In het nieuws: XS4all wil zich voegen in BREIN / Ziggo zaak

XS4all wil zich voegen in BREIN / Ziggo zaak. Zie ook http://www.anti-piracy.nl/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=207 In het nieuws: BREIN vraagt Ziggo om blokkering ThePirateBay. Hieronder geeft BREIN antwoord op vragen naar aanleiding van het persbericht van Xs4all.Een verzoek tot voeging, kan dat zomaar?
In principe wel maar in dit geval is dat nog maar de vraag. Het is in strijd met de goede procesorde dat Xs4all hier zo laat mee komt, zeker nu zij er allang van wist en bijvoorbeeld al op 3 mei in de pers inhoudelijk commentaar op de zaak gaf. Het lijkt er op dat Xs4all bewust zo lang gewacht heeft met dit verzoek en daarmee op uitstel wil aansturen.
Je moet illegale sites niet stoppen, dat is censuur, je moet films en muziek legaal beschikbaar stellen?Innovatie en legale initiatieven zijn er volop maar kunnen niet opboksen tegen illegale zakenmodellen zoals The Pirate Bay. Daarom moeten die gestopt kunnen worden. Dat is geen censuur. Het gaat om muziek, films, televisieseries en games die gewoon legaal te krijgen zijn.
Sites uit het buitenland blokkeren is dat een gevaar voor de democratie?Wanneer je evident illegale websites niet kunt stoppen dan vormt dat een gevaar voor de rechtstaat. Democratie werkt alleen als we ons aan de regels houden en The Pirate Bay doet dat nu juist willens en wetens niet. Je moet zo een site dan kunnen blokkeren. De vrijheid van informatie is niet in het geding, het gaat om films, muziek, televisieseries en games die ook legaal te krijgen zijn.
ISPs zijn toch niet aansprakelijk voor The Pirate Bay?ISPs zijn niet aansprakelijk voor de schade die The Pirate Bay veroorzaakt maar van ISPs kan wel worden verlangd dat zij maatregelen nemen tegen een illegale site, zeker als die zich zich niet aan een rechterlijk vonnis houdt en zich opzettelijk aan de rechtsorde ontrekt. Dat de wet die mogelijkheid biedt (o.a. In art 6:196c lid 5 BW) is eigenlijk vanzelfsprekend.

Lees verder

FTD gaat in hoger beroep tegen ‘openbaarmakingsvonnis’

Vorige week oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de usenet indexer FTD ongeautoriseerd openbaar maakt vanwege haar sleutelrol in het verschaffen van toegang tot illegale bestanden van de film Komt Een Vrouw Bij De Dokter. Het draait in de uitspraak om het samenspel van FTD met haar gebruikers waarbij willens en wetens toegang tot ongeautoriseerde bestanden wordt georganiseerd. De bestanden zelf staan op Usenet opgeslagen en zijn met enkele muisklikken te downloaden of direct af te spelen. FTD zelf vindt dat haar gebruikers alleen maar praten over illegale films en dat dit nu door de rechter is verboden. Er is echter duidelijk meer aan de hand dan dat.
FTD heeft nu aangekondigd tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. Zij wijst op een reeks uitspraken tegen vergelijkbare diensten waarin weliswaar geen openbaarmaking door de dienst is aangenomen maar wel onrechtmatigheid. In BREIN/Mininova bijvoorbeeld heeft de rechter bepaald dat die zich ervan behoort te vergewissen of content wel legaal wordt aangeboden alvorens verwijzingen daarnaar op de site worden toegelaten. FTD schreeuwt moord en brand maar ook indien er geen sprake zou zijn van openbaarmaking, dan nog is de dienst van FTD onrechtmatig, zegt BREIN directeur Tim Kuik. BREIN is overigens van oordeel dat FTD functioneel openbaar maakt en zich ten onrechte achter technische argumenten verschuilt.
In BREIN rechtszaken tegen centrale diensten, zoals The Pirate Bay, Mininova en Zoekmp3, is altijd door de rechter geoordeeld dat zo een dienst onrechtmatig was omdat die structureel inbreuk bevordert of omdat die structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content bestanden, ook al staan die bestanden elders op het internet. In het kort geding tegen FTD ging het over een specifieke film en is bepaald dat de werkwijze en betrokkenheid van FTD zelfstandige openbaarmaking oplevert. BREIN vindt dat het oordeel van de rechter dat van openbaarmaking sprake is ook geldt voor het overige grootschalige aanbod op FTD van evident illegale content zoals films, televisie series, games, muziek en digitale boeken.

