logo

Opnieuw 19 illegale p2p-sites offline, totaal nu op 103

Gepubliceerd op 27/09/2006 om 15:00 | Link

In de afgelopen maand werden weer negentien illegale p2p-sites offline gehaald na sommatie van BREIN. Dit gebeurde door de beheerders zelf of door hun service providers. Het betreft onder andere de sites torrentsplanet.com, easytorrent.eu, wijdoenhetanders.net en stiekemdebeste.dyndns.org. De sites hadden samen tienduizenden geregistreerde gebruikers. BREIN voert een structurele aanpak uit tegen illegale p2p-sites. In het afgelopen jaar werden 103 p2p-sites met vele honderdduizenden p2p-gebruikers afgesloten. Op illegale p2p-sites wordt op structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. BREIN eist dat service providers dergelijke sites afsluiten en opgave doen van de NAW van de sitehouder. BREIN houdt de houders en beheerders van dergelijke sites verantwoordelijk voor de massale inbreuk die via hun sites wordt gepleegd of bemiddeld. BREIN eist dat zij hun inbreukmakende activiteiten staken en gestaakt houden op verbeurte van een dwangsom en opgave doen van eventuele inkomsten. Daarnaast eist BREIN de namen en adressen van de voornaamste uploaders en eventuele andere bronnen van het illegale aanbod. Recent wees de Amsterdamse Voorzieningenrechter een eis van BREIN toe waardoor de betreffende serviceprovider de NAW-gegevens diende af te geven van een aantal grote uploaders die als bron betrokken waren bij een illegale p2p-site. Ook van zulke grote uploaders eist BREIN naast een onthoudingsverklaring een vergoeding voor de veroorzaakte schade. Met betrekking tot p2p-gebruikers thuis streeft BREIN afspraken na met de service providers zodat die voorlichting aan hun klanten verschaffen om inbreuk tegen te gaan, om klanten die toch inbreuk maken te waarschuwen en om in geval van volhardende inbreukmakers handhaving mogelijk te maken. Houders of beheerders van illegale sites en diensten of excessieve inbreukmakers (uploaders) die als bron van illegaal aanbod fungeren vallen daar niet onder.

Zoekmp3 schikt schadeclaim met BREIN

Gepubliceerd op 18/09/2006 om 15:00 | Link

Afgelopen zomer oordeelde het Gerechtshof Amsterdam (15.06.2006) in hoger beroep dat de site Zoekmp3 onrechtmatig is omdat structureel gebruik werd gemaakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerd aangeboden muziekbestanden op internet. Tevens werd Zoekmp3 verplicht een nader te bepalen schadevergoeding te betalen aan de door BREIN vertegenwoordigde benadeelde rechthebbenden. Die schadeclaim is nu geschikt. Zoekmp3 betaalt een substantieel bedrag aan BREIN en gaat niet in cassatie. Zoekmp3 accepteert het oordeel van het Hof: 'Wij zijn destijds zelf naar de rechter gestapt om duidelijkheid te krijgen of de werkwijze van Zoekmp3 geoorloofd was. We respecteren het oordeel van het Hof dat het structureel gebruikmaken van het massale aanbod van ongeautoriseerd muziekbestanden onrechtmatig is. Daarom hebben wij besloten niet in cassatie te gaan en met BREIN een schadevergoeding te schikken.' Op de site Zoekmp3 kon worden gezocht naar muziekbestanden die door middel van een link konden worden gedownload van andere websites. Op de site Zoekmp3 stonden geen muziekbestanden. Eerder had de rechtbank Haarlem de site Zoekmp3 niet verboden maar bepaald dat door BREIN gemelde links naar illegale muziekbestanden moesten worden verwijderd. In hoger beroep verbood het Hof Zoekmp3 alsnog omdat het Hof oordeelde dat de site wist dat de aangeboden links in belangrijke mate verwezen naar illegale muziekbestanden en daar structureel gebruik van maakte. Het Hof bepaalde dat het daarbij niet ter zake doet dat het op beperkte schaal downloaden door gebruikers is toegestaan. Het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming is inbreukmakend en daarnaar linken is onrechtmatig. Het Hof oordeelde dat een site die dat structureel doet verboden is en schadevergoeding dient te betalen. BREIN is tevreden: 'De uitspraak van het Hof in deze bodemprocedure sluit aan bij de internationale jurisprudentie. De kort geding uitspraak in de Kazaa zaak is daardoor achterhaald. Kazaa betaalde al een forse schikking. Zoekmp3 is gestopt en schikt nu ook. Natuurlijk liggen de bedragen helemaal niet in dezelfde orde van grootte. Dat was voor de sites ook niet het geval. Maar het is een substantieel bedrag dat we aanwenden om illegale websites aan te pakken'.

