Zoekmp3 schikt schadeclaim met BREIN

Afgelopen zomer oordeelde het Gerechtshof Amsterdam (15.06.2006) in hoger beroep dat de site Zoekmp3 onrechtmatig is omdat structureel gebruik werd gemaakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerd aangeboden muziekbestanden op internet. Tevens werd Zoekmp3 verplicht een nader te bepalen schadevergoeding te betalen aan de door BREIN vertegenwoordigde benadeelde rechthebbenden. Die schadeclaim is nu geschikt. Zoekmp3 betaalt een substantieel bedrag aan BREIN en gaat niet in cassatie.
Zoekmp3 accepteert het oordeel van het Hof: ‘Wij zijn destijds zelf naar de rechter gestapt om duidelijkheid te krijgen of de werkwijze van Zoekmp3 geoorloofd was. We respecteren het oordeel van het Hof dat het structureel gebruikmaken van het massale aanbod van ongeautoriseerd muziekbestanden onrechtmatig is. Daarom hebben wij besloten niet in cassatie te gaan en met BREIN een schadevergoeding te schikken.’
Op de site Zoekmp3 kon worden gezocht naar muziekbestanden die door middel van een link konden worden gedownload van andere websites. Op de site Zoekmp3 stonden geen muziekbestanden. Eerder had de rechtbank Haarlem de site Zoekmp3 niet verboden maar bepaald dat door BREIN gemelde links naar illegale muziekbestanden moesten worden verwijderd. In hoger beroep verbood het Hof Zoekmp3 alsnog omdat het Hof oordeelde dat de site wist dat de aangeboden links in belangrijke mate verwezen naar illegale muziekbestanden en daar structureel gebruik van maakte. Het Hof bepaalde dat het daarbij niet ter zake doet dat het op beperkte schaal downloaden door gebruikers is toegestaan. Het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming is inbreukmakend en daarnaar linken is onrechtmatig. Het Hof oordeelde dat een site die dat structureel doet verboden is en schadevergoeding dient te betalen.
BREIN is tevreden: ‘De uitspraak van het Hof in deze bodemprocedure sluit aan bij de internationale jurisprudentie. De kort geding uitspraak in de Kazaa zaak is daardoor achterhaald. Kazaa betaalde al een forse schikking. Zoekmp3 is gestopt en schikt nu ook. Natuurlijk liggen de bedragen helemaal niet in dezelfde orde van grootte. Dat was voor de sites ook niet het geval. Maar het is een substantieel bedrag dat we aanwenden om illegale websites aan te pakken’.

Lees verder

BREIN – UPC

ISP moet naam-, adres-, woonplaats gegevens van inbreukmakende klant afstaan. De rechter in kort geding heeft de Internet Serviceprovider Chello bevolen de NAW gegevens van een grote peer-to-peer (p2p) uploader aan BREIN af te geven. BREIN eiste van Chello de afgifte van NAW gegevens van drie grote uploaders van de illegale bittorrent site Dikkedonder. Van twee van deze uploaders stelde Chello vast dat de gegevens buiten twijfel naar de juiste abonnee wezen en besloot daarom de NAW aan BREIN te verschaffen. Met betrekking tot de derde uploader had Chello wel twijfel. BREIN was het daar niet mee eens en vorderde de afgifte in kort geding. De rechter wees deze eis toe.

