Home Nieuws BREIN overzicht 2016 en vooruitzicht 2017

BREIN overzicht 2016 en vooruitzicht 2017

Vooruitzicht 2017

Legaal aanbod èn handhaving blijft het motto

Uitgangspunt voor de collectieve handhaving door BREIN blijft dat legaal aanbod, zowel gratis als betaald, de ondersteuning nodig heeft van handhaving tegen concurrentie door illegaal aanbod. Dit geldt des te meer in de online omgeving. De praktijk wijst uit dat dit ook zo blijft wanneer alles dat illegaal te krijgen is ook legaal online beschikbaar is. “Omdat het gratis is” is immers de belangrijkste reden voor illegaal gebruik, “eerdere online beschikbaarheid” staat met enige afstand op de tweede plaats.

Handhaving is daarom niet alleen essentieel voor creatie en productie maar ook voor distributie online en offline en de verdere investering in innovatie daarvan. Naast competitief legaal aanbod en voorlichting aan consumenten, is handhaving nodig om illegaal aanbod en het gebruik daarvan beheersbaar te maken en te houden.
Handhavingsstrategie in het kort

Het doel van de handhaving is de verstoring van illegaal aanbod en het gebruik daarvan. BREIN hanteert daarvoor een ‘full spectrum’ benadering van alle aanknopingspunten: sites/diensten; uploaders; hosting providers; access providers; betaaldiensten; adverteerders en agencies/networks; zoekmachines; eindgebruikers/consumenten.

Kort samengevat is de handhavingsstrategie van BREIN erop gericht af te dwingen dat online diensten auteursrecht gaan naleven, daarbij assisteren en hun maatschappelijke zorgplicht nakomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij naast een effectieve NTD ook preventief moeten filteren. De illegale activiteiten moeten gestaakt en voorkomen worden. Zo niet, dat zij door hun hosting provider offline gehaald worden en de sitehouders geïdentificeerd worden, of, als ook dat geen soelaas biedt, dat access providers toegang tot de site blokkeren. Daarover loopt de BREIN / Ziggo blokkeringszaak m.b.t The Pirate Bay in cassatie en voor het Europees hof (HvJEU) waarvan in 2017 arrest wordt verwacht.

Hiernaast heeft BREIN de aanpak van illegale uploaders uitgebreid. De opsporing hiervan is deels geautomatiseerd. Bij de aanpak wordt in ernstige gevallen ook gebruik gemaakt van ex parte rechterlijke bevelen. Plegers krijgen de mogelijkheid tot een civielrechtelijke schikking, d.w.z. een ‘boete’ (tegemoetkoming in kosten en schade) voor het verleden en een onthoudingsverklaring met dwangsom voor de toekomst. De schikkingsbedragen lopen in de duizenden en tienduizenden euro’s en hebben zowel een repressieve als preventieve werking.

BREIN vraagt, of vereist zo nodig, ook assistentie van andere op zich min of meer neutrale tussenpersonen en spelers zoals zoekmachines (bijv. Google), sociale media (bijv. Facebook), UUC sites (bijv. YouTube), reverse proxies (bijv. Cloudflare), VPN diensten, betaaldiensten en adverteerders/adnetworks. Dat gaat niet overal en altijd zonder juridische slag of stoot.

Ook bij juridisch neutraal geachte tussenpersonen is de inzet van BREIN dat naast effectieve NTD aanvullende maatregelen zoals specifieke filterverplichtingen kunnen worden verlangd.  Zo oordeelde ook het HvJEU in UPC Telekabel Wien en het Hof A’dam in hoger beroep in de BREIN / NSE zaak (waarbij zij aangetekend dat BREIN de conclusie dat de gestaakte dienst van NSE neutraal zou zijn geweest overigens niet deelt, cassatie is onder beraad). Tevens heeft de Europese Commissie afgelopen in haar voorstel richtlijn Auteursrecht in de Digital Single Market aangegeven dat ook van neutrale UUC sites de toepassing van ‘content recognition technology’ (filtering) verlangd kan worden terwijl actieve UUC sites een licentie van rechthebbenden behoeven.

Tenslotte streeft BREIN ook naar gerichte voorlichting aan inbreukmakende eindgebruikers. Het gaat daarbij om ‘auteursrecht alerts’ aan accounts waarop inbreuk is geconstateerd. Die zouden dan door consumenten access providers aan de betreffende abonnees worden verstuurd waarbij de identiteit van de inbreukmakers niet aan derden wordt verstrekt.