Rechter wijst NAW toe aan BREIN

Gepubliceerd op 24/08/2006 om 15:00 | Link

De rechter in KG heeft Chello bevolen de NAW (naam adres woonplaats) gegevens van een grote p2p uploader aan BREIN af te geven. De gegevens die BREIN aan Chello verschafte wijzen buiten redelijke twijfel naar de inbreukmaker. BREIN eiste van Chello de afgifte van NAW gegevens van drie grote uploaders van de illegale bittorrent site Dikkedonder. Van twee van deze uploaders stelde Chello vast dat de gegevens buiten twijfel naar de juiste abonnee wezen en besloot daarom de NAW aan BREIN te verschaffen. Met betrekking tot de derde uploader had Chello wel twijfel. BREIN was het daar niet mee eens en vorderde de afgifte in kort geding. De rechter heeft die eis nu toegewezen. Dit is een belangrijke uitspraak. Het verkrijgen van NAW gegevens door BREIN is niet langer alleen maar theoretisch mogelijk maar ook in de praktijk haalbaar. In principe zijn ISP`s gehouden NAW gegevens van inbreukmakers aan de benadeelde partij af te staan zodat die de inbreukmaker kan aanspreken.† BREIN heeft een gerechtvaardigd belang die NAW te verkrijgen. Dat werd al eerder door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) en de rechter vastgesteld. In geval van conflict maakt BREIN de gang naar de rechter zoals in het onderhavige geval. De volgende stap is nu het aanspreken van die inbreukmakers. Met betrekking tot inbreukmakende p2p gebruikers thuis wil BREIN afspraken maken met ISPs. BREIN streeft ernaar dat ISP`s voorlichting aan hun klanten verstrekken over illegaliteit en inbreukmakende klanten waarschuwen op melding van BREIN. Tegen klanten die volharden in inbreuk moet kunnen worden gehandhaafd. ''Waar het om gaat is legaal aanbod van films, muziek en games op internet te beschermen. Daarvoor moet je illegaal aanbod bestrijden. Deze uitspraak zorgt ervoor dat we tot aan de bron kunnen met onze aanpak'', zegt BREIN directeur Tim Kuik. †

Hof verwijst NAW zaak p2p gebruikers naar lopende bodemprocedure

Gepubliceerd op 13/07/2006 om 15:00 | Link

Vandaag heeft het Hof vonnis gewezen in het Hoger Beroep van de uitspraak van de voorzieningenrechter te Utrecht d.d. 12 juli 2005. De uitspraak bevestigt dat BREIN in beginsel recht heeft op de NAW gegevens van inbreukmakende P2P gebruikers. De vraag die in dit Hoger Beroep aan de orde was is of die gegevensverzameling ook door een derde verricht mag worden. Het Hof stelt dat zij op procedurele gronden geen inhoudelijke uitspraak kan doen over die vraag. Of de gegevensverzameling door een derde nu wel of niet rechtmatig is kan het Hof zonder nader onderzoek door deskundigen niet beoordelen. Voor een deskundig oordeel is volgens het Hof in deze procedure geen ruimte. De lopende bodemprocedure is daarvoor de aangewezen weg, met name omdat daarin spoedig een inhoudelijke uitspraak te verwachten valt. Tim Kuik, directeur van BREIN: 'In elk geval is duidelijk dat als BREIN de gegevens zelf verzameld, zij de NAW wel kan krijgen. Dat is dan ook wat wij sinds het kort geding doen.' BREIN stelt dat de wet toestaat een derde in te schakelen zolang dat met de vereiste waarborgen is omkleed. Aangezien dit het geval was ziet BREIN de uitspraak in de bodemprocedure dan ook met vertrouwen tegemoet.†