Lees verder

Rechter wijst NAW toe aan BREIN

De rechter in KG heeft Chello bevolen de NAW (naam adres woonplaats) gegevens van een grote p2p uploader aan BREIN af te geven. De gegevens die BREIN aan Chello verschafte wijzen buiten redelijke twijfel naar de inbreukmaker.
BREIN eiste van Chello de afgifte van NAW gegevens van drie grote uploaders van de illegale bittorrent site Dikkedonder. Van twee van deze uploaders stelde Chello vast dat de gegevens buiten twijfel naar de juiste abonnee wezen en besloot daarom de NAW aan BREIN te verschaffen. Met betrekking tot de derde uploader had Chello wel twijfel. BREIN was het daar niet mee eens en vorderde de afgifte in kort geding. De rechter heeft die eis nu toegewezen.
Dit is een belangrijke uitspraak. Het verkrijgen van NAW gegevens door BREIN is niet langer alleen maar theoretisch mogelijk maar ook in de praktijk haalbaar. In principe zijn ISP`s gehouden NAW gegevens van inbreukmakers aan de benadeelde partij af te staan zodat die de inbreukmaker kan aanspreken.  BREIN heeft een gerechtvaardigd belang die NAW te verkrijgen. Dat werd al eerder door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) en de rechter vastgesteld. In geval van conflict maakt BREIN de gang naar de rechter zoals in het onderhavige geval. De volgende stap is nu het aanspreken van die inbreukmakers.
Met betrekking tot inbreukmakende p2p gebruikers thuis wil BREIN afspraken maken met ISPs. BREIN streeft ernaar dat ISP`s voorlichting aan hun klanten verstrekken over illegaliteit en inbreukmakende klanten waarschuwen op melding van BREIN. Tegen klanten die volharden in inbreuk moet kunnen worden gehandhaafd.
”Waar het om gaat is legaal aanbod van films, muziek en games op internet te beschermen. Daarvoor moet je illegaal aanbod bestrijden. Deze uitspraak zorgt ervoor dat we tot aan de bron kunnen met onze aanpak”, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
 

Lees verder

Aanpak P2P-gebruikers

BREIN wil afspraken met Internet Service Prodivders (ISP’s) over een proportionele aanpak van inbreukmakende p2p-gebruikers maar ziet zich genoodzaakt gerechtelijke procedures te beginnen omdat de ISP’s zich op de vlakte houden. Tim Kuik, directeur van stichting BREIN legt uit.

Lees verder

Hof verwijst NAW zaak p2p gebruikers naar lopende bodemprocedure

Vandaag heeft het Hof vonnis gewezen in het Hoger Beroep van de uitspraak van de voorzieningenrechter te Utrecht d.d. 12 juli 2005.
De uitspraak bevestigt dat BREIN in beginsel recht heeft op de NAW gegevens van inbreukmakende P2P gebruikers. De vraag die in dit Hoger Beroep aan de orde was is of die gegevensverzameling ook door een derde verricht mag worden.
Het Hof stelt dat zij op procedurele gronden geen inhoudelijke uitspraak kan doen over die vraag. Of de gegevensverzameling door een derde nu wel of niet rechtmatig is kan het Hof zonder nader onderzoek door deskundigen niet beoordelen. Voor een deskundig oordeel is volgens het Hof in deze procedure geen ruimte. De lopende bodemprocedure is daarvoor de aangewezen weg, met name omdat daarin spoedig een inhoudelijke uitspraak te verwachten valt.
Tim Kuik, directeur van BREIN: ‘In elk geval is duidelijk dat als BREIN de gegevens zelf verzameld, zij de NAW wel kan krijgen. Dat is dan ook wat wij sinds het kort geding doen.’
BREIN stelt dat de wet toestaat een derde in te schakelen zolang dat met de vereiste waarborgen is omkleed. Aangezien dit het geval was ziet BREIN de uitspraak in de bodemprocedure dan ook met vertrouwen tegemoet. 

Lees verder

Integrale marktcontrole Katwijk

Gisteren werkte BREIN mee aan een integrale controle op een braderie in Katwijk. Deelnemers aan de controle waren onder andere de Belastingdienst, Stichting Namaakbestrijding en de FIOD-ECD . BREIN heeft de hele braderie, waar in totaal ongeveer 150 kramen stonden, gecontroleerd maar geen illegaal product aangetroffen.
Nagenoeg ieder weekend controleert BREIN een of meerdere markten en beurzen in het land. Tijdens de zomermaanden, waarin veel braderieën plaatsvinden, en in de winterse cadeauperiode rond Sinterklaas en kerst wordt het aantal controles op markten en beurzen geïntensiveerd.  Het aanbod van illegale kopieën is in Nederland relatief laag. Via  het structureel uitvoeren van controles en het nemen van civielrechtelijke acties tegen aanbieders van illegale waren, beoogt BREIN dit zo  te houden.