BREIN’s collectieve handhaving is civielrechtelijk. De aanpak is een mozaïek van maatregelen die door de wet en een raamwerk van rechtspraak gestaafd worden. Daarbij kijkt BREIN telkens naar de subsidiariteit en proportionaliteit van de maatregelen die zij vraagt. Waar nodig bouwt BREIN middels rechtszaken voort aan het raamwerk van rechtspraak dat het kader geeft waarbinnen haar handhaving plaats vindt.


Verwijdering door hosting providers en blokkering door access providers

De medewerking van hosting providers middels de NTD gedragscode verloopt in principe goed afgezien van enkele notoire uitzonderingen, zgn. bulletproof hosters, waartegen stappen in voorbereiding zijn. Nederlandse access providers verzetten zich echter tegen blokkering ondanks toewijzing daarvan vrijwel overal elders in de EU. Hierover heeft BREIN een cassatieprocedure ingediend bij de Hoge Raad (HR), die eind 2015 vragen van uitleg heeft gesteld aan de hoogste Europese rechter (HvJEU). De gronden waarop blokkering in hoger beroep was afgewezen, zijn wel al door de HR vernietigd. De vraag aan het HvJEU is of de torrentsite The Pirate Bay direct dan wel indirect inbreuk maakt en of dat iets uit maakt voor blokkering. De zaak is eind oktober gehoord en de AG neemt op 8 februari 2017 conclusie. Arrest volgt gewoonlijk ongeveer drie maanden daarna. BREIN verwacht dat blokkering wordt toegewezen. Daarna zal de HR arrest wijzen in de TPB zaak. Blokkeringsvorderingen m.b.t. andere populaire illegale sites zullen zo spoedig mogelijk worden aangevangen.

Aanpak allerhande illegale diensten en afgifte NAW door tussenpersonen

Massale inbreuk op auteursrecht vindt met name plaats via torrentsites en trackers, cyberlockers en streaming/downloadlinksites, usenet en nzb-link- en spotsites. Het gaat om zowel streamen als downloaden en bij muziek in toenemende mate om ‘stream ripping’ van met name YouTube. BREIN zal stappen ondernemen als streamrippingdiensten Nederland als uitvalsbasis zouden nemen. Illegale diensten worden vrijwel uitsluitend anoniem beheerd en proberen ook hun gebruikers te anonimiseren. Ook spelen pagina’s op Facebook met enige regelmaat een centrale rol.

Het is dus belangrijk de verantwoordelijken te kunnen identificeren zodat zij aansprakelijk gehouden kunnen worden. Soms kan dat via onderzoek naar digitale voetsporen maar vaak is daarbij de medewerking van internet tussenpersonen nodig. Hoewel de jurisprudentie van de HR in Lycos / Pessers, destijds door BREIN bijgestaan, de grondslag legt voor vrijwillige afweging van belangen bij afgifte van identificerende gegevens, wordt die toch niet altijd zonder rechterlijk bevel gegeven. Hierover voert BREIN procedures en heeft onder andere tegen Google al een dergelijk bevel verkregen. Ook oordeelde de rechter dat een consumenten access provider zoals Ziggo in principe identificerende gegevens van inbreukmakende klanten behoort af te geven. Deze procedures worden ook voor 2017 voorzien, zo nodig ook tegen YouTube en Facebook.

Met betrekking tot aanbod van illegale fysieke kopieën worden ook websites offline gehaald, beheerders aangesproken en advertenties verwijderd van vraag-en-aanbod sites zoals met name Marktplaats. Ook hierbij speelt de afgifte van identificerende gegevens uiteraard een rol.

Tevens loopt een procedure van BREIN tegen een aanbieder van mediaspelers met software die automatisch naar illegale content-aanbieders verwijst. Hierover zijn vragen van uitleg gesteld aan het HvJEU, met name of dit directe inbreuk door de verkoper oplevert en of streamen uit illegale bron geoorloofd is. De conclusie van de advocaat-generaal (AG) is positief, het arrest van het Hof wordt eind eerste kwartaal 2017 verwacht. Andere aanbieders die hangende de procedure als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten, hebben sommaties ontvangen en zijn van de conclusie op de hoogte gebracht. Zij staan voor de keuze hun verkoop te staken teneinde op kosten en schade te besparen.

