Zitting hoger beroep strafzaak tegen Shareconnector en Releases4u

Vorige week woensdag was de laatste zittingsdag van het hoger beroep in de strafzaak tegen onder andere de beheerders van de onrechtmatige p2p-sites Releases4u en Shareconnector voor het Hof te Den Haag. Via deze sites werden vanaf 2003 tot eind 2004 op grote schaal links aangeboden naar op inhoud en kwaliteit gecontroleerde illegale film- en muziekbestanden op het  p2p-uitwisselnetwerk eDonkey.
In de loop 2004 werden de sites herhaaldelijk door BREIN gesommeerd hun illegale activiteiten te staken maar trokken zich daar niets van aan. BREIN deed daarop aangifte bij de FIOD-ECD. Die verrichtte nader onderzoek dat eind 2004 leidde tot de arrestatie van tien personen en de inbeslagname van verscheidene computers, servers en administratie. Vijf van de verdachten waren actief als  beheerders van de sites en zijn door het Openbaar Ministerie gedagvaard.  De eigenaar van de hosting provider, die weigerde de sites af te sluiten en de naam- en adresgegevens van de beheerders van de sites af te geven, bleek zelf als ‘admin’ bij een van de sites betrokken te zijn en is daarom ook als verdachte aangemerkt. Verder worden de beheerders van de site Releases4u ervan verdacht betrokken te zijn bij een releasegroep die het nieuwste illegale product via die site en het eDonkey-netwerk op Internet verspreidde.
Na de vrijspraak in de eerste instantie van de strafzaak heeft BREIN een civiele procedure aangespannen tegen de eigenaar van Shareconnector. In die civiele zaak is de site zowel door de rechtbank als het Hof in hoger beroep verboden. De site was onrechtmatig was omdat die het door haar werkwijze voor gebruikers aanzienlijk gemakkelijker maakte om beschikking te krijgen over ongeautoriseerd ter beschikking gestelde bestanden. De uitspraak komt overeen met een reeks eerdere vonnissen in door BREIN aangespannen civiele rechtszaken tegen vergelijkbare sites. De strafzaak gaat over de vraag of en in hoeverre de beheerders van de sites en hun handlangers strafrechtelijk aansprakelijk zijn.
De verdachten hadden in een eerdere zitting van het Hof hun aanvankelijke verklaringen ingetrokken dat ze zelf bestanden naar het eDonkey-netwerk hadden geüpload. De verdachten beweerden dat ze slechts bestanden voor eigen gebruik hadden gedownload. Het was volgens hen destijds met eMule eenvoudig de upload-functie uit te schakelen zonder dat ook het downloaden onmogelijk werd gemaakt. Hun argumentatie komt er op neer dat vrijspraak zou moeten volgen als downloaden is toegestaan en uploaden niet is bewezen. Een deskundige van de Technische Universiteit Delft leek de controversiële beweringen over de werking van eMule te onderschrijven. Hij stelde dat het mogelijk was het uploaden met eMule te blokkeren zonder dat daardoor de downloadsnelheid nadelig werd beïnvloed. Ook zou een gebruiker tijdens het downloaden niet met met andere gebruikers delen, aldus deze deskundige. Onderzoek had aangetoond dat 75% van de gebruikers de bestanden direct na het downloaden uit hun shared folder verwijderden.
De Advocaat-Generaal vond het argument niet van belang en stelde zich op het standpunt dat niet slechts uploaders de bestanden openbaar maken, maar dat door het plaatsen van de gecontroleerde hashlinks naar bestanden ook op Releases4u en Shareconnector openbaarmaking plaatsvond. De verdachten waren volgens de A-G  als beheerders van de sites dan ook niet alleen medeplichtig aan de inbreuken die door de gebruikers van de websites waren gepleegd maar zelf ook schuldig aan het plegen en/of medeplegen van inbreuk op auteursrecht.
De A-G eiste gezien het tijdsverloop in de zaak milde straffen: Een taakstraf van 100 uur, te vervangen door 150 uur hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar tegen de vijf beheerders; tegen de overige 2 verdachten bleef de eis beperkt tot een boete van 250 euro, te vervangen door 5 dagen hechtenis.
Het Hof doet op 23 juni 2010 uitspraak.Update: Inmiddels heeft het Hof besloten de zaak te heropenen en nader getuigen te horen, dit zal naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar gebeuren. 

