Aanvulling op persbericht omtrent verbod tegen ThePirateBay in Nederland

De huidige eigenaren van ThePirateBay hebben inmiddels aan de media laten weten dat ze in hoger beroep zullen gaan tegen het verbod van de site en haar trackers in Nederland.
De rechter heeft in het verbod bepaald dat het niet wordt geschorst door een hoger beroep. De eigenaren zullen dus aan het verbod moeten voldoen ook al willen zij in hoger beroep. Als zij niet voldoen verbeuren zij de dwangsom van 30.000 euro per dag. Verder is al door een reeks eerdere uitspraken, ook in hoger beroep, duidelijk dat dit soort sites en diensten in Nederland illegaal is. Een hoger beroep zal ThePirateBay ook daarom niet baten.
ThePirateBay maakt structureel gebruik van auteursrechtelijk beschermde content zonder toestemming van de rechthebbenden en is daarom onrechtmatig. ‘Een site als ThePirateBay is een webwinkel die haar klanten illegaal toegang geeft tot ongeautoriseerde content. De rechter heeft keer op keer bepaald dat dit verboden is. Dat blijft zo’, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30-07-2009Rechter verbiedt ThePirateBay in Nederland
De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft vandaag verboden toegewezen tegen ThePirateBay in Nederland. De eigenaren moeten ervoor zorgen dat de site, servers, trackers en databases ontoegankelijk zijn voor internetgebruikers in Nederland. Ook moeten zij hun inbreuken staken. Beide vorderingen hebben een dwangsom van 30.000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro.
Het verbod is niet alleen tegen de drie huidige eigenaren toegewezen maar ook tegen de toekomstige eigenaar GGF vanaf het moment van overname. De drie huidige eigenaren moeten bovendien de volledige proceskosten van 42.000 euro betalen. Zij zijn ieder afzonderlijk en tezamen aansprakelijk.
De rechtbank noemt in haar vonnis dat zij een brief van de eigenaren van ThePirateBay ontvangen heeft. Daarin stellen de eigenaren dat zij niet van de zitting wisten en verweren zij zich tegen vordering. De rechter heeft daarin echter geen aanleiding gezien het verbod af te wijzen. Zij oordeelt dat de eigenaren voldoende zijn opgeroepen, onder meer via Twitter en Facebook. De rechter verbiedt ook GGF vanaf het moment van overname de inbreukmakende activiteiten van ThePirateBay voort te zetten. GGF was wel ter zitting verschenen en verweerde zich door te stellen dat de overname nog onzeker was. Dat baat haar niet, het risico van toekomstige inbreuk is voldoende aanwezig om die bij voorbaat te verbieden.
‘Wij juichen toe dat de rechter de site in Nederland verbiedt, die is immers overduidelijk illegaal’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Het is goed dat rechter erkent dat er van inbreuk op auteursrecht en naburige rechten sprake is. Vanzelfsprekend geldt het verbod ook tegen de aangekondigde toekomstige eigenaar. Het is een duidelijk verhaal: Wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.’

Lees verder

BREIN – The Pirate Bay

Stichting Brein vordert in deze procedure van gedaagden de inbreuken die worden gepleegd via ThePirateBay in Nederland te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagden. Geoordeeld wordt dat – tegen de achtergrond van het spoedeisende karakter van de vorderingen – voldoende is gewaarborgd dat gedaagden tijdig op de hoogte waren van deze procedure en kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de dagvaarding en wel zo tijdig dat gedaagden nog de mogelijkheid hebben gehad verweer te voeren. Een rol speelt hierbij dat Stichting Brein – naast via de officiële weg – op talrijke wijzen de dagvaarding aan gedaagden heeft toegezonden, waaronder via Twitter en Facebook. Op de brief van de eigenaren van ThePiratebay aan de voorzieningenrechter die werd ontvangen een aantal dagen nadat de zitting plaatsvond en waarin zij inhoudelijk verweer voerden en stelden dat zij niet op de hoogte waren van de zitting kan de voorzieningenrechter dan ook geen acht slaan. Ook kan deze brief niet worden gezien als een zuivering van het verstek.