Veel deze aanbieders waren inmiddels ook IPTV verzamel abonnementen gaan aanbieden. Dit doen zij door middel van links naar illegale bronnen, d.w.z. geripte IPTV kanalen. Uit het GS Media arrest van het HvJEU volgt dat commerciële aanbieders van links hun bronnen moeten controleren. Sommige aanbieders zijn ondanks sommatie van BREIN doorgegaan en worden gedagvaard. Dit wordt in 2017 vervolgd.


Uploaders

BREIN gebruikt naast digitale recherche om eerste en/of grote illegale Nederlandse uploaders te identificeren ook speciale software om IP-adressen van zulke uploaders te verzamelen. De bijbehorende NAW-gegevens moeten dan van de betreffende access providers gevorderd worden. Die hebben aangegeven dat zij daarvoor een rechterlijk bevel zullen verlangen ondanks de geldende rechtspraak. Gerechtelijke procedures daaromtrent worden voor 2017 voorzien. De door de Autoriteit Persoonsgegevens vereiste publiciteit rond dit systeem, alsmede inmiddels getroffen schikkingen van
vele duizenden tot tienduizenden euro’s, heeft veel notoire uploaders afgeschrokken.

Daarnaast gaat BREIN door met opsporing middels onderzoek van digitale voetsporen. Daarmee zijn al enkele tientallen grote uploaders geïdentificeerd en aangesproken. Het betreft uploaders van muziek, boeken, films, series en games naar cyberlockers, Facebook, usenet en torrent sites. Hierbij wordt afhankelijk van het geval regelmatig gebruik gemaakt van ex parte rechterlijke bevelen met dwangsom.

BREIN vereist van illegale uploaders een onthoudingsverklaring met dwangsom voor de toekomst en een schikkingsbedrag voor schade en kosten uit het verleden.

BREIN richt zich inmiddels ook op personen die willens en wetens ongeautoriseerde Nederlandse content naar YouTube uploaden. Deze uploaders openen meestal een kanaal. Hoewel het relatief eenvoudig is deze door YouTube te laten verwijderen, plegen de uploaders na enige tijd terug te komen of hun activiteiten elders voort te zetten. Daarom probeert BREIN hun identiteit te achterhalen. Wanneer dat niet op basis van digitale recherche mogelijk is dan zal de afgifte van identificerende gegevens verzocht en zonodig gevorderd worden van YouTube.

Een vreemde eend in de bijt zijn zgn. ‘fan-subbers’, d.w.z. onofficiële ondertitelaars. BREIN heeft hen met succes aangesproken op het maken en uploaden van ondertitels voor illegaal geüploade film en series. Die aanpak werd onderschreven door de Minister van V&J in antwoord op Kamervragen. Vervolgens zijn de subbers met crowdfunding als ‘Stichting Laat Ondertitels Vrij’ een procedure aangevangen tegen BREIN om een verklaring voor recht te krijgen dat het hen -buiten de wettelijke regeling van uitzonderingen op het auteursrecht- is toegestaan om ondertitels te maken en te verspreiden voor legaal aangeboden content. De uitspraak van de Rechtbank A’dam wordt in het eerste kwartaal van 2017 verwacht.


Zoekresultaten, links en bestanden

BREIN meldt illegale zoekresultaten aan Google met betrekking tot titels die rechthebbenden daarvoor opgeven. BREIN scant hierbij op de meest populaire illegale sites. Google verwijdert niet alleen zoekresultaten naar illegale content maar drukt ook sites naar achteren waarvan veel resultaten worden verwijderd. BREIN heeft met meer dan 2,5 miljoen meldingen in 2016 inmiddels de 15 miljoen verwijderde zoekresultaten gepasseerd. Daarmee staat BREIN relatief hoog in de internationale ranking van melders. Het gevolg is dat illegale content voor deze titels niet direct bovenaan in de zoekresultaten staat.