Lees verder

Usenet portal FTD maakt inbreuk vanwege sleutelrol

Vandaag bepaalde de voorzieningenrechter in Den Haag opnieuw dat FTD de film Komt Een Vrouw Bij De Dokter illegaal openbaar maakt. FTD biedt een dienst waardoor gebruikers eenvoudig bestanden op Usenet kunnen vinden en downloaden. De feitelijke bemoeienis van FTD maakt dat zij een sleutelrol vervult in de openbaarmaking.
FTD gebruikers plaatsen spots met gegevens over interessante bestanden op de dienst, onder meer de naam waaronder het bestand op Usenet is te vinden. Deze spots worden gecategoriseerd en kunnen doorzocht worden, zij worden op kwaliteit gecontroleerd en worden indien nodig verwijderd. Als de gewenste spot op FTD is gevonden dan kan het bestand met een paar muisklikken worden gedownload. FTD heeft meer dan een half miljoen gebruikers.
Eerder haalde de filmproducent een ex-parte verbod tegen de beschikbaarstelling van de film door FTD die vervolgens opheffing van dat verbod eiste. FTD vaoerde daarbij aan dat er geen sprake kon zijn van openbaarmaking omdat zij niet direct betrokken is bij het up- en downloaden. Volgens FTD heeft zij niets te maken met wat haar gebruikers doen. De rechter oordeelt echter dat FTD actieve inhoudelijke bemoeienis heeft met de spots en heeft laten zien dat zij met een aanzienlijke mate van precisie aan het verbod kan voldoen. FTD is de maker, eigenaar en beheerder van de sleutel waarmee de individuele gebruiker toegang krijgt tot auteursrechtelijk beschermd materiaal, aldus de rechter.
De rechter overweegt dat de gang van zaken bij FTD niet wezenlijk anders is dan de werkwijze van legale sites die na betaling content ter beschikking stellen. Voor dat soort sites geldt immers dat zij na betaling een sleutel (code) verstrekken waarmee toegang wordt verkregen tot veelal elders dan op de betaalserver gehoste content. De werkwijze kwalificeert als een directe openbaarmaking maar bij FTD ontbreekt echter de toestemming van de auteursrechthebbende.
De voorzieningenrechter geeft aan dat hij geen aansluiting zoekt bij de uitspraak in BREIN/Mininova waarin de rechter het van belang achtte dat Mininova niet direct betrokken was bij het up- en downloaden van de auteursrechtelijk beschermde werken en dus niet op enig moment over die werken heeft beschikt.  In plaats daarvan zoekt de rechter aansluiting bij een recente beslissing van de Engelse rechter tegen het vergelijkbare Newzbin waarin tot ongeautoriseerde openbaarmaking geconcludeerd wordt ondanks het feit dat de bestanden zelf op Usenet staan en niet op de dienst van Newzbin.
Overigens besloot de rechter in de BREIN/Mininova uitspraak wel dat Mininovas handelswijze onrechtmatig was en dat Mininova preventief toezicht moest houden om torrentlinks naar illegale content te voorkomen. Mininova heeft hoger beroep aangetekend tegen die uitspraak en BREIN zal daarin als tegeneis indienen dat het Hof bepaalt dat op Mininova van ongeautoriseerde openbaarmaking sprake was.
Het gaat hier om het samenspel van FTD met haar gebruikers waarbij willens en wetens toegang tot ongeautoriseerde bestanden wordt georganiseerd, zegt BREIN directeur Tim Kuik. FTD speelt een sleutelrol in de verspreiding en dat maakt dat er sprake is van openbaarmaking en niet enkel van onrechtmatig gebruik van illegaal aanbod. Tussen BREIN en FTD loopt ook een bodemprocedure die in Oktober op zitting komt. Het gaat daarbij om de algehele activiteit van FTD die structureel toegang tot ongeautoriseerde bestanden verschaft, naast films en televisieseries gaat het daarbij ook om games, digitale boeken en muziek. Het is duidelijk dat hier meer aan de hand is dan enkel het praten over bestanden zoals FTD het doet voorkomen, aldus Kuik.
In BREIN rechtszaken tegen centrale diensten, zoals The Pirate Bay, Mininova en Zoekmp3, is altijd door de rechter geoordeeld dat zo een dienst onrechtmatig was omdat die structureel inbreuk bevordert of omdat die structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content bestanden, ook al staan die bestanden elders op het internet. In het kort geding tegen FTD ging het over een specifieke film en is nu bepaald dat de werkwijze en betrokkenheid van FTD zelfstandige openbaarmaking oplevert. Dat is van belang voor de bodemzaak tussen BREIN en FTD, zegt Kuik. Het geldt namelijk ook voor het overige grootschalige aanbod op FTD van evident illegale content zoals films, televisie series, games, muziek en digitale boeken. Maar of het nu directe inbreuk of onrechtmatig is, FTD behoort zich ervan te vergewissen of content wel legaal wordt aangeboden alvorens zij het via haar dienst toegankelijk maakt.