Lees verder

BREIN – Global Gaming Factory

GGF heeft aangegeven ThePirateBay over te willen nemen. Stichting Brein vordert in deze procedure van GGF dat de inbreuken die worden gepleegd via ThePirateBay te staken en gestaakt te houden vanaf het moment van overname van ThePirateBay. De voorzieningenrechter oordeelt dat indien die overname plaatsvindt zonder nader voorzieningen in de huidige werkwijze van The Pirate Bay, GGF inbreuk dreigt te maken op de auteursrechten en naburige rechten van de bij Stichting Brein aangesloten rechthebbenden. Het gevoerde verweer van GGF, dat de geplande overname van ThePirateBay nog onzeker was, leidt niet tot afwijzing van het gevorderde, maar wordt wel gehonoreerd in die zin dat de vorderingen jegens GGF zullen worden toegewezen vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen.

Lees verder

Rechter verbiedt ThePirateBay in Nederland

De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft vandaag verboden toegewezen tegen ThePirateBay in Nederland. De eigenaren moeten ervoor zorgen dat de site, servers, trackers en databases ontoegankelijk zijn voor internetgebruikers in Nederland. Ook moeten zij hun inbreuken staken. Beide vorderingen hebben een dwangsom van 30.000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro.
Het verbod is niet alleen tegen de drie huidige eigenaren toegewezen maar ook tegen de toekomstige eigenaar GGF vanaf het moment van overname. De drie huidige eigenaren moeten bovendien de volledige proceskosten van 42.000 euro betalen. Zij zijn ieder afzonderlijk en tezamen aansprakelijk.
De rechtbank noemt in haar vonnis dat zij een brief van de eigenaren van ThePirateBay ontvangen heeft. Daarin stellen de eigenaren dat zij niet van de zitting wisten en verweren zij zich tegen vordering. De rechter heeft daarin echter geen aanleiding gezien het verbod af te wijzen. Zij oordeelt dat de eigenaren voldoende zijn opgeroepen, onder meer via Twitter en Facebook. De rechter verbiedt ook GGF vanaf het moment van overname de inbreukmakende activiteiten van ThePirateBay voort te zetten. GGF was wel ter zitting verschenen en verweerde zich door te stellen dat de overname nog onzeker was. Dat baat haar niet, het risico van toekomstige inbreuk is voldoende aanwezig om die bij voorbaat te verbieden.
‘Wij juichen toe dat de rechter de site in Nederland verbiedt, die is immers overduidelijk illegaal’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Het is goed dat rechter erkent dat er van inbreuk op auteursrecht en naburige rechten sprake is. Vanzelfsprekend geldt het verbod ook tegen de aangekondigde toekomstige eigenaar. Het is een duidelijk verhaal: Wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.’