Op verzoek en indien mogelijk assisteert BREIN ook bij de incidentele verwijdering van links en/of bestanden van individuele auteursrechtelijk beschermde werken van bepaalde diensten, waaronder ook YouTube. Dit gebeurt niet pro-actief omdat rechthebbenden YouTube ook licentiëren. Het advies aan rechthebbenden is zelf een account aan te maken zodat zij ook gebruik kunnen maken van het ContentID systeem waarmee naast ‘take down’ ook ‘stay down’ geëffectueerd kan worden. Daarvoor moet referentiemateriaal aangeleverd worden en bewijs dat men de auteursrechthebbende of diens vertegenwoordiger is.

Betaaldiensten en adverteerders

Naast grote illegale sites met een verdienmodel, meestal door middel van advertentie-inkomsten, zijn er ook kleinere sites die vaak om zogenaamde ‘donaties’ vragen waarvoor vaak wel tegenprestaties geleverd worden.
Met betrekking tot de identificatie van aansprakelijke (rechts)personen en/of staking van dienstverlening benadert BREIN daarom ook betaaldiensten alsmede adverteerders en hun tussenpersonen. Enerzijds geldt hierbij het ‘follow-the-money’ principe en anderzijds gaat het om het verstoren van geldstromen naar illegale sites. Er is op dit vlak goede medewerking waardoor grote illegale sites naar een ‘veilig’ buitenland uitwijken. Dat hosting providers aldaar niet afdoende meewerken, benadrukt de noodzaak tot blokkering.


Inbreukmakende eindgebruikers

Wat de vraagzijde van de illegaliteit betreft, de inbreukmakende eindgebruiker en consument van het illegaal aanbod, is BREIN voorstander van voorlichting middels zogeheten ‘auteursrecht alerts’ die de consument de goede kant opsturen. Hierbij versturen access providers naar aanleiding van door of namens rechthebbenden gemelde IP-adressen, mails naar klanten via wiens account inbreuk is gepleegd. De identiteit van de accounthouder wordt daarbij niet afgegeven. Dit systeem wordt in het Verenigd Koninkrijk toegepast. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat het wenselijk is afspraken te maken over de verwerking van de meldingen aangezien die in principe strafrechtelijke gegevens betreffen. Dit onderwerp is aangekaart bij het Platform Internetveiligheid van het ECP.

Een waarschuwingensysteem kan bijdragen aan naleving en op die manier voorkomen dat argeloos inbreukmakende consumenten geconfronteerd worden met schadeclaims van individuele rechthebbenden. Als naleving in het algemeen toeneemt dan zullen eerder enkel volhardende inbreukmakers aangesproken worden.

Nederlandse en Europese wet- en regelgever

Tenslotte verstrekt BREIN ook commentaar en advies met betrekking tot de handhaving van Intellectueel Eigendom aan autoriteiten in Nederland en de Europese Unie (EU). In de EU speelt de modernisering van het auteursrecht onder andere in de voorgestelde richtlijn Auteursrecht in de Digital Single Market. BREIN leverde inbreng m.b.t. de handhavingsaspecten van het voorstel die lijken aan te sluiten bij de o.a. door BREIN geëntameerde rechtspraak, m.n. de toepassing van ‘content recognition’ technologie om inbreukmakende uploads te verwijderen en te voorkomen (‘take down en stay down’). Tevens worden binnenkort plannen van de Europese Commissie (EC) verwacht aangaande de herziening van de Handhavingsrichtlijn. Ook daarvoor heeft BREIN deelgenomen aan de reeks voorafgaande consultaties en zal zij inbreng leveren op de plannen zodra die bekend zijn.


Herstructurering BREIN

BREIN kreeg afgelopen jaar een nieuw bestuur met een evenwichtige samenstelling tussen makers en producenten. De werkterreinen blijven muziek, film en series, boeken, beeld en games. In het bestuur zitten nu (vertegenwoordigers van) componisten, tekstschrijvers, artiesten, beeldende kunstenaars, fotografen, scenaristen en regisseurs naast collectieve beheersorganisaties, uitgevers, muziek- en filmproducenten en omroepen.

