logo

Wat is BREIN?

Stichting BREIN is opgericht in april 1998 en formaliseert de sinds de jaren ‘70 bestaande samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op het gebied van bescherming tegen ernstige en georganiseerde inbreuk en misbruik van hun werk. Stichting BREIN bestrijdt Intellectueel Eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video, boeken, games en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline inbreuk en misbruik, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie door de autoriteiten. BREIN verzorgt tevens voorlichting over handhaving aan pers, politiek en publiek.

Op de producties die door de bij BREIN aangesloten rechthebbenden worden gemaakt of geëxploiteerd, rusten Intellectueel Eigendomsrechten (IE-rechten) zoals auteursrecht, naburige rechten en vaak ook merkenrechten. BREIN maakt gebruik van de civielrechtelijke remedies tegen inbreuk die de wet aan rechthebbenden toekent. Opzettelijke inbreuk wordt in de relevante wetgeving (Auteurswet en Wet op de Naburige Rechten) aangemerkt als een misdrijf. Zie voor meer informatie over deze rechten de website www.auteursrecht.nl.

Aangesloten bij BREIN zijn groepen van zowel grote als kleine recht- en belanghebbenden op het gebied van muziek, film, video, boeken, games en andere interactieve software. Buma/Stemra namens componisten, tekstdichters en muziekuitgevers; Motion Picture Association, MPA(A), namens de Amerikaanse filmproducenten; Het Platform Multimediaproducenten namens diverse uitgevers van multimediaproducten; Het Nederlands Uitgeversverbond; NVER namens de Nederlandse retailbranche; NVF namens de filmverhuurders; NVPI namens de producenten en importeurs van beeld- en geluidsdragers in de audio-, video- en multimediabranche; Sena namens de naburig rechthebbenden van muziek en Videma inzake groepsvertoningsrechten op video en televisie.

BREIN onderneemt actie tegen IE-fraude die in of vanuit Nederland plaats vindt of die (mede) op Nederland is gericht. Gezien het grensoverschrijdende karakter van inbreuk werkt BREIN daarbij nauw samen met nationale ‘content protection’ organisaties in het buitenland en internationale organisaties zoals MPA(A) voor film, IFPI en BIEM voor muziek en ISFE en ESA voor games.

« Ga terug naar de hoofdpagina