drie huidige eigenaren toegewezen maar ook tegen de toekomstige eigenaar GGF vanaf het moment van overname. De drie huidige eigenaren moeten bovendien de volledige proceskosten van 42.000 euro betalen. Zij zijn ieder afzonderlijk en tezamen aansprakelijk.
De rechtbank noemt in haar vonnis dat zij een brief van de eigenaren van ThePirateBay ontvangen heeft. Daarin stellen de eigenaren dat zij niet van de zitting wisten en verweren zij zich tegen vordering. De rechter heeft daarin echter geen aanleiding gezien het verbod af te wijzen. Zij oordeelt dat de eigenaren voldoende zijn opgeroepen, onder meer via Twitter en Facebook. De rechter verbiedt ook GGF vanaf het moment van overname de inbreukmakende activiteiten van ThePirateBay voort te zetten. GGF was wel ter zitting verschenen en verweerde zich door te stellen dat de overname nog onzeker was. Dat baat haar niet, het risico van toekomstige inbreuk is voldoende aanwezig om die bij voorbaat te verbieden.
‘Wij juichen toe dat de rechter de site in Nederland verbiedt, die is immers overduidelijk illegaal’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Het is goed dat rechter erkent dat er van inbreuk op auteursrecht en naburige rechten sprake is. Vanzelfsprekend geldt het verbod ook tegen de aangekondigde toekomstige eigenaar. Het is een duidelijk verhaal: Wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.’

Lees verder