Omzeiling beveiliging PS3 en andere consoles doelwit van handhaving

BREIN assisteert benadeelde rechthebbenden op computerspellen, consoles en handhelds bij de handhaving tegen de wettelijk verboden omzeiling van hun beveiliging tegen gebruik van illegale kopieën. In juli verbood de Nederlandse rechter de verkoop van R4 kaarten en omgebouwde Wii’s omdat die Nintendo’s beveiliging omzeilen. In Augustus kwam het nieuws dat de PlayStation 3 van Sony na drie jaar gehackt was en de zogenaamde PS3jailbreak omzeiling de markt zouden overspoelen. Net als Nintendo treedt ook Sony op tegen omzeiling van hun beveiliging tegen piraterij.
Inmiddels zijn verscheidene ex-parte verboden bij de rechter gehaald tegen internetwinkels die in de verboden PS3 omzeilingsmiddelen handelen. Bij zulke verboden is de inbreuk duidelijk en wordt de tegenpartij niet gehoord maar moet daar wel meteen op verbeurte van een dwangsom van 1000 Euro per product aan voldoen. Indien de winkel vindt dat het verbod ten onrechte is verleend kan zij opheffing vorderen, bij die procedure worden eiser en gedaagde alsnog beide gehoord. In de tussentijd moet de winkel echter aan het verbod blijven voldoen. Geen van de winkels heeft overigens opheffing aangevraagd. Sony zal de juridische acties tegen distributeurs van de PSJailbreak en soortgelijke omzeilingmiddelen voortzetten.
‘Het ontwikkelen van spellen, consoles en handhelds vergt grote investeringen, die kunnen niet terug verdiend worden als er illegale kopieën verkocht en gebruikt worden’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Goed dus voor zowel bedrijf, innovatie en werkgelegenheid als consument wanneer die illegaliteit een halt wordt toegeroepen’.
Het omzeilen van computerprogramma’s, waaronder ook games vallen, is overigens een strafbaar feit. Er gaat veel geld om in het illegale circuit waar verboden omzeilingchips gemaakt, verhandeld en ingebouwd worden. De overheid en het Openbaar Ministerie hebben echter als beleid dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van auteursrechthebbenden zelf is om hun rechten civielrechtelijk te handhaven. Stichting BREIN is opgericht door rechthebbenden om daar in hun gemeenschappelijk belang richting en uitvoering aan te geven. Rechthebbenden nemen daarnaast ook zelf actie indien zij dat vanuit hun specifieke belangen noodzakelijk achten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld schadevergoeding vorderen. BREIN verleent ook daarbij vaak ondersteuning.
Stichting BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en detaillisten van games, film, muziek en digitale boeken tegen inbreuk en misbruik van hun werk. BREIN treedt op tegen zowel de fysieke als de online verspreiding van illegale kopieën en verboden omzeilingsmiddelen van kopieerbeveiliging.

Lees verder

Hoger Beroep FTD openbaarmakingsvonnis

Vandaag diende voor het Hof in Den Haag het hoger beroep dat FTD indiende tegen het verbod om illegale kopieën van de film ‘Komt een Vrouw bij de Dokter’ toegankelijk te maken. Dit verbod was in eerste instantie ex-parte verkregen en daarna alsnog op tegenspraak bevestigd, waarbij de rechter concludeerde dat de handelswijze van FTD auteursrechtinbreuk door zelfstandige openbaarmaking opleverde. Uitspraak in het Hoger Beroep is op 16 november 2010.
FTD beweerde dat haar bemoeienissen met haar webdienst minimaal zijn en zij noch bij het uploaden noch bij het downloaden betrokken is. Onomstreden is dat FTD’s index voor meer dan 90% bestaat uit namen of codes (‘toegangsleutels’ aldus de rechter in eerste instantie) van bestanden die illegaal op Usenet worden aangeboden. 
FTD vindt dat haar dienst is toegestaan omdat haar gebruikers enkel zouden downloaden en downloaden volgens haar is toegestaan. De raadsman van filmproducent bestreed dat downloaden van illegaal aanbod is toegelaten maar beargumenteerde dat het punt irrelevant is omdat de handelswijze van FTD zelfstandige openbaarmaking oplevert. Maar ook als het Hof het daar niet mee eens zou zijn dan zou zij het verbod toch moeten toekennen omdat het gebruik dat FTD van het illegale aanbod maakt onrechtmatig is.
Het verschil tussen een verbod op basis van illegale openbaarmaking door FTD of door onrechtmatige daad is onder meer van belang omdat het invloed kan hebben op de vraag of zo een verbod in bijzonder spoedeisende gevallen ex-parte gegeven kan worden. Ex-parte betekent dat de tegenpartij niet gehoord wordt, die kan erna eventueel wel opheffing van het verbod vragen. De illegale beschikbaarheid van ‘Komt een Vrouw bij de Dokter’ was zo een spoedeisend geval omdat die tegelijk met de legale uitgave op internet en dvd plaats vond. 