Lees verder

Zitting opheffingskortgeding FTD tegen verbod illegaal aanbod "Komt Een Vrouw Bij De Dokter"

De rechtbank Den Haag bepaalde vorige week in een ex parte beschikking dat de grootste Nederlandse Usenet indexer FTD het illegaal aanbod van de film ‘Komt Een Vrouw Bij De Dokter’ van haar dienst moet weren. Het door FTD hiertegen aangespannen opheffingskortgeding diende gisteren.
Volgens FTD zou geen sprake zijn van het ter beschikking stellen van de film door FTD, noch van het faciliteren van de illegale verspreiding ervan. Zij verliet zich op het aloude en reeds meermalen afgewezen verhaal ‘de gebruikers doen het, FTD heeft er niets mee te maken’. De producent van de film verzocht om bevestiging van de ex parte beschikking op grond van auteursrechtinbreuk (dwz openbaarmaking of mede-openbaarmaking door FTD) en subsidiair in voorwaardelijke reconventie op grond van onrechtmatige daad (dwz structureel faciliteren te vergelijken met de reeks rechterlijke uitspraken in Mininova, The Pirate Bay, Shareconnector, Zoekmp3, etc.).
Tijdens de zitting werd de betrokkenheid van FTD (al dan niet middels haar moderators) uitgebreid toegelicht. FTD had voorts afgelopen week keurig voldaan aan het door de rechtbank opgelegde gebod. Hieruit werd duidelijk dat FTD volledig zelf bepaalt wat er op haar dienst gebeurt en dus ook zelf ten volle verantwoordelijk is voor de verspreiding van de film via haar dienst.
Nadat de advocaten in de eerste termijn hun standpunten hadden toegelicht, stelde de rechter zichzelf (en FTD) hardop de vraag of het er in deze moderne tijden niet om gaat wie de brug of de sleutel tot de content beschikbaar stelt bij de beantwoording wie als openbaarmaker moet worden aangemerkt.
Dit in tegenstelling tot de door FTD bepleitte technische benadering van het begrip openbaar maken en dat rechthebbenden hun pijlen zouden moeten richten op de partijen die zelf ook fysiek over de content beschikken op of via de eigen server of site, zoals voor Usenet de newsservers. Dat anderen ook inbreuk maken, pleit FTD immers niet vrij.
Dirk Visser lichtte namens de producent toe dat het Nederlandse begrip openbaar maken en het Europese begrip ‘beschikbaarstelling voor het publiek’ (communication to the public) zonder meer ruim genoeg zijn om op deze vorm van illegaal aanbod van FTD te worden toegepast.
Alle aanbod vormen waar de laatste tijd over wordt geprocedeerd verschillen niet wezenlijk van de oervorm van deze vorm van aanbod: Napster. In 2001 besloot de Amerikaanse rechter al dat de indexeringssite Napster inbreuk maakt op auteursrecht. Een groot aantal, vaak anonieme aanbieders stelt illegale kopieën beschikbaar, en er is een partij die dat illegale aanbod indexeert en gemakkelijker toegankelijk maakt. Zo was het bij Napster, Grokster, Limewire, Mininova, de Piratebay en bij Shareconnector. Zo ook bij FTD.
Uitspraak is bepaald op woensdag 2 juni a.s.

Lees verder

Rechter verklaart BREIN ontvankelijk in zaak tegen News-Service Europe

De rechtbank Amsterdam heeft BREIN in een tussenvonnis ontvankelijk verklaard in haar zaak tegen de commerciële Usenet provider News-Service Europe. Er komt nu nog een ronde schriftelijke stukken voordat eindvonnis gewezen wordt. News-Service houdt content beschikbaar op haar newsservers voor abonnees van haar resellers die toegang tot de servers verkopen. Het gaat daarbij met name om zogenaamde binaries waarin films, televisieseries, muziek en games zijn opgeslagen. 

