logo

Uitspraak strafrechter: sites die links naar illegale bestanden aanbieden kunnen medeplichtig zijn aan strafbaar feit

Gepubliceerd op 24/07/2007 om 15:00 | Link

Vandaag heeft de Rechtbank te Rotterdam uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de beheerders van de illegale p2p-sites Releases4u en Shareconnector. Ook de eigenaar van het hosting bedrijf waar de sites waren ondergebracht was als verdachte aangemerkt vanwege diens vermoedelijke inhoudelijke betrokkenheid bij de sites. Via Releases4u en Shareconnector werden op grote schaal links naar op inhoud en kwaliteit gecontroleerde film- en muziekbestanden op het† p2p-uitwisselnetwerk eDonkey aangeboden. Ook werd aanbod van dergelijke gecontroleerde bestanden op het eDonkey netwerk georganiseerd. BREIN deed in het najaar van 2004 aangifte tegen de sites. De tenlastelegging van het Openbaar Ministerie beschuldigde de verdachten van het plegen en medeplegen van beroeps- en bedrijfsmatige auteursrechtinbreuken en van deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd. De Rechtbank oordeelde vandaag dat medeplichtigheid aan auteursrechtinbreuk bij het beheren van dit soort sites wel kan worden aangenomen maar dat dit in het onderhavige geval niet voldoende is bewezen. Evenmin achtte de rechtbank voldoende bewezen dat er sprake was van een criminele organisatie.† Drie van de verdachten werden wel veroordeeld tot betaling van een geldboete van 250 euro voor het uploaden van enkele auteursrechtelijk beschermde werken. Dit betreft twee van de beheerders van Releases4u en de eigenaar van de hosting provider. † 'Het is bijzonder belangrijk dat de rechtbank in zijn vonnis uitdrukkelijk stelt dat de activiteiten van dit soort sites wel degelijk strafbaar kunnen zijn. Dat de rechter het bewijs in deze zaak vervolgens onvoldoende acht om tot een veroordeling te komen valt natuurlijk tegen maar het principe staat. Het OM kan in beroep in deze zaak of in een volgende zaak met meer bewijs komen', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'De civiele rechter heeft al herhaaldelijk geoordeeld dat dit soort sites onrechtmatig zijn omdat zij structureel toegang organiseren tot illegale bestanden. BREIN kan de verantwoordelijken dus in elk geval civiel aansprakelijk houden. Tegelijkertijd acht BREIN het van belang dat excessen ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Dat dit in principe mogelijk is staat met deze uitspraak vast.'

Europees Hof buigt zich over vraag over afgifte persoonsgegevens inbreukmakende gebruikers van uitwisseldiensten