Lees verder

BREIN eist verbod tegen FTD

Vandaag diende voor de Rechtbank Haarlem de zaak tussen Usenet portal FTD en
auteursrechtbeschermer stichting BREIN. FTD vraagt een verklaring voor recht
dat haar handelswijze rechtmatig is en BREIN eist een verbod tegen FTD. Uitspraak
is bepaald op 17 november 2010.
FTD is een dienst waardoor gebruikers eenvoudig  en makkelijk
entertainmentbestanden op Usenet kunnen vinden en downloaden, het gaat daarbij
vrijwel uitsluitend om illegaal aangeboden entertainmentbestanden zoals films,
TV series, games, muziek en digitale boeken. De illegale entertainmentbestanden
die via FTD worden aangeboden worden op kwaliteit gecontroleerd en indien nodig
verwijderd. FTD houdt echter vol dat zij er geen rekening mee hoeft te houden
dat de bestanden zonder toestemming van de rechthebbende worden aangeboden
omdat haar klanten enkel zouden downloaden en dat is volgens FTD toegestaan.
Eerder dit jaar oordeelde de Voorzieningenrechter in een zaak tussen Eyeworks
en FTD over de film ‘Komt een Vrouw bij de Dokter’ dat het handelen
van FTD zelf openbaarmaking oplevert omdat zij de beheerder is van de sleutel
waarmee haar klanten toegang krijgen tot auteursrechtelijk beschermd materiaal.
Dit vonnis baarde enig opzien omdat in eerdere BREIN zaken de rechter de
handelswijze van vergelijkbare webdiensten had verboden op basis van
onrechtmatige daad in plaats van directe inbreuk. Het hoger beroep van FTD in
die zaak dient aanstaande donderdag in Den Haag.
BREIN zocht in de bodemprocedure van vandaag aansluiting bij het vonnis van de
Voorzieningenrechter dat FTD niet enkel onrechtmatig is maar ook zelf direct
inbreuk pleegt. Volgens BREIN probeert FTD de Rechtbank een rad voor ogen te
draaien met technische argumenten terwijl de Nederlandse auteurswet techniek
onafhankelijk is. Feitelijk levert FTD de toegangsleutel tot de bestanden en is
zij daarvoor aansprakelijk ook al staan die bestanden elders opgeslagen, dat is
in principe niet anders bij legale webwinkels, zo hielden Roos en Meddens
raadslieden van BREIN de Rechtbank voor.
Ook indien de Rechtbank tot het oordeel zou komen dat FTD niet zelf openbaar
maakt dan nog handelt zij onrechtmatig, aldus BREIN. FTD handelt immers evenals
eerder veroordeelde webdiensten zoals Zoekmp3, Shareconnector, Mininova en The
Pirate Bay, als een commercieel zakenmodel dat structureel gebruik maakt van de
beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden. Net als die diensten behoort
ook FTD hoe dan ook haar illegale aanbod te staken en gestaakt te houden. Als
zij met haar zakenmodel door wil gaan dan behoort zij te controleren of
bestanden wel legaal worden aangeboden alvorens zij die via haar dienst
toegankelijk maakt. Of FTD’s klanten het illegale aanbod enkel downloaden of
ook zelf uploaden doet, evenals in bijvoorbeeld de Zoekmp3 zaak, niet ter zake,
aldus BREIN. Opvallend is overigens dat minimaal 19 van de 25 grootste
spotters tevens uploader van de entertainment bestanden naar Usenet is en
daarmee verantwoordelijk voor een substantieel deel van het via FTD
toegankelijke aanbod.
Verder betoogde BREIN dat FTD’s verwijdering van de NZB-knop die meer
direct downloaden mogelijk maakte enkel cosmetisch is enerzijds omdat
gebruikers onmiddellijk in de gelegenheid werden gesteld die te vervangen en
anderzijds omdat downloaden ook zonder de knop slechts een muisklik meer vergt.
Hoewel het ‘downloaden van illegaal aanbod mag’ betoog van FTD volgens
BREIN in deze zaak niet relevant is, merkte BREIN wel op dat dit betoog onjuist
is. Het gaat in elk geval niet op voor computersoftware en games omdat de
Nederlandse wet het voor eigen gebruik downloaden daarvan zonder toestemming
van de rechthebbende verbiedt. Daarnaast merkt BREIN op dat met betrekking tot
films, muziek en digitale boeken de uitzondering voor downloaden voor eigen gebruik
alleen van toepassing is als de downloader geen direct of indirect commercieel
oogmerk heeft en als er een billijke vergoeding wordt betaald. Er bestaat geen
vergoedingsysteem voor downloaden en in geval van aankoopvervangend downloaden
van gratis illegaal aanbod is er een commercieel oogmerk, namelijk het niet
betalen van de aankoopprijs. Bovendien is de legitimiteit van deze uitzondering
(d.w.z. het toestaan van voor eigen gebruik downloaden van illegaal aanbod)
juridisch omstreden en is die door de Nederlandse rechter in strijd beoordeeld
met de zogenaamde drie-stappen toets uit de EU auteursrechtrichtlijn. Die
bepaalt onder meer dat een uitzondering geen schade mag doen aan de normale
exploitatie.

