logo

Aansprakelijkheid Service Providers

Hoe zit het nu met de aansprakelijkheid van Internet Service Providers voor wat hun klanten doen? Wanneer zijn zij verplicht om onrechtmatig gedrag van klanten tegen te gaan?

Er zijn twee soorten Internet Service Providers (ISPís) namelijk Access Providers en Hosting Providers. Een Access Providers geeft internet gebruikers toegang tot het Internet en een Hosting Provider geeft onderdak aan websites (n.b. dit kan ook een Ďdienstí† zijn). Een website is een plaats op het Internet waar internetgebruikers naartoe kunnen gaan. Websites die zich met content bezig houden bieden veelal een dienst aan die bestaat uit het toegang verschaffen tot content bijvoorbeeld door middel van een link naar content die elders staat opgeslagen of gehost wordt. Ook komt het voor dat content die op de site of servers van de dienst zelf staat opgeslagen.

De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van deze spelers verschilt naar gelang de diensten die zij leveren en de wijze waarop zij die diensten leveren. ISPís hebben een beperkte aansprakelijkheid die echter alleen van toepassing is als de aangeboden dienst een 'louter technisch, automatisch en passief karakter' heeft. Deze beperkte aansprakelijkheid is namelijk bedoeld voor Access- en Hosting providers, ISPís dus die gebruikers (abonnees) toegang geven tot het Internet of die websites onderdak verschaffen.

Een ISP kan aansprakelijkheid voor schade vermijden door gehoor te geven aan een betrouwbare melding (zoals bijvoorbeeld een melding van BREIN) en de onrechtmatige informatie of website onverwijld ontoegankelijk te maken. Daarnaast kan een benadeelde (eventueel vertegenwoordigt door BREIN) een verbod vorderen om het voortbestaan of ontstaan van schade te voorkomen. Het is gebruikelijk dat aan zo een verbod een dwangsom wordt verbonden, die moet dan betaald worden als niet aan het verbod wordt voldaan.

BREIN is in de rechtspraak erkend als een betrouwbare partij die haar meldingen op feiten en rechten controleert.† BREIN neemt indien mogelijk altijd eerst contact met de website op. Wanneer die niet afdoende reageert wordt contact opgenomen met de ISP. Beheerders van sites of diensten die structureel gebruik maken van ongeautoriseerde auteursrechtelijk beschermde content zijn meestal anoniem. Daarom vordert BREIN naast ontoegankelijk maken van de website ook de identificerende persoonsgegevens van de betreffende klant.

Websites die diensten aanbieden willen ook graag onder de beperkte aansprakelijkheid voor ISPís vallen. Dat is maatschappelijk gezien onwenselijk omdat het tot gevolg zou hebben dat er in praktijk niemand verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor onrechtmatig handelen op het Internet. Gebruikers van websites zijn meestal zodanig geanonimiseerd (in geval van p2p netwerken vaak door de sites zelf) dat zij niet herleidbaar zijn. Websites zijn de 'handelsplaatsen' van het internet en behoren daarom verantwoordelijkheid te dragen voor wat er op hun site gebeurt. Voor websites waar slechts incidenteel misbruik plaats vindt, pleegt Notice & Take Down genoeg te zijn. Dat wil zeggen dat de onrechtmatige informatie (ongeautoriseerde content of verwijzing daarnaar) wordt verwijderd na ontvangst van betrouwbare melding. Voor sites of diensten die structureel gebruik maken van ongeautoriseerde content is een Notice & Take Down niet voldoende, zij moeten maatregelen nemen om het massale misbruik te voorkomen. Doen zij dat niet dan zullen zij in hun geheel verwijderd moeten worden en van de sitehouder zal moet de naam-, adres- en woonplaatsgegevens afgegeven moeten worden. Hosting providers zullen moeten zorgen dat zij de juiste NAW hebben of anders de dienstverlening aan de sitehouder onmiddellijk opschorten. Zo niet dan bestaat de mogelijkheid om alsnog schade te vorderen.

Waar het om draait is dat rechthebbenden zelf mogen bepalen hoe zijn hun werk uitbaten. Uiteindelijk willen zij betaald krijgen voor het gebruik van hun werk. Er komen steeds meer legale download mogelijkheden beschikbaar. Om die kans van slagen te geven zal paal en perk gesteld moeten worden aan onrechtmatig aanbod.

BREIN's taak is om auteurs, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs tegen structureel misbruik of inbreuk te beschermen. Dat komt ten goede aan nieuwe creatie en technologische innovatie zoals distributie via het Internet. Uiteindelijk beschermt BREIN niet alleen de auteur, uitvoerende kunstenaar en producent maar ook de werkgelegenheid in de bedrijfswereld die zich specialiseert in het legaal aan de man brengen van hun creatieve werk.

« Ga terug naar de hoofdpagina