Lees verder

FIOD-ECD neemt opnieuw strafrechtelijke actie tegen beheerders illegale p2p-sites

Gisteren heeft de FIOD-ECD onder leiding van het Functioneel Parket twee verdachten aangehouden en in verzekering gesteld die worden verdacht van het beheren van de p2p-websites www.Liquidtorrent.org, www.liquidtracker.org en www.phoenixtorrent.org. Tijdens doorzoekingen in woningen in Den Haag en Den Helder werden diverse computers en administratie in beslag genomen en in Amsterdam werd bij een serviceprovider een server in beslag genomen. Volgens de FIOD-ECD werden de websites waarschijnlijk door de eigenaren/beheerders op afstand vanuit hun woonhuis beheerd. Illegale p2p-sites maken willens en wetens structureel gebruik van illegale bestanden, zij zijn betrokken bij het illegale aanbod en de uitwisseling daarvan onder hun gebruikers.
Het persbericht van het Openbaar Ministerie kondigt aan dat Justitie de aanval tegen internetpiraten voortzet. Onlangs stonden vijf personen die betrokken waren bij de eDonkey-portalsites releases4u.com en shareconnector.com voor de rechter op verdenking van het organiseren van grootschalige auteursrechtinbreuk op film, muziek, computerspellen en andere interactieve software. Ook de eigenaar van de hosting provider van de sites is verdachte in die zaak vanwege zijn betrokkenheid bij een van de sites. In een persbericht naar aanleiding van deze lopende zaak zegt het Openbaar Ministerie dat zij zulke activiteiten met kracht zal bestrijden indien de civielrechtelijke handhaving niet tot resultaat heeft geleid. Met de actie tegen Phoenixtorrent (voorheen Liquidtorrent) voegt Justitie de daad bij het woord.
BREIN voert civielrechtelijke actie tegen illegale p2p-sites. Sinds eind vorig jaar hebben 71 illegale p2p-sites met vele honderduizenden geregistreerde gebruikers hun activiteiten gestaakt naar aanleiding van de sommaties van BREIN. Tegen andere p2p-sites lopen onderzoeken en zijn acties in voorbereiding. Van de serviceproviders die dergelijke sites onderdak bieden (‘hosten’) kan worden geëist dat die de sites afsluiten. Daarnaast kunnen de sitehouders aansprakelijk worden gesteld. Indien sitehouders zich anoniem houden worden hun NAW-gegevens opgeëist van de serviceprovider. Wanneer die niet meewerken worden zij gedagvaard.
BREIN Directeur Tim Kuik: ‘Houders van illegale p2p-sites faciliteren willens en wetens massale inbreuk en doen daar zelf aan mee. Ze weten dat ze daarmee grote schade berokkenen. Ze doen er hun voordeel mee en doen niets om de inbreuk een halt toe te roepen. Daar moet een einde aan komen. Wij eisen afsluiting van illegale sites. We spreken sitehouders civielrechtelijk aan met een verbod op verbeurte van een dwangsom en eisen schadevergoeding. Daarbij is het mogelijk civiel beslag te leggen op servers. Tegen sitehouders en beheerders die ondanks onze waarschuwingen doorgaan kan ook aangifte gedaan worden bij de strafrechtelijke autoriteiten. Die kunnen overgaan tot inbeslagname van servers en tot aanhouding en vervolging van verdachten.’
De genoemde websites organiseerden massale illegale uitwisseling van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, muziek, spellen en software via het Bittorrent-netwerk. Het aanbod op bittorrent sites vindt plaats middels ’torrents’. Een torrent is een link die toegang verschaft tot een specifiek bestand en een ’tracker’ aanwijst. Een tracker is software die het uitwisselverkeer tussen de gebruikers regelt. Illegale bittorrent sites maken structureel en systematisch gebruik van ongeautoriseerd aangeboden bestanden. De torrents op de sites vormen bovendien een onmisbare schakel in de illegale verspreiding van auteursrechtelijk beschermde bestanden. Daardoor handelen de sites onrechtmatig en zijn (mede)plegers van bedrijfsmatige inbreuken. Dat is strafbaar als misdrijf met maximaal 4 jaar gevangenisstraf en 67.000 euro boete voor personen of 670.000 euro voor bedrijven.