Lees verder

BREIN eist verbod tegen ThePirateBay in Nederland, uitspraak op 30 juli

Vandaag hoorde de voorzieningenrechter te Amsterdam de vordering stichting BREIN voor een verbod tegen ThePirateBay in Nederland. BREIN dagvaardde zowel de drie huidige eigenaren van ThePirateBay gedagvaard als de aangekondigde toekomstige eigenaar. De rechter zal op 30 juli tussen 15.00 en 17.00 uur uitspraak doen.
De drie huidige eigenaren kwamen niet opdagen. Dat hadden zij al aangekondigd in antwoord op BREIN’s benadering via onder andere Twitter en Facebook. De rechter zal tegen hen waarschijnlijk een verstekvonnis toewijzen tenzij zij van oordeel is dat BREIN’s vordering ongegrond is. De huidige eigenaren zijn in Zweden al strafrechtelijk veroordeeld voor medeplichtigheid aan grootschalige auteursrechtinbreuk met hun website. Dat de site desondanks onveranderd actief is gebleven, is de reden voor BREIN’s vordering.
‘De Nederlandse rechter heeft herhaaldelijk bevestigd dat het onrechtmatig is om met een website of webdienst structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘ThePirateBay gaat overwegend over illegale content en dat is ook waar haar klanten de site voor gebruiken. Wij verwachten daarom een gunstige uitspraak. Dat de eigenaren zich schuil houden mag hen niet baten.’
De aangekondigde toekomstige eigenaar is een Zweeds software bedrijf Global Gaming Factory (GGF). Zij stuurde haar advocaat naar de zitting. BREIN heeft er belang bij dat het ook de toekomstige eigenaar verboden wordt om met de huidige illegale exploitatie door te gaan. GGF’s advocaat vroeg de rechter de vordering niet toe te kennen omdat de overname van ThePirateBay nog niet voltooid is. Er is een overeenkomst om ThePirateBay in augustus over te nemen tenzij het niet lukt om er een legaal alternatief van te maken. GGF vindt kort gezegd dat er geen dreigende inbreuk is omdat zij ThePirateBay niet zullen overnemen als zij er geen legale site van kan maken. BREIN vindt dat er wel sprake is van een dreigende inbreuk omdat niet duidelijk is wat GGF verstaat onder een legaal alternatief. Op de vraag van de rechter wat het plan van GGF is om de site zo snel legaal te maken, bleef de advocaat het antwoord schuldig anders dan de verzekering dat het wel mogelijk is.
‘Wij zijn fervent voorstander van legale exploitatie op het internet en dus verheugd over het aangekondigde voornemen van GGF’, zegt Kuik. ‘Er is echter nog veel onduidelijkheid over het hoe en wanneer en of het allemaal wel doorgaat. Ondertussen is wel duidelijk dat een site als ThePirateBay evident illegaal is en moet stoppen totdat ze voorkomen dat ze structureel misbruik maken van andermans content. De onbepaalde belofte van GGF om het anders te gaan doen mag geen vrijbrief zijn om door te gaan met misbruik maken.’
De rechter zal op 30 juli uitspraak doen en daarbij twee vonnissen wijzen, een met betrekking tot de huidige eigenaren van ThePirateBay en een met betrekking tot de toekomstige eigenaar.
Stichting BREIN beschermt de rechten van auteurs, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik.

Lees verder

Mininova vonnis uitgesteld naar 26 augustus

De rechtbank te Utrecht heeft laten weten het vonnis in de zaak BREIN / Mininova uit te stellen van 15 juli tot 26 augustus.
Beide partijen hebben begrip voor het uitstel in de zomervakantie periode en hebben de rechtbank respectvol verzocht op die datum uitspraak trachten te doen.

Lees verder

Oostenrijkse rechter beveelt Nederlandse hosting provider tot afgifte identiteit klant

De Nederlandse hosting provider Euroaccess is door een Oostenrijkse rechter opgedragen de identiteitsgegevens van de beheerder van de Duitstalige torrentsite Kino.to af te geven aan benadeelde rechthebbenden.
Vorig jaar verloor de hosting provider eenzelfde soort rechtszaak met betrekking tot een andere illegale torrentsite. Euroaccess moest toen 17.000 euro proceskosten aan BREIN betalen. De rekening uit Oostenrijk bedraagt meer dan 11.000 euro. Tevens zal de hosting provider een dwangsom van maximaal 100.000 euro moeten betalen indien zij opnieuw een illegale site met links naar films van de benadeelden onderdak geeft.
De in het gelijk gestelde benadeelden vinden dat Euroaccess nog niet aan de voorwaarden van het vonnis heeft voldaan. Zij bereiden verdere juridische stappen voor. De site is inmiddels naar Rusland verhuisd en de benadeelden willen de beheerder kunnen aanspreken.
Het hosten van sites die illegale activiteiten ontplooien zonder dat de hosting provider de ware naam-, adres- en woonplaats heeft, vormt een dringend probleem voor de handhaving tegen illegaliteit van elke soort.