Integrale marktcontrole Katwijk

Gepubliceerd op 12/07/2006 om 15:00 | Link

Gisteren werkte BREIN mee aan een integrale controle op een braderie in Katwijk. Deelnemers aan de controle waren onder andere de Belastingdienst, Stichting Namaakbestrijding en de FIOD-ECD . BREIN heeft de hele braderie, waar in totaal ongeveer 150 kramen stonden, gecontroleerd maar geen illegaal product aangetroffen. Nagenoeg ieder weekend controleert BREIN een of meerdere markten en beurzen in het land. Tijdens de zomermaanden, waarin veel braderieŽn plaatsvinden, en in de winterse cadeauperiode rond Sinterklaas en kerst wordt het aantal controles op markten en beurzen geÔntensiveerd.† Het aanbod van illegale kopieŽn is†in Nederland†relatief laag.†Via† het structureel uitvoeren van controles en het nemen van civielrechtelijke acties tegen aanbieders van illegale waren,†beoogt BREIN dit zo† te†houden.

FIOD-ECD neemt opnieuw strafrechtelijke actie tegen beheerders illegale p2p-sites

Gepubliceerd op 11/07/2006 om 15:00 | Link

Gisteren heeft de FIOD-ECD onder leiding van het Functioneel Parket twee verdachten aangehouden en in verzekering gesteld die worden verdacht van het beheren van de p2p-websites www.Liquidtorrent.org, www.liquidtracker.org en www.phoenixtorrent.org. Tijdens doorzoekingen in woningen in Den Haag en Den Helder werden diverse computers en administratie in beslag genomen en in Amsterdam werd bij een serviceprovider een server in beslag genomen. Volgens de FIOD-ECD werden de websites waarschijnlijk door de eigenaren/beheerders op afstand vanuit hun woonhuis beheerd. Illegale p2p-sites maken willens en wetens structureel gebruik van illegale bestanden, zij zijn betrokken bij het illegale aanbod en de uitwisseling daarvan onder hun gebruikers. Het†persbericht van het Openbaar Ministerie kondigt aan dat Justitie de aanval tegen internetpiraten voortzet. Onlangs stonden vijf personen die betrokken waren bij de eDonkey-portalsites releases4u.com en shareconnector.com voor de rechter op verdenking van het organiseren van grootschalige auteursrechtinbreuk op film, muziek, computerspellen en andere interactieve software. Ook de eigenaar van de hosting provider van de sites is verdachte in die zaak vanwege zijn betrokkenheid bij een van de sites. In een persbericht naar aanleiding van deze lopende zaak zegt het Openbaar Ministerie dat zij zulke activiteiten met kracht zal bestrijden indien de civielrechtelijke handhaving niet tot resultaat heeft geleid. Met de actie tegen Phoenixtorrent (voorheen Liquidtorrent) voegt Justitie de daad bij het woord. BREIN voert civielrechtelijke actie tegen illegale p2p-sites. Sinds eind vorig jaar hebben 71 illegale p2p-sites met vele honderduizenden geregistreerde gebruikers hun activiteiten gestaakt naar aanleiding van de sommaties van BREIN. Tegen andere p2p-sites lopen onderzoeken en zijn acties in voorbereiding. Van de serviceproviders die dergelijke sites onderdak bieden ('hosten') kan worden geŽist dat die de sites afsluiten. Daarnaast kunnen de sitehouders aansprakelijk worden gesteld. Indien sitehouders zich anoniem houden worden hun NAW-gegevens opgeŽist van de serviceprovider. Wanneer die niet meewerken worden zij gedagvaard. BREIN Directeur Tim Kuik: 'Houders van illegale p2p-sites faciliteren willens en wetens massale inbreuk en doen daar zelf aan mee. Ze weten dat ze daarmee grote schade berokkenen. Ze doen er hun voordeel mee en doen niets om de inbreuk een halt toe te roepen. Daar moet een einde aan komen. Wij eisen afsluiting van illegale sites. We spreken sitehouders civielrechtelijk aan met een verbod op verbeurte van een dwangsom en eisen schadevergoeding. Daarbij is het mogelijk civiel beslag te leggen op servers. Tegen sitehouders en beheerders die ondanks onze waarschuwingen doorgaan kan ook aangifte gedaan worden bij de strafrechtelijke autoriteiten. Die kunnen overgaan tot inbeslagname van servers en tot aanhouding en vervolging van verdachten.' De genoemde websites organiseerden massale illegale uitwisseling van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, muziek, spellen en software via het Bittorrent-netwerk. Het aanbod op bittorrent sites vindt plaats middels 'torrents'. Een torrent is een link die toegang verschaft tot een specifiek bestand en een 'tracker' aanwijst. Een tracker is software die het uitwisselverkeer tussen de gebruikers regelt. Illegale bittorrent sites maken structureel en systematisch gebruik van ongeautoriseerd aangeboden bestanden. De torrents op de sites vormen bovendien een onmisbare schakel in de illegale verspreiding van auteursrechtelijk beschermde bestanden. Daardoor handelen de sites onrechtmatig en zijn (mede)plegers van bedrijfsmatige inbreuken. Dat is strafbaar als misdrijf met maximaal 4 jaar gevangenisstraf en 67.000 euro boete voor personen of 670.000 euro voor bedrijven.

