Home Nieuws Hof van Justitie EU oordeelt dat downloaden van illegaal aanbod illegaal is

Hof van Justitie EU oordeelt dat downloaden van illegaal aanbod illegaal is

In het arrest van vandaag[1]  oordeelt de hoogste Europese rechter
(HvJEU) dat downloaden uit illegale bron illegaal is. Tot nu toe was
dit, in tegenstelling tot vrijwel alle andere EU landen, toegestaan in
Nederland (overigens alleen voor muziek, film en boeken en niet voor
software en games). Het oordeel vindt plaats in de context van een zaak
over de thuiskopieheffing waarbij de vraag is gerezen of zo een heffing
rekening mag houden met het privé kopiëren uit illegale bron. Het HvJEU
beantwoordt die vraag ontkennend.
Het HvJEU oordeelt dat het toestaan van downloaden van ongeautoriseerd aanbod de verspreiding daarvan aanmoedigt en de normale exploitatie schade toebrengt. Stichting BREIN voert namens rechthebbenden op muziek, film, televisieseries, boeken, beeld en games de gemeenschappelijke handhaving uit tegen auteursrechtinbreuk. De rechthebbenden stellen zich tot taak de consumenten te bedienen met kwalitatief hoogwaardig legaal online aanbod en dragen BREIN op de handhaving te richten op de concurrentie door illegale websites en diensten die er hun business van maken toegang tot ongeautoriseerde content te faciliteren. BREIN richt zich dus op de illegale winkels op het internet en niet op downloadende gebruikers. Dat beleid blijft onveranderd.
 
Het belang van het oordeel van het HvJEU dat downloaden van illegaal aanbod illegaal is, ligt erin dat daardoor diensten die het downloaden van illegaal aanbod faciliteren ook illegaal zijn zonder dat hoeft te worden bewezen dat zij iets van doen hebben met het illegale aanbod zelf. Dit is belangrijk voor de handhaving omdat een deel van de handelaars in illegaal aanbod zich erop zijn gaan toeleggen om zich technologisch zover mogelijk van het illegale uploaden verwijderd te houden en enkel het downloaden daarvan te vergemakkelijken. Zulke handelaars kunnen zich nu niet meer verschuilen achter het hypocriete argument dat downloaden van illegaal aanbod is toegestaan.
 
“Het gaat BREIN om de illegale handelaars en op het internet zijn dat de sites en diensten die er hun business van maken om toegang tot illegaal aanbod te faciliteren”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Uiteraard is het daarbij wel van het grootste belang dat wij blokkering kunnen vorderen van de toegang tot hardnekkig illegale websites. Dat werd onlangs door het hof Den Haag in hoger beroep afgewezen. BREIN stelt daartegen cassatie in bij de Hoge Raad. Het Europees hof heeft sindsdien in een andere zaak (UPC Wien) geoordeeld dat rechthebbenden zulke blokkering mogen vorderen en dat ISP’s ervoor moeten zorgen dat die voldoende ontmoedigend is.”
 
Daarnaast vindt BREIN dat ook van de overheid verwacht mag worden om op te treden tegen excessief illegaal aanbod.

[1] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140058nl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=548387