Lees verder

Aanvaarding 'Gallo' rapport door Europees Parlement

Vorige week stemde een meerderheid van het Europees Parlement in met het rapport van rapporteur Gallo over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het rapport roept de Europese Commissie op wetgevingsinitiatieven te ontplooien ter bescherming van de legale markt voor entertainmentcontent waarbij een sleutelrol is weggelegd voor internetaanbieders in samenwerking met rechthebbenden. Het gaat behalve om muziek, ook om film, games en digitale boeken.Tegenstanders van het rapport uiten zorgen dat handhaving mogelijk tot inperking van vrijheid op Internet en vergaande filtering van verkeer zou kunnen leiden. Het rapport stelt echter geen specifieke sancties of oplossingen vast maar roept de Commissie op die te ontwikkelen. Het Parlement benadrukt in het rapport dat handhaving van intellectueel eigendom de in verdragen vastgelegde grondrechten moet respecteren, inclusief de fundamentele vrijheden op het internet, en constateert tevens dat ook intellectueel eigendom een fundamenteel recht is dat bescherming verdient.De grote groei in illegaal aanbod wordt volgens het rapport mede veroorzaakt door een gebrek aan legale alternatieven. De creatieve sector wordt daarom opgeroepen ervoor te zorgen dat er meer legaal aanbod beschikbaar komt en er nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld die een betere en kostenefficiënte keuze aan consumenten geeft, inclusief ongelimiteerde abonneediensten. Tegelijkertijd wordt de Commissie opgeroepen om werk te maken van het vereenvoudigen van het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen de EU.Het is nu aan de Commissie om gehoor te geven aan de oproep van het Parlement en wetgeving voor te bereiden. Omdat het rapport vaststelt dat bestaande onderzoeken inconsistent, incompleet, onvoldoende en verspreid zijn, zullen de wetsvoorstellen gepaard moeten gaan van een objectieve, onafhankelijke beoordeling van de gevolgen van illegaal gebruik op Internet en de bestrijding daarvan.