Cijfers 2016

BREIN verrichtte in 2016 de volgende aantallen handhavingsacties:

 • 284 onderzoeken voltooid
 • 231 illegale sites/diensten verwijderd
 • 26 grote uploaders aangepakt
 • 18 Facebookgroepen verwijderd
 • 2.559.525 zoekresultaten verwijderd
 • 4159 advertenties illegale content verwijderd


Uitgelicht 2016


Sites en diensten

In 2016 heeft BREIN 231 sites/diensten offline gehaald. In verreweg de meeste gevallen pas nadat de medewerking van de Nederlandse hosting providers werd ingeroepen. Vrijwel al deze sites worden anoniem beheerd. De acties betroffen onder meer 84 cyberlocker linksites en 63 streaming sites. Daarnaast werden onder meer 34 torrentsites offline gehaald.
 • Een uploader en beheerder van een usenetsite schikte met BREIN voor 7500 euro na een ex parte verbod. De site bood nzb-links aan naar films, series, muziek, boeken en games op usenet. Na het GS Media arrest is dit een directe inbreuk. De beheerder uploadde zelf ook illegaal op usenet.
 • Waar nodig vordert BREIN identificerende gegevens van klanten van hosting providers. Ook in geval van colocatie in Nederland voor buitenlandse hosting providers. Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde hoster verschafte de klantgegevens met betrekking tot drie illegale link sites voor een cyberlocker.
 • Na onderzoek door de Oekraïense politie i.s.m. de FBI werd de ‘vermoedelijke’ beheerder van ’s werelds grootste en lucratiefste illegale bitt
  orrentsite Kickasstorrents (KAT) aangehouden in Polen. De site stopte alsmede, later, een aantal andere grote spelers in de illegale bittorrent scene. De aanklacht vermeldt onder meer advertentie-inkomsten van twee ton door een Nederlandse ad agency.
 • De grootste Nederlandse usenetsite Dutplanet ging offline nadat BREIN de eigenaar had opgeroepen om bij voorlopig getuigenverhoor onder ede vragen te beantwoorden over zijn activiteiten. De site had meer dan 200.000 gebruikers en gold als de opvolger van FTD dat zijn deuren sloot nadat de rechter diens activiteiten onrechtmatig had beoordeeld. De eigenaar zou zich inmiddels in het buitenland ophouden.
 • Een door BREIN gesommeerde muziekstreamingsite die bij een Nederlandse bulletproof hoster stond, verhuisde, sloot haar content af voor een groot deel van de wereld en zag zich genoodzaakt contact op te nemen met licentie-verstrekkende partijen.
 • In de zaak GS Media / Sanoma oordeelt het HvJEU dat een commerciële hyperlinker inbreuk maakt tenzij hij vooraf geverifieerd heeft of het bestand waarnaar gelinkt wordt met toestemming van de rechthebbende is geplaatst. Een niet-commerciële hyperlinker maakt alleen inbreuk als hij weet of moest weten dat de content niet met toestemming op internet is geplaatst. In beide gevallen moet de rechthebbende gebruik kunnen maken van NTD.
 • Mediaspelers met add-ons naar illegale sites en content maken inbreuk aldus het advies van de advocaat-generaal (AG) bij de hoogste Europese rechter (HvJEU) in BREIN / Filmspeler n.a.v. het GS Media arrest. Ook concludeerde de AG dat streamen uit illegale bron geen rechtmatig gebruik is en dus niet onder de exceptie voor tijdelijke technische kopieën valt. Het arrest van het HVJEU wordt eind eerste kwartaal 2017 verwacht.
 • BREIN bracht hardnekkige aanbieders van zulke voorgeprogrammeerde spelers van de conclusie op de hoogte zodat zij zich ervan bewust zijn dat ze zich blootstellen aan verhaal van schade en kosten. Later stoppen zal meer kosten.
 • Naar aanleiding van het HvJEU arrest in GS Media heeft BREIN ook aanbieders van links naar geripte IPTV-kanalen aangeschreven. Daarbij is een dagvaarding aangebracht tegen een van de grootste aanbieders van zowel voorgeprogrammeerde spelers als links naar geripte ITPV-kanalen. Die is inmiddels gestopt en schikkingsonderhandelingen lopen. Andere dagvaardingen zijn in de maak.
 • Het Hof Amsterdam oordeelde in hoger beroep dat een usenet provider in principe niet aansprakelijk is voor inbreuk maar in ieder geval wel een effectieve Notice & Take Down moet hebben waarbij de opvolging van meldingen op zijn minst gelijke tred houdt met de aanwas van illegale uploads. Omdat de provider inmiddels eigener beweging met zijn handel was gestopt, stond het Hof niet toe dat werd doorgeprocedeerd over de aanvullende maatregelen die daarnaast ook nog kunnen worden verlangd. BREIN ziet de erkenning dat een provider de verantwoordelijkheid heeft om illegaliteit tegen te gaan als een morele overwinning maar beraadt zich toch op eventuele cassatie. De provider kopieerde content en stelde die op eigen servers beschikbaar voor gebruikers die middels een abonnement voor toegang betaalden juist omdat usenet een broeinest van illegaliteit is.
 • Het HvJEU hoorde de partijen in de BREIN / Ziggo zaak omtrent blokkering van The Pirate Bay (TPB). De nadruk lag op de invloed van het recente HvJEU arrest in GS Media -waarin bepaald werd dat commercieel hyperlinken naar illegale content inbreuk maakt- op de vraag of TPB zelf inbreuk maakt of dat enkel haar gebruikers dat doen. De meeste partijen vinden dat TPB inbreuk maakt en alle partijen –behalve de ISP’s- zijn het erover eens dat blokkering op zijn plaats is ongeacht de beantwoording van die vraag. De AG neemt conclusie op 19 januari, arrest volgt gewoonlijk ongeveer drie maanden daarna.
 • Een ander interessant arrest van het HvJEU is McFadden. Hierin oordeelt het Hof dat tegen de beheerder van een open wifi netwerk gevorderd kan worden dit netwerk met een password te beveiligen en van gebruikers te verlangen dat zij zich identificeren teneinde misbruik tegen te gaan. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor VPN netwerken die gebruikt worden voor het anoniem plegen van inbreuk.