Tribler gericht op uitwisseling legale content: gebruikers niet anoniem

Gepubliceerd op 03/07/2006 om 15:00 | Link

Onlangs beantwoordden de Ministers Brinkhorst en Donner kamervragen die waren gesteld naar aanleiding van de door TU Delft met overheidssubsidie ontwikkelde p2p-uitwisselsoftware Tribler. In die beantwoording staan een aantal belangrijke opmerkingen over de handhaving van auteursrecht op Internet. Tribler gebruikers niet anoniem.In hun antwoord op de kamervragen bevestigen de Ministers dat gebruikers van Tribler die illegaal materiaal beschikbaar stellen zonder toestemming van de rechthebbenden auteursrechtinbreuk plegen. Zij voegen daaraan toe dat misbruik wordt ontmoedigd doordat gebruikers niet anoniem zijn. Het up- en downloadgedrag, IP adres, land en de locatie van gebruikers worden vastgelegd. Inbreukmakende gebruikers kunnen dan ook aansprakelijk worden gesteld en tot schadevergoeding worden veroordeeld, aldus de Ministers. Civiele vorderingen tot staking inbreuk en afgifte identiteit mogelijk. Strafrecht sluitstuk. De Ministers wijzen tevens op het voorstel tot implementatie van de EU handhavingsrichtlijn die de mogelijkheden voor rechthebbenden om op te treden tegen auteursrechtinbreuken op Internet aanscherpt. Zij noemen de civiele vorderingen tegen ISP's tot staking van doorgifte en tot afgifte van NAW gegevens (naam, adres, woonplaats). De Ministers voegen toe dat het strafrecht sluitstuk vormt in gevallen waarin vanwege ernst en omvang van inbreuken het algemeen belang wordt geraakt. Daarbij gaat het om inbreuken met een beroeps- of bedrijfsmatig karakter of waarbij criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit zijn betrokken. Ruimte voor inbouw technologische bescherming.De Ministers zeggen dat in het Tribler-project ruimte is gereserveerd voor de mogelijkheid van inbouw van betere (auteurs)rechtbescherming via DRM-technologie en dat bij het onderzoek wordt stilgestaan bij de vraag hoe eventueel misbruik kan worden ontmoedigd voorzover die niet kan worden vermeden. Zij voegen toe dat overleg plaatsvindt tussen het Freeband consortium, waar het Tribler-project deel van uitmaakt, en Stichting BREIN over mogelijke additionele maatregelen om misbruik te voorkomen en te bestrijden. Commentaar BREIN. Directeur Tim Kuik van Stichting BREIN: 'De overheid wil elektronische handel stimuleren. Zij subsidiŽren daarom onderzoek en dat is een goede zaak. De groei van elektronische handel is afhankelijk van initiatieven die illegaal gebruik ontmoedigen. Tribler is een experiment dat daar rekening mee houdt. De TU Delft is geÔnteresseerd in het doen van onderzoek naar mogelijkheden voor technologische bescherming. Het is belangrijk dat daarvoor ruimte is gereserveerd in het project. Ook daar is subsidie voor nodig. De uitlatingen van de Ministers rechtvaardigen de verwachting dat de overheid gunstig zal oordelen over verdere subsidie-aanvragen voor dergelijk onderzoek.' Het is belangrijk dat daarvoor ruimte is gereserveerd in het project. Ook daar is subsidie voor nodig. De uitlatingen van de Ministers rechtvaardigen de verwachting dat de overheid gunstig zal oordelen over verdere subsidie-aanvragen voor dergelijk onderzoek.' sluiten

