Home Nieuws Het Europees bedrijfsleven en creatieve industrie reageren op stemming in Europees Parlement

Het Europees bedrijfsleven en creatieve industrie reageren op stemming in Europees Parlement

Zie het persbericht hier. Meer informatie over ACTA is te vinden op www.actafacts.com

Het ACTA verdrag biedt bescherming tegen georganiseerde namaak en piraterij op commerciële schaal. Die is schadelijk voor de innovatie, werkgelegenheid en economie in Europa. Behalve de getroffen bedrijven gaat het om meer dan 120 miljoen werknemers.

Het protest tegen ACTA gaat er ten onrechte vanuit dat dit verdrag de vrijheid van individuele internetgebruikers aan banden zou leggen, internet service providers aansprakelijk zou maken en de handel in generieke medicijnen zou verbieden. Dat is allemaal onjuist gebleken maar blijft desondanks door tegenstanders hardnekkig herhaald worden.
De controverse komt voort uit het feit dat ACTA aanvankelijk in het
geheim onderhandeld werd, hetgeen voeding gaf aan geruchten dat het
verdrag heel ver zou gaan en fundamentele rechten zou beperken door
‘three strikes’ wetgeving verplicht te stellen. Hoewel dat uiteindelijk
niet het geval bleek, is de weerstand tegen het totstandkomingsproces
toch zodanig dat het Europees Parlement tegen het verdrag heeft gestemd.
Het Europees Hof is gevraagd om te beoordelen of het ACTA verdrag
inderdaad indruist tegen de in Europa geldende regelgeving omtrent
fundamentele rechten. Hoewel vele Europarlementariërs die beoordeling
wilde afwachten, haalde dat voorstel geen meerderheid mede vanwege
spanning tussen de Commissie en het Parlement dat grotere betrokkenheid
wil.

Het ACTA verdrag vereist geen veranderingen in de wetgeving voor
Nederland of andere EU landen. In een aantal landen buiten de EU zijn
wel aanpassingen vereist om de bron en handel in namaak en piraterij
effectief aan te kunnen pakken. Die namaak betreft vervalste producten
en de piraterij betreft complete kopieën van auteursrechtelijk
beschermde werken. Het gaat dus niet om generieke medicijnen of citaten,
nieuwsgaring en remixen. Bij de implementatie van ACTA geldt dat de
interpretatie van het verdrag ter goeder trouw moet gebeuren volgens de
gewone betekenis van de gebruikte termen en het doel van het verdrag.

De internationale aanpak van georganiseerde commerciële namaak en
piraterij is nodig omdat die de innovatie, creatie, economie en
werkgelegenheid grote schade toebrengt. Meer werkgelegenheid en export
zijn cruciaal voor Europa en Nederland. Daarvoor is een internationaal
geharmoniseerd raamwerk nodig voor gebruikelijke juridische remedies
tegen georganiseerde commerciële inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten. Respect voor fundamentele rechten zoals privacy,
vrijheid van meningsuiting en informatie en behoorlijke rechtsgang is
een uitdrukkelijk basisprincipe van ACTA.

De onderhandelingen over het verdrag zijn in het beginstadium niet
openbaar geweest. Dat is op zich gebruikelijk voor een handelsverdrag
maar dit oogstte in het geval van ACTA veel kritiek. Met name omdat een
aantal critici ervan uitging dat het verdrag een zogeheten ‘three
strikes, you’re out’ regel zou bevatten waarmee inbreukmakende
internetgebruikers tijdelijk de toegang tot het internet ontzegd zou
kunnen worden. Het verdrag bevat zo een regel niet en richt zich ook
niet op individuele gebruikers maar op georganiseerde namaak en
piraterij op commerciële schaal. Gedurende de onderhandelingen heeft een
aantal landen, waaronder Nederland, aangedrongen op openbaarheid. Naar
aanleiding daarvan zijn uiteindelijk tussentijdse verdragsteksten
geopenbaard. Het uiteindelijke verdrag is uiteraard ook openbaar.

Nu het Europees Parlement tegen ACTA verdrag heeft gestemd, zal het niet
automatisch voor alle lidstaten gaan gelden. Het verdrag zal overigens
wel in werking treden tussen de landen die het verdrag geratificeerd
hebben en dat nog zullen doen. De Commissie heeft eerder aangegeven dat
zij zich na de stemming van het Parlement zal beraden over een
eventuele herindiening van een gewijzigde versie.