Facebook

 • Op verzoek van BREIN sloot Facebook vier Facebookgroepen waarvan rond de 6000 leden op grote schaal onderling orkestbanden ‘ruilden’. In feite ging het om illegale kopieën die op cyberlockers stonden opgeslagen.
 • Eveneens sloot Facebook op verzoek van BREIN negen groepen waar enkele duizenden leden inbreukmakende muziekbestanden uitwisselden. Op de pagina’s werden links gepost naar illegale bestanden.
 • Ook ontmantelde BREIN een geheime Facebookgroep voor het uitwisselen van illegale e-books. De acht zogenaamde ‘bibliotheken’ die daaraan waren gekoppeld zijn opgeheven en leeg gemaakt. Partijen schikten voor 7500 euro plus onthoudingsverklaring met dwangsom.

Marktplaats

 • Bij de interventies op Marktplaats worden advertenties voor illegale content verwijderd. Waar nodig volgt verder onderzoek.
 • BREIN haalde een ex parte verbod met dwangsom van 1000 euro per dag tegen een handelaar die via Marktplaats vanuit Turkije illegale kopieën van series en games aanbood in Nederland.
 • Een recidiverende handelaar in illegale Dvd’s die door BREIN werd gesnapt betaalde een schikking van 9.000 euro. De man schikte ook zijn strafzaak met het OM voor enkele duizenden euro’s.
 • BREIN haalde een ex parte bevel tegen de aanbieder van e-readers die hij voorzag van duizenden illegale e-books. Hij deed afstand van zijn voorraad en schikte voor 3000 euro plus onthoudingsverklaring met dwangsom.
 • Een handelaar in illegale R4 kaarten met games schikte voor 15.000 euro en onthoudingsverklaring met dwangsom nadat BREIN een ex parte bevel tegen hem had verkregen.