Lees verder

Zitting hoger beroep strafzaak tegen Shareconnector en Releases4u

Vorige week woensdag was de laatste zittingsdag van het hoger beroep in de strafzaak tegen onder andere de beheerders van de onrechtmatige p2p-sites Releases4u en Shareconnector voor het Hof te Den Haag. Via deze sites werden vanaf 2003 tot eind 2004 op grote schaal links aangeboden naar op inhoud en kwaliteit gecontroleerde illegale film- en muziekbestanden op het  p2p-uitwisselnetwerk eDonkey.
In de loop 2004 werden de sites herhaaldelijk door BREIN gesommeerd hun illegale activiteiten te staken maar trokken zich daar niets van aan. BREIN deed daarop aangifte bij de FIOD-ECD. Die verrichtte nader onderzoek dat eind 2004 leidde tot de arrestatie van tien personen en de inbeslagname van verscheidene computers, servers en administratie. Vijf van de verdachten waren actief als  beheerders van de sites en zijn door het Openbaar Ministerie gedagvaard.  De eigenaar van de hosting provider, die weigerde de sites af te sluiten en de naam- en adresgegevens van de beheerders van de sites af te geven, bleek zelf als ‘admin’ bij een van de sites betrokken te zijn en is daarom ook als verdachte aangemerkt. Verder worden de beheerders van de site Releases4u ervan verdacht betrokken te zijn bij een releasegroep die het nieuwste illegale product via die site en het eDonkey-netwerk op Internet verspreidde.
Na de vrijspraak in de eerste instantie van de strafzaak heeft BREIN een civiele procedure aangespannen tegen de eigenaar van Shareconnector. In die civiele zaak is de site zowel door de rechtbank als het Hof in hoger beroep verboden. De site was onrechtmatig was omdat die het door haar werkwijze voor gebruikers aanzienlijk gemakkelijker maakte om beschikking te krijgen over ongeautoriseerd ter beschikking gestelde bestanden. De uitspraak komt overeen met een reeks eerdere vonnissen in door BREIN aangespannen civiele rechtszaken tegen vergelijkbare sites. De strafzaak gaat over de vraag of en in hoeverre de beheerders van de sites en hun handlangers strafrechtelijk aansprakelijk zijn.
De verdachten hadden in een eerdere zitting van het Hof hun aanvankelijke verklaringen ingetrokken dat ze zelf bestanden naar het eDonkey-netwerk hadden geüpload. De verdachten beweerden dat ze slechts bestanden voor eigen gebruik hadden gedownload. Het was volgens hen destijds met eMule eenvoudig de upload-functie uit te schakelen zonder dat ook het downloaden onmogelijk werd gemaakt. Hun argumentatie komt er op neer dat vrijspraak zou moeten volgen als downloaden is toegestaan en uploaden niet is bewezen. Een deskundige van de Technische Universiteit Delft leek de controversiële beweringen over de werking van eMule te onderschrijven. Hij stelde dat het mogelijk was het uploaden met eMule te blokkeren zonder dat daardoor de downloadsnelheid nadelig werd beïnvloed. Ook zou een gebruiker tijdens het downloaden niet met met andere gebruikers delen, aldus deze deskundige. Onderzoek had aangetoond dat 75% van de gebruikers de bestanden direct na het downloaden uit hun shared folder verwijderden.
De Advocaat-Generaal vond het argument niet van belang en stelde zich op het standpunt dat niet slechts uploaders de bestanden openbaar maken, maar dat door het plaatsen van de gecontroleerde hashlinks naar bestanden ook op Releases4u en Shareconnector openbaarmaking plaatsvond. De verdachten waren volgens de A-G  als beheerders van de sites dan ook niet alleen medeplichtig aan de inbreuken die door de gebruikers van de websites waren gepleegd maar zelf ook schuldig aan het plegen en/of medeplegen van inbreuk op auteursrecht.
De A-G eiste gezien het tijdsverloop in de zaak milde straffen: Een taakstraf van 100 uur, te vervangen door 150 uur hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar tegen de vijf beheerders; tegen de overige 2 verdachten bleef de eis beperkt tot een boete van 250 euro, te vervangen door 5 dagen hechtenis.
Het Hof doet op 23 juni 2010 uitspraak.Update: Inmiddels heeft het Hof besloten de zaak te heropenen en nader getuigen te horen, dit zal naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar gebeuren. 

