Home Nieuws BREIN's activiteiten eerste semester 2017 

BREIN's activiteiten eerste semester 2017 

BREIN verrichtte in de eerste zes maanden van 2017 onderstaande handhavingsacties. Alle acties betreffen muziek, films, series, boeken, beeld en games tenzij anders vermeld.
Cijfers

BREIN verrichtte in de eerste zes maanden van 2017 onderstaande handhavingsacties. Alle acties betreffen muziek, films, series, boeken, beeld en games tenzij anders vermeld.

  • 268 onderzoeken voltooid
  • 231 illegale sites/diensten verwijderd
  • 154 verkopers van illegale mediaspelers gestopt
  • 14 grote uploaders aangepakt
  • 7 Facebookgroepen verwijderd
  • 692.951 zoekresultaten verwijderd
  • 2.137 vraag-en-aanbod advertenties verwijderd, inclusief ~80 m.b.t. mediaspelers

Naast deze onderzoeken handelde BREIN 41 meldingen af die scamsites bleken te betreffen. Daarbij worden klanten gelokt met illegaal aanbod van nieuwe populaire content maar worden hen gegevens afhandig gemaakt zonder dat het illegale aanbod geleverd wordt. Het gaat hierbij dus niet om inbreuk maar om oplichting. De aanpak van dit soort sites valt niet binnen het taakgebied van BREIN.

Telecompaper berichtte n.a.v. eigen onderzoek dat het percentage illegale downloaders in Nederland is gedaald van 41% eind 2013 tot 27% begin 2017. Als oorzaak wordt zowel de groei van legale online platforms als de handhaving door BREIN genoemd. Van de illegale downloaders zegt 77% minder te downloaden i.v.m. moeilijkere vindbaarheid van illegaal aanbod.

Uitgelicht

Rechtspraak:
Het Europees Hof (HvJEU) zet haar jurisprudentie uit de Svensson en GS Media zaak m.b.t. hyperlinken voort in twee baanbrekende arresten in BREIN zaken tegen Filmspeler respectievelijk Ziggo (The Pirate Bay).

In de BREIN / Filmspeler zaak oordeelde het HvJEU dat de verkoop van een mediaspeler waarop software is geïnstalleerd die toegang verschaft tot sites met illegale content, een inbreukmakende openbaarmaking is. Tevens oordeelde het HvJEU dat het maken van een tijdelijke kopie voor het streamen uit illegale bron niet van het auteursrecht is uitgezonderd, d.w.z. dat dit inbreuk maakt net zoals downloaden uit illegale bron. BREIN heeft inmiddels ruim 100 sommaties verstuurt. Met enkele aanbieders is geschikt voor 10.000 euro. Enkele aanbieders zijn gedagvaard, m.n. ook i.v.m. hun illegale IPTV aanbod. Filmspeler zelf is ook gestopt en heeft voor ‘een substantieel bedrag’ geschikt.

In de BREIN / Ziggo zaak oordeelde het HvJEU dat het beschikbaar stellen en beheren van een uitwisselplatform (torrent site The Pirate Bay) waarop ongeautoriseerd toegang wordt gegeven tot een grote hoeveelheid auteursrechtelijk beschermde werken een inbreukmakende openbaarmaking is. Het HvJEU heeft eerder in de UPC Telekabel Wien zaak al geoordeeld dat blokkering van toegang tot inbreukmakende sites gevorderd mag worden van ISP’s. Blokkering moet consumenten de toegang tot illegale content op zijn minst ernstig ontraden. BREIN vordert van ISP’s dat zij de toegang tot TPB voorlopig blokkeren tot de eindbeslissing in de voor de Hoge Raad aanhangige bodemprocedure. Een kort geding staat gepland voor 1 september.

In Nederland bepaalde de rechter in een door de stichting Laat Ondertitels Vrij (SLOV) aangespannen geding dat voor het maken van ondertitels toestemming is vereist van de rechthebbenden op het originele werk. Ook de claim dat BREIN onrechtmatig zou hebben gehandhaafd, werd van de hand gewezen.

M.b.t. de afgifte van identificerende gegevens (waarmee BREIN illegale uploaders kan achterhalen en aanspreken) bepaalde de voorzieningenrechter opnieuw dat een tussenpersoon (i.c. een usenet provider) daaromtrent een eigen afweging dient te maken en bij nalaten daarvan onrechtmatig handelt jegens BREIN.

Ook in een andere zaak, tussen usenet providers onderling, werd een buitenlandse provider bevolen tot afgifte van identificerende gegevens aan BREIN. In diezelfde zaak is een andere usenet provider in hoger beroep tegen het vonnis dat hij zijn administratie zo moet inrichten dat hij kan voldoen aan verzoeken (van BREIN) tot afgifte van identificerende gegevens van klanten.

BREIN haalde 7 ex parte rechterlijke bevelen tegen flagrante inbreukmakers waaronder een internetradiopiraat, aanbieders op Marktplaats en beheerders van Facebook groepen.

Sites en diensten:
De eerste twee kwartalen van 2017 heeft BREIN 231 sites/diensten verwijderd. Vaak pas nadat de medewerking van de Nederlandse hosting providers werd ingeroepen. Vrijwel alle sites worden anoniem beheerd. De acties betroffen onder meer 45 cyberlocker linksites, 30 streamingsites en 9 torrentsites. Ook de vermoedelijk laatste eDonkey site in Nederland ging offline na schikking met de beheerders. Het uitwisselprotocol eDonkey volgde KaZaa (Fasttrack) op, dat Napster had opgevolgd. Zelf werd eDonkey opgevolgd door BitTorrent, tegenwoordig de meest populair bron voor illegale bestanden, dat grote bestanden veel sneller kan uitwisselen.