Uploaders

 • In totaal werden 26 uploaders aangepakt. Illegale uploaders krijgen de mogelijkheid om te schikken, zij betalen dan een tegemoetkoming voor het verleden en tekenen een onthoudingsverklaring met boete voor de toekomst. In bijzonder spoedeisende gevallen haalt BREIN eerst een ex parte bevel bij de rechter waarna de inbreukmaker onmiddellijk moet staken op verbeurte van een dwangsom. In 2016 haalde BREIN in totaal 14 ex parte bevelen tegen illegale uploaders en aanbieders.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens gaf een rechtmatigheidsverklaring af voor BREIN’s systeem voor de verzameling en verwerking van IP-adressen van eerste en/of grote uploaders.
 • Een met BREIN’s nieuwe software gesnapte Bittorrent uploader van twee TV series schikte voor 4800 euro oftewel 400 euro per aflevering. Dit bedrag is gebaseerd op de Duitse praktijk.
 • BREIN rolde een groep illegale bittorrent uploaders op, die op o.a. The Pirate Bay, ExtraTorrent en Demonoid actief waren. Zij verwijderden de torrents en schikten voor in totaal 75.000 euro’s, enkelen 15.000 euro per persoon.
 • Een bittorrent uploader van muziek- en filmwerken schikte met BREIN na een ex parte bevel voor 3000 euro plus een onthoudingsverklaring met boetebeding.
 • Een usenet uploader van filmwerken waartegen BREIN een ex parte bevel haalde, schikte voor 10.000 euro plus een onthoudingsverklaring met dwangsom.
 • Een usenet ‘spotter’ en uploader van TV series schikte voor 7500 euro plus een onthoudingsverklaring met dwangsom.
 • Een cyberlocker uploader van muziek waartegen BREIN een ex parte haalde, schikte voor 7000 euro plus een onthoudingsverklaring met dwangsom.
 • Een usenet uploader van muziek waartegen BREIN een ex parte bevel met dwangsom haalde, schikte voor 15.000 euro plus een onthoudingsverklaring met dwangsom.
 • Op basis van twee ex parte bevelen schikte BREIN voor 60.000 euro met ach
  t uploaders van muziekalbums, films, series en games en sloot daarbij ook een illegaal internetradiostation. Allen ondertekenden een onthoudingsverklaring met dwangsom. Bij naleving zal hen na verloop van tijd een deel van het schikkingsbedrag worden kwijtgescholden in verband met persoonlijke omstandigheden. Voor webcasting zijn zij gewezen op de licentieverlening door BumaStemra en Sena.
 • BREIN identificeerde ook een jonge uploader die Nederlandse films op YouTube zette. Hij kwam er met een waarschuwing van af. Ook op YouTube moeten illegale uploaders er rekening mee houden dat BREIN hen een onthoudingsverklaring met boetebeding en een schikking voorlegt.
 • Met nog twee andere uploaders van respectievelijk boeken en Nederlandse TV series werd na verkrijging van ex parte bevelen ook schikkingen getroffen voor een tegemoetkoming in kosten plus onthoudingsverklaring met dwangsom.
 • Waar nodig vordert BREIN afgifte van identificerende gegevens. Twee usenet providers, waaronder een reseller van abonnementen, werden door de rechter bevolen de persoonsgegevens af te geven van twee uploaders van meer dan 2000 boeken. Zij hadden die op eerste verzoek terstond behoren af te geven, aldus de rechter.
 • Een andere weigerachtige reseller van usenet abonnementen werd ook door de rechter bevolen identificerende gegevens af te geven van illegaal uploadende klanten. Hij moet zijn administratie zo inrichten dat hij daar op eerste sommatie aan kan voldoen. De Nederlandse usenet provider waarmee de reseller werkte, had zijn servers –na een rechterlijk bevel tot afgifte tegen usenet providers eerder dit jaar- ogenschijnlijk aan een bedrijf in San Marino verkocht dat niet mee wilde werken. De rechter oordeelde dat wat daar ook van zij, zulks de reseller niet van zijn verantwoordelijkheid ontslaat om klanten die illegaal uploaden te kunnen identificeren.

Verwijdering illegale zoekresultaten, links en bestanden

 • BREIN meldde ruim 2.5 miljoen zoekresultaten naar illegale content aan Google. Hiermee komt het totaal verwijderde zoekresultaten sinds aanvang op ruim 15 miljoen. Als nationale organisatie van een klein land staat BREIN hoog in de wereldwijde rangschikking van grootste melders.
 • Hiernaast deed BREIN ook nog op speciaal verzoek van rechthebbenden incidenteel meldingen aan diensten (o.m. YouTube) aangaande ongeautoriseerde links of bestanden. Dit waren er iets meer dan 18.000 over het jaar.

Waarschuwingen aan klanten illegale dienst
 

 • Nadat BREIN een ex parte bevel had verkregen tegen een cyberlocker uploader van e-books die zij via fora verspreidde, werd overeengekomen dat alle klanten via email geïnformeerd werden over het illegaal downloaden c.q. uitwisselen van e-books. BREIN ontving daar positieve reacties op en de uitwisseling op de betreffende fora kwam nagenoeg geheel tot stilstand.