Maximumboetes verhoogd

De boetes die de Nederlandse strafrechter kan opleggen zijn onlangs verhoogd. Dat geldt dus ook voor de boetes die bij strafrechtelijke vervolging van piraterij kunnen worden opgelegd. De wet biedt zowel strafrechtelijke autoriteiten als civiele partijen zoals BREIN tal van middelen om piraterij aan te pakken.
Zo bevatten zowel de Auteurswet 1912 als de Wet op de Naburige Rechten straf- en civielrechtelijke sancties. De maximumstraf is 4 jaar gevangenis en de maximumboete is verhoogd van 45.000,- naar 67.000,-. Voor rechtspersonen kan zelfs een boete van 670.000,- (voorheen 450.000,-) gelden. Inbreukmakende goederen en productie- of distributiemiddelen mogen in beslag genomen worden. Ook door civiele partijen kunnen inbreukmakende goederen en productiemiddelen worden opgeëist. Daarnaast kan BREIN naast een verbod onder andere winstafdracht en schadevergoeding vorderen.
Ook het Wetboek van Strafrecht biedt middelen ter vervolging van piraterij. Sinds 1993 kent het strafrecht uitgebreide ontnemingmogelijkheden. Zowel de strafrechtelijke autoriteiten als BREIN hebben de mogelijkheid om opbrengsten die piraten uit hun illegale praktijken hebben verkregen, te ontnemen cq te vorderen. Tot slot heeft ook de douane de mogelijkheid de doorvoer van inbreukmakende goederen aan te pakken. De maximum straf die daarbij geldt is 1 jaar gevangenis en een boete van 67.000,–

Lees verder

Civiel- en strafrechtelijke acties tijdens marktcontroles

De afgelopen dagen voerde BREIN weer diverse controles uit op markten en beurzen. Vrijdag werd tijdens een controle in Dordrecht een kraam met een grote hoeveelheid illegale muziek-cd’s en -dvd’s aangetroffen. Gezien de omvang van het illegale aanbod werden de dragers door de plaatselijke Politie in beslag genomen. Tegen de aanbieder wordt proces-verbaal opgemaakt.
Zaterdag werd in samenwerking met de Belastingdienst een snuffelmarkt in Hazerswoude-dorp bezocht. Ter plaatse werd 1 aanbieder aangetroffen met illegale dragers. Die deed afstand van 40 illegale dvd’s met recente films en 10 illegale PS2 games en tekende een APV, die hem in geval van recidive op een boete van 500 euro per illegale kopie komt te staan. Zondag werd nog een markt in de Brabanthallen in Den Bosch bezocht. Daar werd geen illegaal aanbod aangetroffen.

Lees verder

Opnieuw illegale p2p-sites gestopt

Deze week hebben opnieuw drie p2p-websites hun illegale activiteiten gestaakt na sommatie door BREIN. In totaal zijn er nu 49 illegale p2p-sites met in totaal ongeveer 460.000 geregistreerde gebruikers gestopt.
Illegale bittorrent sites faciliteren massale inbreuk en de torrents zijn ook een onmisbaar bestanddeel van de inbreuk. Dat is onrechtmatig en een strafbaar feit. BREIN vordert afsluiting van de sites en NAW van de houders die aansprakelijk zullen worden gesteld. Hosting providers en illegale torrentsites die niet aan BREIN sommaties voldoen worden gedagvaard. Strafrechtelijke actie tegen volhardende inbreukmakers is ook mogelijk.
 

Lees verder

Integrale controle Beverwijkse Bazaar

Vandaag vond een integrale controle plaats op de Beverwijkse Bazaar, de bekendste zwarte markt van Nederland. Naast diverse strafrechtelijke opsporingsdiensten waaronder de FIOD-ECD en de Voedsel en Waren Autoriteit waren de Stichting Thuiskopie, Stichting Namaakbestrijding en BREIN aanwezig.
De FIOD-ECD nam bij een aanbieder honderden illegale dvds en een grote hoeveelheid illegale sigaretten in. Daarnaast werden nog twee kleinschaliger aanbieders van illegale dragers aangetroffen op het kofferbak-gedeelte van de markt. Die deden jegens BREIN afstand van respectievelijk 50 illegale dvds en 30 illegale cds en tekenden een anti-piraterijverklaring, die hen in geval van recidive op een boete van 500 euro per illegale kopie komt te staan. Een van de aanbieders was niet in staat om zich te legitimeren en kreeg daarvoor op de koop toe een proces-verbaal.