FBI ontmantelt camcording netwerk

Gepubliceerd op 29/06/2006 om 15:00 | Link

Agenten van de Amerikaanse FBI hebben gisteren dertien personen aangehouden die worden verdacht van het op grote schaal illegaal opnemen van films in bioscopen (camcording). De personen opereerden in georganiseerd verband en waren actief in de regio New York. Ze maakten deel uit van een internationaal netwerk verantwoordelijk voor de helft van alle illegale films op de Amerikaanse markt en het Internet en 25 procent van alle illegale films wereldwijd. 90 procent van alle prerelease films die op het Internet en op illegale dvd's verschijnen zijn afkomstig van camcordings. Door camcording verschijnen films vaak al voor of vlak na de wereldwijde bioscooppremiŤre op illegale dvd en het Internet. Uit het onderzoek van de FBI bleek dat een aantal verdachten illegale kopieen internationaal distribueerden via het Internet, met name naar Aziatische landen, waar ze waarschijnlijk werden gebruikt voor de vervaardiging van illegale dvd's. De verdachten hangt een maximum gevangenisstraf van 5 jaar boven het hoofd.

Strafzaak beheerders p2p-sites, rechtbank laat getuigen horen

Gepubliceerd op 23/06/2006 om 15:00 | Link

Vandaag werd in de rechtbank te Rotterdam een strafzaak behandeld tegen vijf personen die worden verdacht van het organiseren van grootschalige auteursrechtinbreuk op film, muziek, computerspellen en andere interactieve software. De verdachten waren beheerders van de eDonkey-websites Releases4u.com en Shareconnector.com. Ook de eigenaar van de hosting provider van de sites, The Mindlab is verdachte in de zaak. Via deze sites werden op grote schaal links naar op inhoud en kwaliteit gecontroleerde film- en muziekbestanden op het p2p-uitwisselnetwerk eDonkey aangeboden. Ook werd het aanbod van dergelijke bestanden op het eDonkey netwerk georganiseerd. De rechtbank hield de zitting aan om de rechter-commissaris verscheidene getuigen te laten horen. Bij hervatting van de zitting, waarschijnlijk begin volgend jaar, zal het OM een deskundige van het Nederlands Forensich Instituut (NFI) aanwijzen. De complexiteit van de zaak geeft daartoe aanleiding aldus de rechtbank. Overigens verbood de civiele rechter in hoger beroep eind vorige week de website Zoekmp3 die grootschalig links naar illegale muziekbestanden aanbood. Zoekmp3 had zelf een civiele procedure tegen BREIN aangespannen om een verklaring van de rechter te krijgen dat haar acitiviteiten legaal waren. De rechtbank had aanvankelijk geoordeeld dat willens en wetens linken naar illegale bestanden illegaal is maar had de site niet verboden. Het Hof in hoger beroep oordeelde dat de site willens en wetens grootschalig gebruik maakte van illegaal aangeboden bestanden en verbood daarom de hele site. In 2004 werden Releases4u en Shareconnector herhaaldelijk door BREIN gesommeerd hun onrechtmatige en strafbare activiteiten te staken. Zij trokken zich daar niets van aan of ontkenden hun betrokkenheid en gingen stug door. BREIN deed daarop aangifte bij de FIOD-ECD. Die verrichtte nader onderzoek dat eind 2004 leidde tot de arrestatie van tien personen en de inbeslagname van verscheidene computers, servers en administratie. Vijf van de verdachten waren actief als beheerders van de sites en zijn nu door het Openbaar Ministerie gedagvaard. De overige verdachten, verantwoordelijk voor het uploaden van auteursrechtelijk beschermde werken, hebben van het Openbaar Ministerie recent een transactieaanbod met, naar verluidt, 1250 euro boete gekregen. Regel is dat vervolging volgt indien niet op een transactieaanbod wordt ingegaan. De advocaten van de verdachten die vandaag voorkwamen speculeerden de afgelopen dagen in de media en vandaag op de zitting over de haalbaarheid van strafrechtelijke vervolging. Het openbaar ministerie zou niet-ontvankelijk zijn. BREIN directeur Tim Kuik zegt hierover: 'Het willens en wetens aanbieden van links naar illegale bestanden is illegaal en je site of dienst daarop inrichten eens te meer. Of een strafrechtelijke zaak kans van slagen heeft hangt van de feiten af en die zijn kraakhelder. De betreffende sites boden op grote schaal links aan naar illegale bestanden op het eDonkey netwerk en verifieerden de inhoud en kwaliteit van die bestanden terwijl de illegaliteit van die bestanden onmiskenbaar was. Na controle van de bestanden werden links op de website gerubriceerd en op de websites werd uitvoerig uiteengezet hoe je zo optimaal mogelijk inbreukmakende bestanden via het eDonkey-netwerk kon verspreiden. Zij organiseerden zulk illegaal aanbod. De activiteiten gingen dus verder dan louter het aanbieden van links naar willekeurige bestanden op het Internet. Deze mensen waren bovendien gewaarschuwd maar gingen desondanks door.' uiteengezet hoe je zo optimaal mogelijk inbreukmakende bestanden via het eDonkey-netwerk kon verspreiden. Zij organiseerden zulk illegaal aanbod. De activiteiten gingen dus verder dan louter het aanbieden van links naar willekeurige bestanden op het Internet. Deze mensen waren bovendien gewaarschuwd maar gingen desondanks door.'

