Klachten- en geschillenregeling persoonsgegevens

Klachtenfunctionaris

Betrokkenen die een klacht hebben over de wijze waarop BREIN omgaat met persoonsgegevens, kunnen deze klacht schriftelijk indienen bij de Klachtenfunctionaris van BREIN, mr. P. A. Haringsma. Mr. Haringsma is tevens de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van BREIN en heeft als zodanig kennis van de privacywetgeving en van de wijze waarop binnen BREIN wordt omgegaan met verwerkingen van persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming handelt onafhankelijk, en ontvangt dus geen instructies van BREIN over zijn handelen, ook niet in het kader van zijn werkzaamheden als Klachtenfunctionaris.

Klachten kunnen schriftelijk, per e-mail of post, worden ingediend, op het onderstaande adres:

Post

Stichting BREIN
T.a.v. mr. P. A. Haringsma
Postbus 133
2130 AC Hoofddorp

Indien BREIN op een ander (e-mail)adres een klacht ontvangt die betrekking heeft op een verwerking van persoonsgegevens door BREIN, zal BREIN ervoor zorg dragen dat de klacht wordt doorgezet naar de Klachtenfunctionaris.

Kader

Betrokkenen kunnen een klacht indienen als zij het niet eens zijn met de wijze waarop BREIN omgaat of is omgegaan met hun persoonsgegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld klachten worden ingediend door een betrokkene die:

 • van mening is dat BREIN ten onrechte zijn of haar persoonsgegevens verwerkt;
 • van mening is dat BREIN geen of niet voldoende rekening heeft gehouden met bijzondere omstandigheden bij het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens;
 • van mening is dat BREIN zijn of haar persoonsgegevens langer bewaart dan noodzakelijk;
 • van mening is dat BREIN niet op de juiste wijze is omgegaan met zijn of haar recht tot:
  • inzage in de persoonsgegevens;
  • rectificatie van de persoonsgegevensgegevens;
  • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens;
  • verwijdering van de persoonsgegevens;
 • een andere klacht heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door BREIN.

Het is niet mogelijk een klacht in te dienen over verwerkingen van gegevens van iemand anders, tenzij de klacht ziet op een verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een kind dat jonger is dan 16 jaar. In dat geval kan de persoon die ouderlijke verantwoordelijkheid draagt voor het kind een klacht indienen.

De betrokkene kan zich bij de afhandeling van een klacht laten bijstaan door een adviseur.

Beoordeling

De Klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht, en beoordeelt of de klacht gegrond is. De Klachtenfunctionaris zal bij de beoordeling van de klacht onafhankelijk optreden en rekening houden met de belangen van de betrokkene in de context van de verwerking waarover de klacht is ingediend.
De Klachtenfunctionaris houdt bij zijn beoordeling onder meer rekening met de volgende omstandigheden:

 • Zijn de bepalingen van de AVG voldoende nageleefd?
 • Is er voor de betreffende verwerking een (intern) protocol van kracht en zo ja, is het protocol nageleefd?
 • Zijn er bijzondere omstandigheden (zoals verwerking van gegevens van minderjarigen) waardoor reden is om af te wijken van het protocol?
 • Zijn er termijnen van toepassing, en is aan die termijnen voldaan?

Beslissing, kosten

De Klachtenfunctionaris beslist binnen vier weken na ontvangst van de klacht of de klacht gegrond is. De beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en aan de betrokkene verzonden.
Er zijn geen kosten verbonden aan de klachtenprocedure.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

BREIN zal bij de beslissing op de klacht de betrokkene steeds wijzen op zijn recht om de klacht voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien de betrokkene het niet of deels niet eens is met de beslissing.