logo

Verwerking persoonsgegevens

Bij haar werkzaamheden verwerkt BREIN persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens zijn volgens de WBP gegevens die informatie bevatten waarmee een natuurlijke persoon identificeerbaar is. BREIN heeft voor de verwerking van deze persoonsgegevens een verklaring van rechtmatigheid verkregen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Stichting BREIN verwerkt alleen persoonsgegevens van personen die vermoedelijk inbreuk op Intellectueel Eigendomsrecht plegen of daarbij behulpzaam zijn. Zodra de identiteit van een inbreukmaker is achterhaald en het handhavingsbelang dat toelaat wordt deze persoon aangesproken op de inbreuk en hierdoor tegelijkertijd ge´nformeerd over het feit dat zijn persoonsgegevens zijn verwerkt.

Indien u geen inbreuk pleegt en geen relatie onderhoudt met BREIN dan is er geen reden om aan te nemen dat BREIN uw persoonsgegevens verwerkt.

BREIN neemt alle zorgvuldigheid in acht met betrekking tot verwerkte persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat de juiste persoon de verzochte informatie ontvangt, wordt alleen informatie verstrekt over verwerkte persoonsgegevens indien daartoe aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. Een verzoek moet schriftelijk ingediend worden. Daarbij dient een ondertekende kopie van een geldig legitimatiebewijs meegestuurd te worden waarvan de pasfoto en het BSN-nummer onherkenbaar/onleesbaar zijn gemaakt;

b. Er kan alleen informatie gevraagd worden over eigen persoonsgegevens. De wet maakt een uitzondering voor betrokkenen jonger dan 16 jaar of personen die onder curatele zijn gesteld. In dat geval moet het verzoek door de wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Van beide personen dient een ondertekende kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden bijgevoegd;

c. Informatie over verwerkte persoonsgegevens wordt alleen verstrekt indien het handhavingsbelang dit toelaat.

BREIN kan de gemaakte kosten ex art. 39 WBP in rekening brengen bij de verzoeker.

« Ga terug naar de hoofdpagina