Lees verder

Europol actie tegen bronnen van illegaliteit op Internet

Vandaag vonden in een door Europol gecoördineerde actie aanhoudingen, doorzoekingen en inbeslagnames plaats in 14 Europese landen, te weten België, Nederland, Engeland, Noorwegen, Polen, Zweden, Kroatië, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Italië. Het gaat om een actie tegen zogenaamde top sites en rip boxes die aan de bron staan van illegale verspreiding van onder meer entertainment content via Internet.Naar verluidt zijn site beheerders aangehouden in België, Nederland en Engeland. Het onderzoek is gestart op initiatief van de Belgische federale politie en werd internationaal gecoördineerd door Europol en Eurojust. Het onderzoek richt zich op een aantal zogenoemde ‘release groepen’. Dergelijke groepen stellen zich ten doel om zo snel mogelijk illegale digitale kopieën van nieuwe entertainment producten te maken en via Internet te verspreiden. Deelnemers aan de groepen komen uit verschillende landen en houden via Internet contact, voor hun illegale praktijken gebruiken ze een infrastructuur van sites en servers die in verschillende landen bij hosting providers staan.BREIN juicht de internationale actie van politie en justitie toe. ‘Dit soort groepen zijn de bron van illegale bestanden op Internet. Het is belangrijk die strafrechtelijk aan te pakken want zij staan aan het begin van de miljarden schade die illegale verspreiding via Internet veroorzaakt’, zegt BREIN directeur Tim Kuik.Update:
Nadere informatie van de Belgische politie en Justitie is dat 49
servers van top sites van 4 release groepen in beslag zijn genomen. De
groepen specialiseerden zich in film en tv series. Er zijn 16 personen
aangehouden. De actie vond plaats in 12 Europese landen waaronder
Nederland.

Lees verder

BREIN director hands Dutch verdict to Pirate Bay’s Peter Sunde in Vienna

Just explained new Dutch verdict to Pirate Bays Peter
Sunde in Vienna and handed him a copy of it: stop or pay 50K a day, tweeted
BREIN managing director Tim Kuik. And we have it on film and tape to prove
it.
BREIN was awarded the default verdict in its proceedings on
the merits against the owners of The Pirate Bay on 16 and 23 june 2010. The
three owners -amongst which Peter Sunde- were ordered to make The Pirate Bay
inaccessible for users from the Netherlands or pay a penalty of 50,000 euro per
day.
However the three are in hiding and hard to find, so when
BREIN discovered Sunde was participating in a pubic debate in Vienna on 19
August, it did not hesitate.  Sunde
was spotted on a terrace near the open air debate venue, where Kuik approached
him, explained the content of the verdict and gave him a copy.
He is aware of the verdict now, says Kuik, so the terms
are running, he has to show up or pay up.

Lees verder

BREIN sluit aanpak inbreukmakende gebruikers niet uit

In reactie op vragen uit de pers heeft BREIN aangegeven dat zij de gisteren door de voorzieningenrechter aanbevolen aanpak van individuele gebruikers niet uitsluit. De rechter vond aanpak van gebruikers minder verstrekkend dan het blokkeren van toegang tot een site door access providers, ook al zouden de illegale activiteiten van die site al door de beheerders zelf moeten zijn gestaakt en is de site in Nederland verboden. ‘Het is niet logisch om een site te verbieden en als die zich niet aan het verbod houdt, te zeggen dat je dan maar de gebruikers moet aanspreken in plaats van de toegang tot de site te blokkeren’, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
‘Wij geven de voorkeur aan aanpak van superhelers zoals The Pirate Bay maar als de toegang niet wordt geblokkeerd omdat er eerst gebruikers aangepakt moeten worden dan is dat de aangewezen weg’, zegt Kuik.
BREIN sluit niet uit dat al met de aanpak van inbreukmakende abonnees van onder andere Ziggo en Xs4all wordt begonnen voordat er uitspraak is in het aangekondigde hoger beroep in kort geding en de eerste instantie van de bodemprocedure.
‘We kunnen daar in principe op elk moment mee beginnen en beraden ons daarover. De uitspraak van de voorzieningenrechter geeft echter goede kans op toewijzing van een blokkeringsgebod tegen Ziggo in hoger  beroep en daarna ook tegen Xs4all in de bodem. Dat is onze primaire focus,’ aldus Kuik.
‘Ons doel is de efficiënte en effectieve aanpak van illegaal aanbod door sites die als superheler fungeren. Het gaat erom legaal aanbod een kans te geven. Dat kan alleen als je illegaal aanbod kunt afstoppen, daarvoor is blokkering door access providers van toegang tot sites die zich niet aan de wet houden een absoluut vereiste.’
BREIN the art of protecting the creative