Lees verder

ThePirateBay ‘even niet bereikbaar’

Vorige week hebben Amerikaanse filmstudios verenigt in de Motion Picture Association (MPA) een verbod gekregen tegen de verkeersprovider van de illegale website ThePirateBay.  Deze verkeersprovider is de in Berlijn woonachtige en aldaar bedrijfsvoerende Nederlander Sven Olaf K. K doet overigens alsof hij gebruik maakt van een bunker in Nederland waar volgens hem de staat geen rechtsmacht heeft maar die beweringen zijn allebei feitelijk onjuist.
K solliciteerde naar de rol van verkeersprovider voor ThePirateBay nadat anderen de dienstverlening aan de illegale site staakten, in Nederland onder andere na het vonnis dat BREIN tegen de site en haar beheerders verkreeg. Nadat K een sommatie van de MPA onbeantwoord liet, verkreeg die een ex-parte verbod van de rechter. K moet zijn dienstverlening aan ThePirateBay staken en gestaakt houden op straffe van een dwangsom van 250.000 euro per dag of 2 jaar gevangenisstraf.
Gisteren voldeed K aan het verbod en kondigde aan dat de beheerders van ThePirateBay via hun back-up proces de site snel weer online zouden krijgen. Dat is sinds vanmorgen het geval, naar het zich laat aanzien niet meer vanuit Berlijn maar vanuit Oekraïne.
BREIN heeft inmiddels access provider Ziggo gedagvaard om voor haar abonnees de toegang tot ThePirateBay te blokkeren omdat de site en haar zich schuilhoudende beheerders weigeren de wet en rechterlijke vonnissen na te leven.

Lees verder

BREIN v.s. The Pirate Bay – Content productie v.s. illegale distributie

Je kunt niet anders dan enorm enthousiast zijn over Internet. Het Internet maakt informatie toegankelijk voor iedereen, te allen tijde en waar ook ter wereld. Het Internet is snel gegroeid op basis van de brede beschikbaarheid van informatie. Tegenwoordig dringt steeds meer het besef door dat Internet een distributiemodel is dat zelf geen informatie of content produceert.

Lees verder

FTD moet illegaal aanbod "Komt Een Vrouw Bij De Dokter" van hun dienst weren

Dat bepaalde de rechter in een ex-parte beschikking op verzoek van de producent van de film. FTD is de grootste Nederlandse usenet indexeringsite die structureel gebruik maakt van illegale bestanden op Usenet. FTD heeft aangekondigd opheffing van het gebod te zullen vragen. Dat geding dient dan volgende week. Ondertussen moet FTD aan het gebod voldoen op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag.
Een ex-parte beschikking kan in spoedeisende gevallen gevraagd worden en wordt gewezen (of afgewezen) zonder de tegenpartij te horen. Uit de beschikking in kwestie blijkt dat de rechter kennis heeft genomen van mogelijke verweren van FTD die bekend zijn uit de lopende rechtszaak tussen BREIN en FTD. De rechter oordeelt dat FTD openbaar maakt en dat downloaden van illegaal aanbod illegaal is.
Direct na het uitbrengen van de film Komt Een Vrouw Bij De Dokter op DVD verscheen deze illegaal op Usenet en FTD. De film is ook legaal te downloaden en als legale stream via kabel beschikbaar. De producent en distributeur hebben BREIN gevraagd wat zij zelf konden doen om het illegale aanbod van hun film op Usenet te belemmeren. BREIN heeft geadviseerd om een ex-parte verbod te vragen tegen de grootste Nederlandse Usenet indexer FTD.
Tussen BREIN en FTD loopt al een bodemprocedure waarin BREIN stelt dat FTD onrechtmatig en schadeplichtig is omdat zij hetzij illegaal openbaar maakt ofwel omdat zij met haar zakenmodel systematisch en structureel gebruik maakt van bestanden die illegaal op Usenet zijn geplaatst. Die zaak gaat behalve over films, ook over andere auteursrechtelijk beschermde entertainment content zoals muziek en games. FTD is van mening dat zij enkel downloaden faciliteert en daarom zou zijn toegestaan ook al maakt zij daarbij gebruik van illegaal aanbod. Ook meent zij dat zij door het verwijderen van de zogenaamde NZB-knop die direct downloaden mogelijk maakt, minder direct bij dat downloaden zou zijn betrokken. Gebruikers moesten daarna een applicatie downloaden die de NZB-knop verving of een extra muisklik doen om het downloaden te starten.
De uitspraak in die zaak wordt pas tegen het einde van dit jaar verwacht. Dat duurt te lang voor benadeelden die nu hun geld moeten verdienen met hun film. Dat geldt natuurlijk met name voor Nederlandse films die tenslotte van de relatief kleine Nederlandstalige markt afhankelijk zijn.
FTD is gisterenmiddag begonnen de beschikbaarheid van de film via haar dienst te verwijderen. Zij verklaart daarbij uitdrukkelijk dat het enkel de dwangsom van 10.000 euro per dag is die haar daartoe noopt en dat zij bij de rechter opheffing van het bevel zal eisen.

