Home Nieuws BREIN – Global Gaming Factory

BREIN – Global Gaming Factory

GGF heeft aangegeven ThePirateBay over te willen nemen. Stichting Brein vordert in deze procedure van GGF dat de inbreuken die worden gepleegd via ThePirateBay te staken en gestaakt te houden vanaf het moment van overname van ThePirateBay. De voorzieningenrechter oordeelt dat indien die overname plaatsvindt zonder nader voorzieningen in de huidige werkwijze van The Pirate Bay, GGF inbreuk dreigt te maken op de auteursrechten en naburige rechten van de bij Stichting Brein aangesloten rechthebbenden. Het gevoerde verweer van GGF, dat de geplande overname van ThePirateBay nog onzeker was, leidt niet tot afwijzing van het gevorderde, maar wordt wel gehonoreerd in die zin dat de vorderingen jegens GGF zullen worden toegewezen vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen.
De voorzieningenrechter gebiedt GGF derhalve alsdan vanaf het moment dat zij ThePirateBay heeft overgenomen, de inbreuken in Nederland op de auteurs- en naburige rechten van de aangeslotenen van BREIN op verbeurte van een dwangsom te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het aanbieden van hun diensten als tussenpersoon. GGF moet er alsdan vanaf het moment dat zij ThePirateBay heeft overgenomen, voor zorgen dat de site, servers, trackers en databases ontoegankelijk zijn voor internetgebruikers in Nederland.