Lees verder

Rechter vindt dat BREIN individuele internetgebruikers moet aanspreken

BREIN moet eerst de inbreukmakende abonees van Ziggo aanspreken voordat overgegaan kan worden tot een blokkering van toegang tot de illegale website The Pirate Bay. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in het kort geding dat auteursrechtbeschermer BREIN tegen internet access provider Ziggo heeft aangespannen. BREIN vorderde een gebod dat Ziggo de toegang voor haar abonnees tot The Pirate Bay blokkeert. BREIN haalde eerder vonnissen dat The Pirate Bay illegaal is en ontoegankelijk voor Nederland behoort te zijn zolang zij toegang tot illegale films, televisie series, games, muziek en digitale boeken blijft aanbieden.  Maar The Pirate Bay negeert deze vonnissen en blijft illegale handel drijven.
‘Het is essentieel dat de toegang tot sites geblokkeerd wordt als die zich welbewust niet aan de wet en rechterlijke vonnissen houden, anders is de rechteloosheid op het Internet niet te stoppen,’ zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Wij denken dat het blokkeren van The Pirate Bay minder verstrekkend is dan het vervolgen van individuele Ziggo abonnees. Het aanspreken van individuele internet gebruikers heeft niet onze voorkeur, ook al is het interessant dat Ziggo ter zitting heeft gezegd dat zij bereid is de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van inbreukmakende abonnees af te geven.’  
Overigens verwerpt de voorzieningenrechter de belangrijkste juridische verweren van Ziggo en XS4ALL die zich in de procedure heeft gevoegd, waaronder de stelling dat een wettelijke basis voor een verbod zou ontbreken. De rechter oordeelt dat een verbod zoals door BREIN gevorderd zeer wel toegewezen kan worden tegen een tussenpersoon als Ziggo en XS4ALL, ook indien er sprake is van ‘mere conduit’ (louter doorgifte) en de beperkte aansprakelijkheid voor schade van toepassing is. De rechter vindt echter dat BREIN eerst ‘minder verstrekkende maatregelen’ dan blokkering van de toegang tot de illegale website moet treffen en daarom eerst individuele abonnees moet aanspreken. Hoewel de site illegaal is bevonden, en niet alleen het aanbod voornamelijk illegaal is, maar ook de bezoekers vrijwel uitsluitend voor dat illegale aanbod komen, gaat de rechter er blijkbaar van uit blokkering van toegang voor alle abonnees te verstrekkend zou zijn. ‘Dat is tegenstrijdig aan het eerdere rechterlijke vonnis dat de beheerders hun site ontoegankelijk voor Nederland moeten maken’, zegt Kuik.
Omdat de website zelf al door de rechter verboden is, komen de gebruikers van Ziggo door een blokkering niet in een slechtere positie dan wanneer The Pirate Bay zelf aan het vonnis gehoor had gegeven. ‘Het is niet aanvaardbaar dat The Pirate Bay en haar beheerders de dans zouden ontspringen door zich in Thailand en Cambodja te verschuilen en vonnissen te negeren,’ aldus Kuik. ‘Wij laten het er uiteraard niet bij zitten. Wij hebben inmiddels een bodemprocedure tegen Ziggo en XS4ALL aangespannen maar wij gaan ook in hoger beroep tegen deze controversiële uitspraak van de voorzieningenrechter.’
Lees het vonnis hier.
BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, uitgevers en distributeurs van film, televisie series, muziek, games en digitale boeken tegen inbreuk en misbruik van hun werk.

Lees verder