Lees verder

Zitting opheffingskortgeding FTD tegen verbod illegaal aanbod "Komt Een Vrouw Bij De Dokter"

De rechtbank Den Haag bepaalde vorige week in een ex parte beschikking dat de grootste Nederlandse Usenet indexer FTD het illegaal aanbod van de film ‘Komt Een Vrouw Bij De Dokter’ van haar dienst moet weren. Het door FTD hiertegen aangespannen opheffingskortgeding diende gisteren.
Volgens FTD zou geen sprake zijn van het ter beschikking stellen van de film door FTD, noch van het faciliteren van de illegale verspreiding ervan. Zij verliet zich op het aloude en reeds meermalen afgewezen verhaal ‘de gebruikers doen het, FTD heeft er niets mee te maken’. De producent van de film verzocht om bevestiging van de ex parte beschikking op grond van auteursrechtinbreuk (dwz openbaarmaking of mede-openbaarmaking door FTD) en subsidiair in voorwaardelijke reconventie op grond van onrechtmatige daad (dwz structureel faciliteren te vergelijken met de reeks rechterlijke uitspraken in Mininova, The Pirate Bay, Shareconnector, Zoekmp3, etc.).
Tijdens de zitting werd de betrokkenheid van FTD (al dan niet middels haar moderators) uitgebreid toegelicht. FTD had voorts afgelopen week keurig voldaan aan het door de rechtbank opgelegde gebod. Hieruit werd duidelijk dat FTD volledig zelf bepaalt wat er op haar dienst gebeurt en dus ook zelf ten volle verantwoordelijk is voor de verspreiding van de film via haar dienst.
Nadat de advocaten in de eerste termijn hun standpunten hadden toegelicht, stelde de rechter zichzelf (en FTD) hardop de vraag of het er in deze moderne tijden niet om gaat wie de brug of de sleutel tot de content beschikbaar stelt bij de beantwoording wie als openbaarmaker moet worden aangemerkt.
Dit in tegenstelling tot de door FTD bepleitte technische benadering van het begrip openbaar maken en dat rechthebbenden hun pijlen zouden moeten richten op de partijen die zelf ook fysiek over de content beschikken op of via de eigen server of site, zoals voor Usenet de newsservers. Dat anderen ook inbreuk maken, pleit FTD immers niet vrij.
Dirk Visser lichtte namens de producent toe dat het Nederlandse begrip openbaar maken en het Europese begrip ‘beschikbaarstelling voor het publiek’ (communication to the public) zonder meer ruim genoeg zijn om op deze vorm van illegaal aanbod van FTD te worden toegepast.
Alle aanbod vormen waar de laatste tijd over wordt geprocedeerd verschillen niet wezenlijk van de oervorm van deze vorm van aanbod: Napster. In 2001 besloot de Amerikaanse rechter al dat de indexeringssite Napster inbreuk maakt op auteursrecht. Een groot aantal, vaak anonieme aanbieders stelt illegale kopieën beschikbaar, en er is een partij die dat illegale aanbod indexeert en gemakkelijker toegankelijk maakt. Zo was het bij Napster, Grokster, Limewire, Mininova, de Piratebay en bij Shareconnector. Zo ook bij FTD.
Uitspraak is bepaald op woensdag 2 juni a.s.

