logo

PRIVACYVERKLARING STICHTING BREIN

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door Stichting BREIN
Stichting BREIN is opgericht met het doel Intellectuele Eigendomsfraude te bestrijden namens en ten behoeve van auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video, boeken, games en interactieve software.

Persoonsgegevens
Bij haar werkzaamheden verwerkt BREIN persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 in alle landen van de EU van kracht is. Onder persoonsgegevens wordt volgens de AVG verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene'). Een betrokkene wordt geacht identificeerbaar te zijn indien er indicatoren zijn waarmee hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Contactgegevens
Stichting BREIN
Postbus 133
2130 AC Hoofddorp
Telefoon +31 85 011 01 50
e-mail: [email protected]

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website van BREIN: https://stichtingbrein.nl/contact.php

Functionaris voor Gegevensbescherming
BREIN heeft mr. P. Haringsma als Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld; [email protected]

Activiteiten en methoden
BREIN treedt zowel in als buiten rechte op tegen de onrechtmatige exploitatie van producten van rechthebbenden van wie zij de rechten en belangen vertegenwoordigt en behartigt. In de aanpak van (mogelijke) inbreukmakers door BREIN zijn vier acties te onderscheiden: het sturen van een informatieve brief; het sturen van een sommatiebrief; een civielrechtelijke procedure/schikking en strafrechtelijke aangifte.

BREIN voert zelfstandig onderzoek uit op openbaar toegankelijk plaatsen zoals beurzen, winkels en internet. Dit onderzoek komt erop neer dat BREIN ter plaatse de aangeboden producten bekijkt, koopt of bestelt en tracht de identiteit te achterhalen van de aanbieder. Voorts ontvangt BREIN ook regelmatig meldingen (tips) van aangeslotenen en particulieren over (mogelijk) onrechtmatige activiteiten.

Op internet zoekt BREIN zowel handmatig als geautomatiseerd naar illegaal aanbod van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken en doet onderzoek naar de personen achter dit aanbod. Indien BREIN op illegaal aanbod stuit, stuurt BREIN, mits dit mogelijk is, een sommatie naar de aanbieders van de bestanden of degenen die het aanbod faciliteren. In gevallen waarin de ernst van de inbreuk daartoe aanleiding geeft, terwijl het niet mogelijk blijkt een sommatie te versturen, omdat bij BREIN geen contactgegevens bekend zijn, vraagt BREIN aan tussenpersonen zoals ISP's om de hun klanten een bericht te sturen, waarin zij gesommeerd worden te bevestigen, dat zij de illegale activiteiten waarmee zij zich bezighouden zullen staken. Indien een sommatie niet wordt opgevolgd, onderneemt BREIN verdere stappen. In voorkomende gevallen zal BREIN een tussenpersoon dan verzoeken - en dit eventueel via de rechter vorderen - om identificerende gegevens van de inbreukmakers te verstrekken, zodat een civiele procedure tegen hen kan worden gestart. In het uiterste geval kan BREIN aangifte doen bij de strafrechtelijke autoriteiten.

Bij onderzoeken op het Bittorrent-netwerk maakt BREIN gebruik van een Bittorrent-client waarmee geautomatiseerd IP-adressen worden verzameld. Daarbij richt BREIN zich met name op de categorie uploaders die verantwoordelijk is voor de bevoorrading en de instandhouding van het illegale aanbod op Bittorrent. Bij voldoende aanleiding vraagt BREIN de identificerende gegevens van de inbreukmakers bij hun ISP's op.

Behalve NAW-gegevens legt BREIN bij haar onderzoeken ook gegevens vast zoals aliassen, IP-nummers, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en - in sommige gevallen - kentekens van voertuigen en foto's van betrokkenen. Met behulp van deze informatie benadert BREIN - indien mogelijk - de betrokkenen, of doet ze als daar aanleiding toe is, aangifte. BREIN is verwerkingsverantwoordelijke en schakelt geen professionele verwerkers (handelsinformatiebureaus of recherchebureaus) in bij het achterhalen van deze persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door BREIN is artikel 6 sub f AVG: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van BREIN zelf en van de rechthebbenden waarvan BREIN de belangen vertegenwoordigt en/of behartigt.

BREIN handelt namens of ten behoeve van een groot aantal organisaties op het gebied van productie, exploitatie en bescherming van e-books, audio, video en interactieve producten. Voor deze organisaties is het ongeautoriseerde aanbod van hun producten een groot probleem. BREIN heeft er dan ook recht op en belang bij om ter handhaving van de rechten van de bij haar aangesloten rechthebbenden de persoonsgegevens van (vermoedelijke) inbreukmakers te verwerken, die zij in het kader van haar activiteiten verzamelt.

Waarborg
De verwerking door BREIN voldoet aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en vindt steeds onder passende waarborgen plaats. BREIN verzamelt uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. BREIN ziet erop toe dat de gegevensverwerking ter zake dienend is en niet bovenmatig wordt. De datum en - in geval van online piraterij - het tijdstip van iedere vastlegging worden nauwkeurig geadministreerd.

