Home Nieuws Duitse hoogste rechter baant weg voor blokkering illegale sites

Duitse hoogste rechter baant weg voor blokkering illegale sites

Het Bundesgerichtshof (BGH), de Duitse Hoge Raad, heeft gisteren in twee
arresten de weg geëffend voor de blokkering van illegale sites. Zowel
GEMA, de  Duitse BumaStemra, als de fonografische industrie organisatie
IFPI, hadden daar in twee aparte zaken om gevraagd. Het BGH legde de
voorwaarden neer waaronder blokkering kan worden toegewezen.
Blokkeringclaims moeten proportioneel zijn, daarvoor moet een afweging gemaakt worden tussen fundamentele rechten van alle betrokken partijen zoals het auteursrecht (een eigendomsrecht) van de maker, de vrijheid van onderneming van de internet provider en de informatie vrijheid van de gebruikers.

Voor toewijzing van een blokkeringsclaim is niet vereist dat alle content op de te blokkeren site illegaal is, zolang het niet-illegale aanbod maar van ondergeschikt belang is.

Ook als blokkering kan worden omzeild dan kan een blokkeringsclaim worden toegewezen mits de blokkering de toegang tot de website tenminste moeilijker maakt.

Om aan de proportionaliteitstest te voldoen moeten de rechthebbenden aantonen dat zij voor zover redelijkerwijs mogelijk, eerst actie hebben ondernomen tegen de beheerders of andere dienstverleners die beter geplaatst zijn om te helpen en dichter bij de inbreuk staan zoals hosting providers (internet providers die sites hosten en toegang tot internet geven). Als die niet afdoende zijn dan kan een beroep worden gedaan op access providers (internet providers die consumenten toegang tot internet geven).

Om beheerders te identificeren moeten rechthebbenden proportionele middelen aanwenden, zoals het inzetten van een antipiraterij organisatie of aangifte doen.

Op dat laatste punt gingen zowel GEMA als de IFPI het schip in. Zij hadden zich onvoldoende moeite getroost de beheerders te achterhalen.

“De blokkeringsclaim van BREIN tegen Ziggo zou onder deze voorwaarden worden toegewezen,” aldus directeur Tim Kuik. “Proportionaliteit en subsidiariteit is voor ons altijd het uitgangspunt bij al onze handhavingsacties. Wij worden door bona fide spelers op het internet en in de rechtspraak dan ook als betrouwbare partij aangemerkt.”

In Nederland heeft de Hoge Raad alvorens blokkering toe te wijzen eerst vragen van uitleg gesteld aan de hoogste Europese rechter. Zij wil weten of de uitwisselsite (in kwestie The Pirate Bay) directe inbreuk maakt en of, als dat niet het geval is, toch blokkering kan worden toegewezen op grond van de Europese regelgeving. Die staat toe dat blokkering kan worden gevorderd van een dienstverlener wiens dienst door een derde wordt gebruikt om inbreuk te plegen. Nederland kent niet het concept van indirecte inbreuk, die wordt hier als onrechtmatige daad behandeld. Duitsland wijst de blokkering toe op basis van zogeheten “störerhaftung”. “Dit is een soort zorgvuldigheidsverplichting,” zegt Kuik. “Het gaat om de zorgplicht te helpen inbreuken te stoppen zonder dat je voor die inbreuken als dienstverlener direct aansprakelijk bent.” Het lijdt volgens Kuik geen twijfel dat ook in Nederland blokkering uiteindelijk wordt toegewezen. Dat dit nu ook in Duitsland evenals in 12 andere EU-lidstaten is toegewezen, sterkt dat vertrouwen.
 
In Duitsland is er naast blokkering die met dit arrest van het BGH nu mogelijk is, ook sprake van schadeclaims tegen inbreukmakende eindgebruikers door individuele rechthebbenden.

Lees het persbericht van het BGH van 26 november 2015 hier:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2015&Sort=3&nr=72928&pos=0&anz=195