Lees verder

Rechter verklaart BREIN ontvankelijk in zaak tegen News-Service Europe

De rechtbank Amsterdam heeft BREIN in een tussenvonnis ontvankelijk verklaard in haar zaak tegen de commerciële Usenet provider News-Service Europe. Er komt nu nog een ronde schriftelijke stukken voordat eindvonnis gewezen wordt. News-Service houdt content beschikbaar op haar newsservers voor abonnees van haar resellers die toegang tot de servers verkopen. Het gaat daarbij met name om zogenaamde binaries waarin films, televisieseries, muziek en games zijn opgeslagen. 

Lees verder

ThePirateBay ‘even niet bereikbaar’

Vorige week hebben Amerikaanse filmstudios verenigt in de Motion Picture Association (MPA) een verbod gekregen tegen de verkeersprovider van de illegale website ThePirateBay.  Deze verkeersprovider is de in Berlijn woonachtige en aldaar bedrijfsvoerende Nederlander Sven Olaf K. K doet overigens alsof hij gebruik maakt van een bunker in Nederland waar volgens hem de staat geen rechtsmacht heeft maar die beweringen zijn allebei feitelijk onjuist.
K solliciteerde naar de rol van verkeersprovider voor ThePirateBay nadat anderen de dienstverlening aan de illegale site staakten, in Nederland onder andere na het vonnis dat BREIN tegen de site en haar beheerders verkreeg. Nadat K een sommatie van de MPA onbeantwoord liet, verkreeg die een ex-parte verbod van de rechter. K moet zijn dienstverlening aan ThePirateBay staken en gestaakt houden op straffe van een dwangsom van 250.000 euro per dag of 2 jaar gevangenisstraf.
Gisteren voldeed K aan het verbod en kondigde aan dat de beheerders van ThePirateBay via hun back-up proces de site snel weer online zouden krijgen. Dat is sinds vanmorgen het geval, naar het zich laat aanzien niet meer vanuit Berlijn maar vanuit Oekraïne.
BREIN heeft inmiddels access provider Ziggo gedagvaard om voor haar abonnees de toegang tot ThePirateBay te blokkeren omdat de site en haar zich schuilhoudende beheerders weigeren de wet en rechterlijke vonnissen na te leven.

Lees verder

BREIN v.s. The Pirate Bay – Content productie v.s. illegale distributie

Je kunt niet anders dan enorm enthousiast zijn over Internet. Het Internet maakt informatie toegankelijk voor iedereen, te allen tijde en waar ook ter wereld. Het Internet is snel gegroeid op basis van de brede beschikbaarheid van informatie. Tegenwoordig dringt steeds meer het besef door dat Internet een distributiemodel is dat zelf geen informatie of content produceert.

Lees verder