Aanbieders illegale mediaspelers stopten massaal nadat BREIN meer dan 100 sommaties stuurde na het Filmspeler arrest waarin het HvJEU de verkoop van voorgeprogrammeerde mediaspeler alsmede het gebruik daarvan voor illegaal streamen als inbreuk bestempelde. Inmiddels zijn meer dan 200 aanbieders gestopt waaronder ook veel op Marktplaats. De kastjes geven toegang tot ongeautoriseerde content en meestal ook tot geripte IPTV kanalen. Enkele aanbieders zijn gedagvaard.

Met een van de illegale IPTV aanbieders is geschikt voor 10.000 euro nadat BREIN een ex parte rechterlijk bevel haalde. Eerder schikte ook een andere aanbieder voor 10.000 euro. BREIN heeft gewaarschuwd dat het volhardende aanbieders van kastjes en IPTV kanalen veel meer dan 10.000 euro gaat kosten.

De aanbieder van de Filmspeler waarvan het HvJEU oordeelde dat die inbreuk maakte, is gestopt en heeft geschikt met BREIN voor een ‘substantieel bedrag’.

Een internetradiopiraat schikte met BREIN nadat die een ex parte rechterlijk bevel tegen hem had verkregen. De exploitant moest de inbreuk staken op verbeurte van een dwangsom van 2.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

BREIN heeft cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het Hof Amsterdam waarin een bepaalde, inmiddels gestopte, usenet provider (News-service Europe) weliswaar werd veroordeeld tot het nemen van een effectieve Notice and Take Down procedure op straffe van een dwangsom alsmede nader te bepalen aanvullende maatregelen maar ook vrijstelling van aansprakelijkheid voor hosting werd toegekend. BREIN vindt de toekenning van die aansprakelijkheidsvrijstelling ten onrechte omdat de provider grote hoeveelheden inbreukmakende bestanden naar zijn eigen servers kopieerde en daar ter beschikking hield voor betalende eindgebruikers.

Aanbieders op Marktplaats en Facebook:
Bij de 2.173 interventies op Marktplaats worden advertenties voor illegale content verwijderd. In 28 gevallen was nader onderzoek nodig.

Veel meldingen van advertenties voor illegale ebooks op m.n. vraag-en-aanbod sites kwamen binnen van verontruste schrijvers nadat BREIN deelnam aan hun besloten Facebookgroep over ebook piraterij.

In een geval omtrent een ook na een ex parte rechterlijk bevel hardnekkig volhardende aanbieder van illegale ebooks is aangifte gedaan. Daarnaast heeft BREIN beslag gelegd op de bankrekening van deze aanbieder i.v.m. verbeurde dwangsommen.

BREIN ​schikte voor 10.000 euro met Marktplaats​-aanbieders van voorgeïnstalleerde mediaspelers. Eerst verkreeg BREIN daarvoor een ex parte rechterlijk bevel. De aanbieders deden ook afstand van hun handelsvoorraad

Met een Marktplaats-aanbieder van R4 kaarten met Nintendo spellen is geschikt. De aanbieder ondertekende een onthoudingsverklaring en een tegemoetkoming in kosten van 750 euro.

Veel van de verwijderde advertenties en Facebook groepen betroffen illegale kopieën van ebooks. BREIN schikte met enkele aanbieders voor bedragen tot 1.500 euro.

BREIN verkreeg een ex parte rechterlijk bevel tegen een aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden en haalde meerdere Facebook “ruilpagina’s” offline.

BREIN verkreeg ook een ex parte bevel tegen de aanbieder van een illegale ‘live bioscoop’ op Facebook. M
et de beheerder werd een schikking getroffen voor 7.500 euro.

Uploaders:
In totaal werden 14 uploaders aangepakt. Hen werd een schikking aangeboden. Naast een onthoudingsverklaring met dwangsom, gaat het daarbij ook om verwijdering van de uploads en een tegemoetkoming in kosten en eventueel schade. Bij schikkingen wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de inbreukmaker. Het gaat om uploaders naar usenet, torrent en streaming sites. Schikkingen varieerden van 250 tot 7.500 euro.

Verwijdering illegale zoekresultaten, links en bestanden:
BREIN meldde 692.951 zoekresultaten naar illegale content aan Google. Hiermee komt het totaal verwijderde zoekresultaten sinds aanvang op ruim 15,8 miljoen. Als nationale organisatie van een klein land staat BREIN hoog in de wereldwijde rangschikking van grootste melders.

Hiernaast deed BREIN ook nog op speciaal verzoek van rechthebbenden incidenteel meldingen aan diensten aangaande ongeautoriseerde links of bestanden. Dit waren er meer dan 6.000 in de eerste helft van het jaar.

Voorlichtende waarschuwingen aan inbreukmakende consumenten:
De minister van V&J lichtte de Tweede Kamer in over het overleg dat eind vorig jaar tussen rechthebbenden en ISP’s heeft plaats gevonden. Daarin wordt ook vermeld dat het maken van afspraken over zogenoemde ‘auteursrecht alerts’ op de agenda van de ECP wordt gezet. Het gaat om voorlichtende meldingen aan accounts waarop inbreuk is geconstateerd waarbij de houders en gebruikers van de accounts anoniem worden gehouden. Gerichte voorlichting aan illegale downloaders vermindert de kans dat zij met claims geconfronteerd worden.