Gepubliceerd op 19/07/2007 om 15:00 | Link

De Advocaat-Generaal (AG) van het Europees Hof van Justitie (EHvJ) heeft geconcludeerd dat Europese wetgeving toestaat dat individuele lidstaten uitsluiten dat persoonsgegevens van inbreukmakende p2p-gebruikers afgegeven worden aan civiele partijen voor het nemen van civiele actie tegen† inbreuk op hun intellectueel eigendomsrecht. De zaak is opgeworpen door de spaanse telecomgigant Telefonica. Die is† door de Spaanse auteursrechtenorganisatie Promusicae gedagvaard om persoonsgegevens van inbreukmakende gebruikers af te geven. Alvorens te beslissen heeft de Spaanse rechter de vraag voorgelegd aan het Europees Hof of het is toegestaan hiervoor persoonsgegevens aan een private partij af te geven. De conclusie van de AG komt erop neer dat het EU recht toestaat dat lidstaten bepalen dat persoonsgegevens niet voor dit doel aan private patrijen mogen worden afgegeven. Als het Europese hof die conclusie volgt dan is vervolgens de vraag of een lidstaat een dergelijke uitsluiting kent. In die landen zou dan alleen strafrechtelijke vervolging van inbreukmakende p2p-gebruikers zijn toegestaan. In Nederland is dat niet het geval. Nederlandse jurisprudentie heeft bepaald onder welke omstandigheden ISP's naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW) van vermoedelijke inbreukmakers aan de rechthebbende of diens vertegenwoordiger behoren af te geven zodat die civiele actie tegen de inbreuk kunnen ondernemen.†† In de zaak Lycos-Pessers oordeelde de Hoge Raad dat NAW behoren te worden afgegeven indien de onrechtmatigheid van de handeling redelijkerwijs aannemelijk is en de benadeelde een prevalerend en gerechtvaardigd belang heeft. In dat geval wijkt het recht op privacy voor de vermoedelijk geschonden rechten van de benadeelde.† Ook in intellectuele eigendomszaken is dit criterium toegepast. In de zaak BREIN/UPC oordeelde de rechter dat de ISP de NAW van inbreukmakende uploaders aan BREIN behoorde af te geven. De voorzieningenrechter paste daarbij dezelfde Lycos/Pessers criteria toe die ook eerder door het Hof van beroep in BREIN/ISPs waren aangehaald. Deze zaak betreft vermoedelijk inbreukmakende p2p-gebruikers, dat wil zeggen gebruikers van uitwisseldiensten. Vast staat dat zulke gebruikers inbreuk maken indien zij auteursrechtelijk beschermde werken uploaden zonder toestemming van de rechthebbenden. Bij uitwisseldiensten is het regel dat downloaders automatisch ook uploaders worden. BREIN richt zich met name op sites en servers die dergelijk illegaal gebruik organiseren. De vraag die aan het EHvJ voorligt heeft daar geen betrekking op. In verscheidene rechtszaken is bepaald dat het onrechtmatig is voor sites om systematisch en strucutureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van illegale bestanden. Wanneer de betreffende site anoniem opereert en geen gehoor geeft aan de sommaties van BREIN dan behoort de ISP op melding van BREIN de NAW van de sitehouder af te geven indien de onrechmatigheid redelijkerwijs aannemelijk is. Indien de onrechtmatigheid onmiskenbaar is dan behoort de ISP de site bovendien ontoegankelijk te maken. Dat is onder meer bepaald in BREIN/KPN (Dutchtorrent) en BREIN/Leaseweb (Everlasting). In geval van de illegale site Demonoid heeft Leaseweb buiten rechte aan de sommatie van BREIN voldaan. Leaseweb heeft overigens beroep aangetekend tegen het Everlasting vonnis. Inmiddels zijn meer dan 155 illegale p2p sites afgesloten door de sitehouder of diens ISP naar aanleiding van sommaties van BREIN.

Hosting provider verstrekt persoonsgegevens Demonoid.com en tekent onthoudingsverklaring

Gepubliceerd op 11/07/2007 om 15:00 | Link

Hosting provider Leaseweb heeft vandaag voldaan aan de eisen van BREIN met betrekking tot de illegale website Demonoid.com. BREIN had Leaseweb gedagvaard in Kort Geding met de eis de site Demonoid.com ontoegankelijk te maken en de naam - en adresgegevens van de sitehouder aan BREIN te verstrekken. De zitting zou morgen plaatsvinden in de Rechtbank te Amsterdam. Leaseweb heeft een onthoudingsverklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat zij Demonoid of een eventuele variant daarvan ontoegankelijk zal† houden op verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per dag. Tevens heeft Leaseweb de naam-, adres- en bankgegevens van de sitehouder aan BREIN afgegeven. Daarmee is aan de eisen van BREIN voldaan en is er geen reden om het Kort Geding door te zetten. Demonoid is een van de grootste bittorrentsites ter wereld. Op de site wordt door middel van zogenaamde torrentlinks toegang verschaft tot contentbestanden die door gebruikers worden uitgewisseld. BREIN heeft een door TNO ontworpen steekproef van het aanbod op Demonoid genomen. Daaruit blijkt dat gemiddeld 93.8% van de toegankelijke bestanden als illegaal zijn aan te merken. 'Er is niets mis met de bittorrent technologie', zegt BREIN directeur Tim Kuik, 'maar het gaat erom hoe je die gebruikt. Demonoid maakt systematisch en structureel gebruik van de beschikbaarheid van illegale bestanden en dat is niet toegestaan.'† BREIN hoort nog steeds vaak het argument dat de content zelf niet op dergelijke sites staat maar bij de gebruikers. In diverse vonnissen in Nederland en het buitenland is inmiddels bepaald dat dit niet terzake doet. 'Als je met je site gebruik maakt van illegale bestanden is dat ook illegaal'. Kort nadat BREIN Leaseweb had gedagvaard verdween Demonoid.com van het Internet en kwam enige dagen later terug vanaf een nieuwe hosting provider in Canada. Eerder verhuisde Demonoid vanuit de VS naar Nederland. De door Leaseweb verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om de verantwoordelijke personen achter Demonoid te identificeren en aan te spreken. BREIN overlegt met rechthebbenden in Canada in verband met actie tegen de hosting provider aldaar. 'Ons doel is te bereiken dat Nederland niet langer als veilige haven dient voor dergelijke illegale sites. Wij hebben ons vorig jaar gericht op Nederlandstalige sites die meestal wat kleiner waren. Nu zijn de grote internationale sites aan de beurt. Het is een goede zaak voor de ICT- ontwikkeling in Nederland als legale e-commerce hier een eerlijke kans van slagen krijgt', aldus Kuik.

