Home Nieuws Europees Hof: geen aparte toestemming nodig voor caching van legaal aangeboden content

Europees Hof: geen aparte toestemming nodig voor caching van legaal aangeboden content

De hoogste Europese rechter deed afgelopen week wederom een interessante uitspraak voor het auteursrecht. Het Hof oordeelde dat voor caching van legaal aangeboden content geen toestemming van rechthebbenden nodig is omdat die immers reeds is gegeven. Zie in het bijzonder overweging 59 van het arrest http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153302&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=431128
Caching is het maken van tijdelijke kopieën zoals dat bijvoorbeeld bij streaming gebeurt. Hiervoor geeft artikel 5 lid 1 van de EU Auteursrechtrichtlijn een uitzondering waarop de zogenaamde driestappentoets van lid 5 van toepassing is. Die bepaalt dat uitzonderingen op het auteursrecht alleen zijn toegestaan indien zij bijzondere gevallen betreffen en geen schade berokkenen aan de wettige belangen van de rechthebbenden en de normale exploitatie van diens werk. Het Hof onderzoekt of de caching in onderhavige zaak die toets passeert. Met betrekking tot de wettige belangen van de rechthebbenden overweegt het Hof daarbij dat de caching geen afzonderlijke toestemming behoeft omdat de rechthebbende die al voor de oorspronkelijke terbeschikkingstelling van het werk heeft gegeven. Daaruit valt op te maken dat caching wel toestemming behoeft als er sprake is van illegaal aanbod.

Dit is in lijn met de uitspraak van het Hof eerder dit jaar dat linken naar legaal aangeboden content is toegestaan. Daaruit volgt dat linken naar ongeautoriseerde content inbreukmakend is. Deze nieuwe uitspraak zegt dat de uitzondering voor caching van toepassing is als het legaal aangeboden content betreft. De consequentie daarvan is dat caching van illegaal aangeboden content niet is toegestaan.

“Het is natuurlijk ook duidelijk dat caching van illegale streams schade berokkent aan de normale exploitatie van auteursrechtelijk beschermd werk”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Eerder dit jaar bepaalde het Hof hetzelfde met betrekking tot downloads van illegaal aanbod. Ook daarop is de betreffende auteursrechtelijke uitzondering voor privé kopiëren niet van toepassing. Het past in het systeem dat een uitzondering op het auteursrecht ook niet geldt als de kopieën van illegaal aanbod van tijdelijke aard zijn.”