Lees verder

Tribler gericht op uitwisseling legale content: gebruikers niet anoniem

Onlangs beantwoordden de Ministers Brinkhorst en Donner kamervragen die waren gesteld naar aanleiding van de door TU Delft met overheidssubsidie ontwikkelde p2p-uitwisselsoftware Tribler. In die beantwoording staan een aantal belangrijke opmerkingen over de handhaving van auteursrecht op Internet.
Tribler gebruikers niet anoniem.In hun antwoord op de kamervragen bevestigen de Ministers dat gebruikers van Tribler die illegaal materiaal beschikbaar stellen zonder toestemming van de rechthebbenden auteursrechtinbreuk plegen. Zij voegen daaraan toe dat misbruik wordt ontmoedigd doordat gebruikers niet anoniem zijn. Het up- en downloadgedrag, IP adres, land en de locatie van gebruikers worden vastgelegd. Inbreukmakende gebruikers kunnen dan ook aansprakelijk worden gesteld en tot schadevergoeding worden veroordeeld, aldus de Ministers.
Civiele vorderingen tot staking inbreuk en afgifte identiteit mogelijk. Strafrecht sluitstuk.
De Ministers wijzen tevens op het voorstel tot implementatie van de EU handhavingsrichtlijn die de mogelijkheden voor rechthebbenden om op te treden tegen auteursrechtinbreuken op Internet aanscherpt. Zij noemen de civiele vorderingen tegen ISP’s tot staking van doorgifte en tot afgifte van NAW gegevens (naam, adres, woonplaats). De Ministers voegen toe dat het strafrecht sluitstuk vormt in gevallen waarin vanwege ernst en omvang van inbreuken het algemeen belang wordt geraakt. Daarbij gaat het om inbreuken met een beroeps- of bedrijfsmatig karakter of waarbij criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit zijn betrokken.
Ruimte voor inbouw technologische bescherming.De Ministers zeggen dat in het Tribler-project ruimte is gereserveerd voor de mogelijkheid van inbouw van betere (auteurs)rechtbescherming via DRM-technologie en dat bij het onderzoek wordt stilgestaan bij de vraag hoe eventueel misbruik kan worden ontmoedigd voorzover die niet kan worden vermeden. Zij voegen toe dat overleg plaatsvindt tussen het Freeband consortium, waar het Tribler-project deel van uitmaakt, en Stichting BREIN over mogelijke additionele maatregelen om misbruik te voorkomen en te bestrijden.
Commentaar BREIN.
Directeur Tim Kuik van Stichting BREIN: ‘De overheid wil elektronische handel stimuleren. Zij subsidiëren daarom onderzoek en dat is een goede zaak. De groei van elektronische handel is afhankelijk van initiatieven die illegaal gebruik ontmoedigen. Tribler is een experiment dat daar rekening mee houdt. De TU Delft is geïnteresseerd in het doen van onderzoek naar mogelijkheden voor technologische bescherming. Het is belangrijk dat daarvoor ruimte is gereserveerd in het project. Ook daar is subsidie voor nodig. De uitlatingen van de Ministers rechtvaardigen de verwachting dat de overheid gunstig zal oordelen over verdere subsidie-aanvragen voor dergelijk onderzoek.’
Het is belangrijk dat daarvoor ruimte is gereserveerd in het project. Ook daar is subsidie voor nodig. De uitlatingen van de Ministers rechtvaardigen de verwachting dat de overheid gunstig zal oordelen over verdere subsidie-aanvragen voor dergelijk onderzoek.’
sluiten

Lees verder