Lees verder

In het nieuws: BREIN vraagt Ziggo om blokkering ThePirateBay

Inmiddels heeft een woordvoerder van Ziggo bevestigd dat BREIN om blokkering van toegang tot ThePirateBay gevraagd heeft en dat Ziggo daar niet aan wil voldoen. Er zou geen wettelijke basis zijn en Ziggo is voor een openbaar internet. BREIN denkt er anders over: natuurlijk is het internet openbaar maar er is geen recht op toegang tot een illegale site. Brein legt haar vordering daarom aan de rechter voor.
De wettelijke basis waarop blokkering gevraagd kan worden is onder meer de artikelen 26d Auteurswet, 15e Wet Naburige Rechten, en voorzover Ziggo zich op louter doorgifte zou beroepen ook artikel 6:196c lid 5 Burgerlijk Wetboek. Die maken duidelijk dat je aan een access provider zoals Ziggo een rechterlijk gebod kan vragen maatregelen te nemen om inbreuken of onrechtmatige activiteiten te stoppen.
BREIN doet dat niet zomaar. Er is onder andere al een verbod van de Nederlandse rechter tegen (de beheerders van) ThePirateBay maar die weigeren daaraan te voldoen en houden zich schuil. De site is eerder door Nederlandse hosting providers ontoegankelijk gemaakt en wordt vanuit het buitenland op het internet gehouden en bereikt nog steeds ook Nederlandse gebruikers. Die gebruikers bezoeken ThePirateBay voor de inbreukmakende bestanden die zij daar kunnen uitwisselen. Dat veroorzaakt grote schade voor de rechthebbenden op die auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken. Dat is ook door de Nederlandse rechter vastgesteld.
Een illegale site blokkeren die vanuit het buitenland (mede) Nederland bereikt is, behalve voor kinderporno, nog niet eerder gedaan. Daarnaast is het afsluiten van sites die structureel illegaal gebruik maken van ongeautoriseerde entertainment niet populair bij internetgebruikers met duurdere breedbandabonnementen die vooral op het internet zitten vanwege de toegang tot illegale muziek, films, televisieseries en games (en voor een kleiner deel ook illegale digitale boeken).
Dat Ziggo en andere access providers er niet op zitten te wachten om impopulaire maatregelen te nemen en dat liever alleen doen als de rechter hen daartoe beveelt, is wel begrijpelijk want anders zou het hen wel eens klanten kunnen gaan kosten die beslist toegang tot illegale content willen houden. BREIN is net als Ziggo ook voor een openbaar internet en natuurlijk is en blijft het internet openbaar of je nu een illegale site afsluit of niet. Er is, ook op het internet, geen recht om inbreuk te maken en geen recht om toegang te krijgen of te geven tot illegale activiteiten en inbreukmakende content. BREIN zal nu een rechterlijk bevel vragen dat Ziggo voor haar abonnees de toegang tot de illegale site moet blokkeren.
Ondertussen is met het verweer van Ziggo de cirkel rond voor het doorschuiven van aansprakelijkheid voor inbreuk op internet: ThePiratebay zegt: ik doe niks, mijn gebruikers maken inbreuk, die gebruikers zeggen: je moet je klanten niet aanpakken, criminaliseer mij niet, ik heb recht op mijn privacy en op vrije toegang tot informatie, Ziggo zegt: ik doe niks, je moet bij ThePiratebay wezen.

Lees verder

Politie arresteert grootschalige dvd piraat.

Woensdag 21 april verrichtte de politie te Maarssenbroek een onderzoek in de woning van een 49-jarige man op verdenking van illegale handel in gekopieerde dvd’s en cd’s. Andrew T. wordt ervan verdacht illegale kopieën van films, muziek en games via Internetbestellingen en via afhalen aan de deur verkocht te hebben. Het gaat vermoedelijk om grootschalige handel die meerdere jaren heeft plaatsgevonden.
In de woning werden ruim 24.000 illegale kopieën aangetroffen. Deze zijn in beslaggenomen evenals onder meer 3800 blanco dragers, verscheidene computers en copyboxen met 14 branders, 40 externe harde schijven en een ruime hoeveelheid postmateriaal en adressen. De verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld. Tevens is een financieel onderzoek gestart naar zijn inkomsten. De man ontving een uitkering en verbleef regelmatig in het buitenland.
Stichting BREIN verleende op verzoek assistentie en expertise.
 
 

Lees verder