Lees verder

Mininova schiet mis met vordering tegen kamerleden

Mininova beweert dat de mening van kamerleden over hun website de rechter zou kunnen beïnvloeden in de zaak die BREIN tegen Mininova heeft aangespannen en wil hen daarom het zwijgen opleggen. Afgezien van de vraag of het wenselijk is kamerleden de mond te snoeren, zijn de grieven van Mininova opnieuw een poging om de aandacht van de kern van de zaak af te leiden.
Het rapport Auteursrechten signaleert dat er sites zijn, zoals onder andere Mininova, die structureel links naar ongeautoriseerde content aanbieden en daar hun commerciële zakenmodel op baseren zonder dat de benadeelde auteurs er een cent aan verdienen. Het rapport beveelt aan dat personen of bedrijven die zoiets doen aansprakelijk of strafbaar zijn.
De voornaamste grief van Mininova is dat het rapport miskent dat Mininova een klachtenprocedure heeft, een zogenaamde Notice & Take Down of NTD. Het is in de rechtszaak zonneklaar dat Mininova een NTD beleid heeft. Dat is de vraag dan ook niet. De rechtszaak tussen BREIN en Mininova gaat erover dat een NTD niet werkt bij structureel misbruik. Dan is preventief toezicht nodig. Dat moet Mininova op eigen kosten uitvoeren.
Mininova moet met andere woorden effectieve maatregelen nemen om dat structurele misbruik te voorkomen en kan die verantwoordelijkheid voor haar eigen zakenmodel niet op de benadeelde rechthebbenden afschuiven. Een NTD is onvoldoende want die helpt alleen bij incidentele inbreuk of misbruik. Bovendien voorkomt een NTD op zich niet dat links naar illegale titels net zo snel weer terug geplaatst kunnen worden.
Ook de overige beweringen van Mininova in haar vordering tegen de kamerleden slaan de plank mis.
De ontkenning dat het op Mininova structureel om illegale content gaat, kan eenvoudig ontkracht worden door de Search Cloud van Mininova zelf te controleren. Die laat visueel zien welke titels de gebruikers het meest opvragen en dat betreft vrijwel uitsluitend content die zonder toestemming van de rechthebbende wordt aangeboden. Maar ook verder rondneuzen op de site maakt duidelijk dat het om evident illegale content gaat zoals de nieuwste TV-series, films, muziek en games, die legaal alleen tegen betaling beschikbaar zijn. Het commentaar bij de torrents (links) maken duidelijk wat de inhoud is en zowel Mininova als haar klanten weten waar ze mee bezig zijn. Met haar NTD doet Mininova weliswaar meer dan The Pirate Bay die klachten geheel aan haar laars lapt, maar een kijkje op de site laat zien dat een NTD verre van voldoende is om structureel misbruik te voorkomen.
Tevens is duidelijk dat Mininova toezicht kan houden en al toezicht houdt. Zo worden links naar bijvoorbeeld porno en fake links verwijderd door de moderators van Mininova. Die moderators zijn vrijwilligers die de regels van Mininova handhaven en onder het uiteindelijke toezicht staan van de administrators. Dat zijn de eigenaren van Mininova. Dergelijk toezicht zou in principe ook op links naar klaarblijkelijk ongeautoriseerde content toegepast kunnen worden.
BREIN juicht toe dat Mininova met de Motion Picture Association een beperkte test doet met preventief filteren. Ook dat toont aan dat het dus wel kan. De rechtszaak tussen BREIN en Mininova gaat om wie er voor dat preventief filteren moet betalen. De rechthebbenden vinden dat dit de verantwoordelijkheid van Mininova is: ‘haar site, haar zaak, haar taak’. Mininova is het daar duidelijk niet mee eens. De rechter heeft gezegd op 15 juli uitspraak te willen doen.

Lees verder