Hof Amsterdam oordeelt faciliteren piraterij onrechtmatig

Gepubliceerd op 15/06/2006 om 15:00 | Link

Vorige week deed het Amsterdamse Hof uitspraak in het door BREIN aangetekende Hoger Beroep tegen Techno Design, de eigenaar van de website zoekmp3. Het hof oordeelde dat het onrechtmatig is om als website structureel en systematisch misbruik te maken van illegaal aangeboden mp3- bestanden op het Internet. Techno Design stelde een database met links naar mp3-bestanden samen, waarin gebruikers konden zoeken. Het feitelijke downloaden van die bestanden werd door de gebruikers zelf uitgevoerd. Techno Design werd door het Hof bevolen om zoekmp3 en de daaraan gerelateerde sites binnen zeven dagen uit de lucht te halen op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag of 1000 euro per link. Daarnaast werd Techno Design veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure en een nog te berekenen schadevergoeding. De procedure was door Techno Design aangespannen om een rechterlijke verklaring over de rechtmatigheid van hun activiteiten te krijgen, nadat zij een sommatie van BREIN hadden ontvangen. De Rechtbank Haarlem oordeelde aanvankelijk dat het aanbieden van links niet onrechtmatig was mits deze op basis van betrouwbare meldingen zouden worden verwijderd. BREIN tekende hoger beroep aan en stelde dat Techno Design's businessmodel onrechtmatig was omdat het was gestoeld op het faciliteren van auteursrechtinbreuken. Het Hof volgde die redenering en vernietigde het eerdere vonnis van de Rechtbank Haarlem. Het Hof oordeelde dat het beheren van een website met een substantieel aantal links naar illegale bestanden illegaal is en dat daarom de hele site moet worden afgesloten. Dat betekent dat rechthebbenden bij zulke structurele inbreuken niet genoodzaakt zijn om meldingen voor iedere individuele link te sturen. Rechthebbenden kunnen in die gevallen sluiting van de gehele site eisen en schadevergoeding van de sitehouder vorderen. Het Hof bestempelde het gebruik van illegale bestanden door Techno Design als structureel en systematisch omdat ze een database met links naar mp3-bestanden samenstelde terwijl ze wetenschap had van het feit dat het overgrote deel van de aangeboden mp3-bestanden illegaal werd aangeboden. Het Hof oordeelde dat Techno Design zich niet kan beroepen op onwetendheid omdat zij grotendeels gebruik maakte van webspiders om de database samen te stellen. Techno Design wist dat de meeste bezoekers juist geÔnteresseerd waren in illegaal aangeboden muziekbestanden en richtte haar businessmodel daar op in. Het Hof stelde verder vast dat Techno Design geld verdiende met haar website. Hoe meer links, hoe meer bezoekers en hoe meer advertentie-inkomsten. Een substantieel deel van de inkomsten van het bedrijf werden behaald door structureel gebruik te maken van de illegale beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermde werken, zonder dat daarbij rekening is gehouden met de belangen van de rechthebbenden op die werken. Die handelwijze is in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht en daarom