Lees verder

BREIN neemt actie tegen grote illegale uitwisseldienst

Vanavond heeft BREIN opnieuw een vordering overhandigd bij de houder van een illegale uitwisseldienst thuis. Het betreft de 20-jarige W uit Helmond. W is de houder van de illegale p2p-uitwisseldienst Torrentit.com (voorheen 123torrents). Op deze site worden op gecontroleerde wijze bijna 2000 links naar speelfilms, muziek, computerspellen en andere auteursrechtelijk beschermde werken aangeboden. Veel speelfilms zijn afkomstig van zogenaamde releasegroepen die zich erop toeleggen als eerste nieuwe films illegaal op internet te zetten. Torrentit heeft 27.000 geregistreerde gebruikers. BREIN eist onder meer onmiddelijke staking van de illegale site, een onthoudingsverklaring op verbeurte van dwangsom van 20.000 euro per dag en opgave van de genoten inkomsten. Bij gebrek aan inwilliging zal W worden gedagvaard. Tevens wordt strafrechtelijke actie niet uitgesloten. BREIN behoudt zich het recht voor schadevergoeding of winstafdracht te vorderen.
Het is niet de eerste keer dat Torrentit door BREIN wordt aangepakt. Na een eerdere sommatie werd de site door haar Nederlandse serviceprovider afgesloten. Kort daarna dook deze weer op vanaf een server in Maleisië. Tevens probeerde de sitehouder zijn uitwisseldienst voor een bedrag van 30.000 euro te verkopen. ‘Hosting providers moeten illegale sites afsluiten als zij een melding van BREIN krijgen’, zegt Tim Kuik, directeur van BREIN. ‘Dat is in dit geval ook gebeurd maar de sitehouder is vervolgens doorgegaan via een buitenlandse provider. Dat was niet verstandig want bij volharding investeren wij er juist extra in om de daders volledig aansprakelijk te houden.’ De sitehouder van Torrentit voert overigens zelf ook een bedrijf als hosting provider maar zijn eigen illegale p2p-site staat daar niet op. ‘Dat was hem waarschijnlijk te dicht bij huis’, aldus Kuik. ‘Wel huisvest hij een andere illegale bittorrent site waarvoor hij ook een sommatie zal ontvangen.’
De sitehouders van illegale sites registreren zich anoniem maar toch kunnen de persoonsgegevens vaak via openbare bronnen op het internet achterhaald worden en anders worden zij, zonodig in rechte, van de hosting providers opgeeist. Zodra BREIN de betreffende persoon heeft geidentificeerd brengen zij een vordering uit. Naast onmiddelijke staking van de illegale activiteiten en een onthoudingsverklaring op verbeurte van een dwangsom omvat die vordering ook opgave van de medebeheerders van de site alsmede schadevergoeding waarvoor de betrokkenen hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden. De veroorzaakte schade loopt snel op tot tienduizenden euro of meer.
Illegale p2p-sites zijn essentieel voor de massale uitwisseling van illegale bestanden. Ongeveer tweederde van het internet verkeer bestaat uit p2p uitwisseling. Het merendeel van de illegale bittorrent sites zijn goed georganiseerd en bevatten ongeautoriseerd aanbod van populaire films, muziek, games en software. Daarnaast regelen deze sites meestal ook het verkeer tussen de gebruikers. De houders van bittorrent sites verkrijgen veelal inkomsten uit betalingen van gebruikers, zogenaamde ‘donaties’, in ruil waarvoor die een voorkeursbehandeling verkrijgen.
BREIN voert een structurele aanpak uit tegen illegale p2p-uitwisseldiensten. Inmiddels hebben 45 van de ruim 90 door BREIN gelokaliseerde Nederlandse bittorrent sites hun activiteiten gestaakt. In totaal betrof dit ongeveer 410.000 gebruikers. ‘Ook andere p2p-uitwisseldiensten zoals eDonkey komen opnieuw aan de beurt’ zegt Kuik, ‘daarnaast breiden wij onze handhaving uit naar nieuwsgroepen die illegaal auteursrechtelijke beschermde werken aanbieden. Het gaat bij onze aanpak niet om de technologie maar om wat je ermee doet. Als dat illegaal is dan wordt je vroeg of laat aansprakelijk gehouden.’
 

Lees verder

Aansprakelijkheid van serviceproviders

Hoe zit het nu met die aansprakelijkheid van serviceproviders voor wat hun klanten doen? Wanneer zijn zij verplicht om onrechtmatig gedrag van klanten tegen te gaan? Onlangs beweerde Kazaa advocaat Alberdingk Thijm dat serviceproviders niet hoeven mee te werken met BREIN tegen onrechtmatig aanbod via p2p uitwisseldiensten omdat zij alleen aansprakelijk zijn in gevallen van hosting en niet in gevallen van louter doorgifte zoals p2p. Alberdingk Thijm klapt daarmee twee aparte kwesties samen: aansprakelijkheid voor schade en de zorgvuldigheidsplicht om schade tegen te gaan als je dat vrijwel moeiteloos kunt doen.

Lees verder

Lycos – Pessers

ISP behoort NAW af te geven indien onrechtmatigheid aannemelijk is en de benadeelde partij een gerechtvaardigd belang heeft. In deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat iemand die onrechtmatig handelt op Internet verantwoordelijk moet kunnen worden gehouden door de benadeelde partij. Een ISP behoort daarom de NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens van een abonnee die onrechtmatig handelt af te geven aan de benadeelde partij in plaats van de anonimiteit te garanderen.

Lees verder