Beveiligingsmaatregelen
BREIN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen, zoals maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang en ongeoorloofd gebruik. De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Medewerkers van BREIN hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn
De termijn gedurende welke persoonsgegevensgegevens bewaard worden, is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de informatie, de aard en de ernst van de gepleegde inbreuken en eventuele recidive van de betrokken inbreukmaker. Tips, mits onbevestigd, worden maximaal één jaar bewaard. Onderzoeksgegevens zullen maximaal vijf jaar na afsluiting van een dossier worden bewaard, tenzij een schikking is getroffen waarbij betrokkenen een onthoudingsverklaring met boetebeding hebben afgegeven of als BREIN een rechterlijk vonnis tegen een betrokkene heeft behaald, dan hanteert Stichting BREIN een bewaartermijn van maximaal 20 jaar. Recidive heeft stuiting van genoemde termijnen tot gevolg.

Verstrekking van de gegevens aan derden
In de regel zal BREIN gegevens van betrokkenen niet aan derden verstrekken, behalve als dit strikt noodzakelijk is. De gegevens die BREIN verzamelt kunnen worden verstrekt aan advocaten die de belangen van BREIN, haar aangeslotenen en hun leden behartigen. Gegevens van betrokkenen kunnen - als daar noodzaak toe is - ook worden verstrekt aan de aangeslotenen van BREIN, de leden van de aangeslotenen, of aan handhavingsorganisaties waarmee in internationaal verband wordt samengewerkt. Dit laatste gebeurt echter zelden.

Het komt voor - bijvoorbeeld als een IP-nummer het enige gegeven is waarover BREIN beschikt - dat het voor BREIN zonder medewerking van de internet serviceprovider (ISP) niet mogelijk is kennis te krijgen van de identiteit of de contactgegevens van de houder van een IP-nummer. BREIN is dan genoodzaakt een ISP te verzoeken identiteits- en contactgegevens te verstrekken, omdat die immers beschikt over deze gegevens van haar abonnees. Bij het indienen van een dergelijk verzoek wordt het IP-nummer noodzakelijkerwijs eerst door BREIN aan de ISP verstrekt, die het betreffende IP-nummer in beheer heeft.

Indien BREIN besluit aangifte te doen zullen persoonsgegevens aan de Nederlandse strafrechtelijke autoriteiten worden verstrekt.

Doorgifte naar het buitenland
Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland door BREIN komt in de praktijk zelden voor. In gevallen dat het wel gebeurt, ziet BREIN erop toe dat doorgifte uitsluitend plaatsheeft naar landen of organisaties met een passend beschermingsniveau. Landen worden geacht een passend beschermingsniveau te hebben als hun nationale wetgeving een met de AVG vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming biedt. Welke landen dat zijn, wordt door de Europese Commissie vastgesteld in een zogeheten 'adequaatheidsbeslissing'. Bij hoge uitzondering kan het voor BREIN noodzakelijk zijn om voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering persoonsgegevens door te geven naar handhavingsorganisaties in derde landen of organisaties buiten de EU.

De rechten van de betrokkenen

Informeren
Stichting BREIN verwerkt alleen persoonsgegevens van personen die vermoedelijk inbreuk op Intellectueel Eigendomsrecht plegen of daarbij behulpzaam zijn. Zodra de identiteit van een inbreukmaker is achterhaald en het handhavingsbelang dat toelaat wordt deze persoon aangesproken op de inbreuk en aldus tegelijkertijd geïnformeerd over het feit dat zijn persoonsgegevens zijn verwerkt.

Inzage, correctie en verwijdering van de gegevens Betrokkenen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens, en indien die gegevens onjuist blijken te zijn, op correctie of verwijdering ervan. Betrokkenen kunnen daarnaast een verzoek indienen om de verwerking van de gegevens te beperken. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking en bestaat er het recht op overdraagbaarheid van de door de betrokkenen zelf verstrekte persoonsgegevens. Indien een betrokkene toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft gegeven, kan deze worden ingetrokken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de (rechtmatigheid van de) verwerking vóór het moment van intrekking van de toestemming.

Op verzoeken en bezwaren zal BREIN binnen 4 weken na indiening beslissen, tenzij de betrokkene binnen die termijn wordt geïnformeerd dat het nemen van een beslissing meer tijd vergt. Om misbruik te voorkomen vraagt BREIN betrokkenen om zich bij een schriftelijk bezwaar, of verzoek tot inzage adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Let op: Zorg ervoor dat op de kopie het BSN én de pasfoto onleesbaar zijn gemaakt dan wel zijn afgeschermd.

Het beleid van Stichting BREIN staat vermeld op de website http://www.stichtingbrein.nl/verwerking-persoonsgegevens.php.

Klachten
Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over klachten over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

« Ga terug naar de hoofdpagina