onrechtmatig jegens de rechthebbenden wiens belangen BREIN zich aantrekt of die door BREIN worden vertegenwoordigd. Ook oordeelde het Hof dat een waarschuwing of disclaimer op de site die bezoekers wijst op het aanbod van illegale bestanden niet afdoende is aangezien de meeste bezoekers juist naar die bestanden op zoek zijn en zich weinig van zo een waarschuwing aantrekken. Techno Design had dan ook niet mogen vertrouwen op het feit dat een waarschuwing de inbreuken op auteurs- en naburige rechten zou voorkomen. Tevens werd het door Techno Design gevoerde verweer dat het moeilijk is om een zoekmachine onderscheid te laten maken tussen legaal en illegaal aangeboden muziek door het Hof afgewezen. Met betrekking tot Techno Design's beroep op de vrijheid van meningsuiting en informatie, stelde het Hof dat de daarop betrekking hebbende door de auteurs- en naburige wetgeving ingegeven beperkingen door Techno Design in acht hadden moeten worden genomen: Deze zijn bij wet voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk ter bescherming van de rechten van anderen.' Het Hof heeft zich niet uitgelaten over de vraag of het linken naar een inbreukmakend bestand een nieuwe openbaarmaking van dat bestand oplevert. In de uitspraak wordt wel met nadruk gesteld dat het openbaar maken van een bestand zonder toestemming van de rechthebbenden een inbreuk oplevert. Het is dan logisch dat het willens en wetens linken naar zo een bestand vervolgens ook illegaal is en indien dit structureel en systematisch gebeurt de gehele site onrechtmatig maakt. 'Veel sites die de verspreiding van illegale bestanden faciliteren proberen zich te verschuilen achter het argument dat niet zij maar hun gebruikers inbreuk maken. Deze uitspraak bevestigt dat zij daarmee niet weg komen,' zegt BREIN-directeur Tim Kuik. 'Het is onrechtmatig voor een zoekmachine, een p2p-website of andere online intermediair om willens en wetens gebruik te maken van massale auteursrechtinbreuken. Zulke sites zijn verboden indien ze structureel en systematisch linken naar illegaal aangeboden bestanden. Wij gaan dan ook door met het aanpakken van alle sites die hun activiteiten baseren op het gebruik van inbreuken door derden.' 'De uitspraak schept een klimaat voor eerlijke handel op het Internet. Handhaving tegen Internetpiraterij en tussenpersonen die dat faciliteren is essentieel voor de ontwikkeling van legale Internetdiensten. Dat is in ieders belang, van auteur, artiest, producent en distributeur tot consument,' aldus Kuik. Behandelend advocaat namens BREIN was mr. Willem Roos van het Amsterdamse advocatenkantoor HŲcker Rueb Doeleman. BREIN diende tevens een opinie in over deze zaak van IE-advocaat prof. mr. Dirk Visser van de Universiteit Leiden en het kantoor Klos Morel Vos Schaap. Techno Design's advocaat mr Christiaan Alberdingk Thijm van het kantoor SOLV liet het bij de uitvoerige stukken die hij bij de Rechtbank had ingediend. Het Hof nam deze in overweging maar verwierp de argumenten alsmede het vonnis van de Rechtbank.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»