Strafzaak beheerders illegale p2p-sites opnieuw voor de rechter

Gepubliceerd op 10/07/2007 om 15:00 | Link

Gisteren en vandaag vonden in de rechtbank te Rotterdam opnieuw zittingen plaats in de strafzaak tegen de beheerders van de illegale p2p-sites Releases4u en Shareconnector. Ook de eigenaar van de hosting provider van de sites, The Mindlab, is verdachte in deze zaak. Via Releases4u en Shareconnector werden op grote schaal links naar op inhoud en kwaliteit gecontroleerde film- en muziekbestanden op het† p2p-uitwisselnetwerk eDonkey aangeboden. Ook werd het aanbod van dergelijke gecontroleerde bestanden op het eDonkey netwerk georganiseerd. Vorig jaar vond de eerste zitting in deze zaak plaats. Toen werd de zaak aangehouden zodat aanvullende getuigenverhoren konden worden afgenomen. Die hebben inmiddels plaatsgevonden. † In 2004 werden Releases4u en Shareconnector herhaaldelijk door† BREIN gesommeerd hun onrechtmatige en strafbare activiteiten te staken. Zij† trokken zich daar niets van aan, Releases4u was al herhaaldelijk van ISP gewisseld, en ontkenden hun betrokkenheid. BREIN deed daarop aangifte bij de FIOD-ECD. Die verrichtte nader onderzoek dat eind 2004 leidde tot de arrestatie van tien personen en de inbeslagname van verscheidene computers, servers en administratie. Vijf van de verdachten waren actief als† beheerders van de sites en zijn door het Openbaar Ministerie gedagvaard.† De eigenaar van de hosting provider Mindlab die weigerde de sites af te sluiten en de naam- en adresgegevens van de beheerders van de sites af te geven, bleek zelf als 'admin' bij een van de sites betrokken te zijn en is daarom ook als verdachte aangemerkt. Verder worden de beheerders van de site Releases4u ervan verdacht betrokken te zijn bij een releasegroep die het nieuwste illegale product via die site en het eDonkey netwerk op Internet verspreidde. Tijdens hun pleidooien vandaag betwistten de advocaten van de verdachten de grond voor strafrechtelijke vervolging. Het openbaar ministerie zou niet ontvankelijk zijn, onder andere omdat het strafrechtelijk onderzoek niet zou deugen en BREIN de verdachten maar civielrechtelijk had moeten aanpakken. De beheerders van de sites zou niets kunnen worden verweten omdat hun site te vergelijken zou zijn met Google of Marktplaats.† BREIN directeur Tim Kuik zegt hierover: 'Het willens en wetens aanbieden van links naar illegale bestanden is illegaal en je site of dienst daarop inrichten eens te meer. De beheerders van deze sites organiseerden illegaal aanbod. De illegale bestanden werden op inhoud en kwaliteit gecontroleerd. De activiteiten gingen dus verder dan louter het aanbieden van links naar willekeurige bestanden op het Internet. Bovendien waren de verdachten zelf ook actief als uploaders. Deze mensen waren gewaarschuwd maar gingen desondanks door terwijl andere sites wel hun illegale activiteiten staakten.' † De advocaat van de eigenaar van hosting provider Mindlab, verantwoordelijk voor het hosten van de sites, stelde dat zijn cliŽnt niets kan† worden verweten. Justitie zou zich voor het karretje van BREIN hebben laten spannen en zijn cliŽnt was slechts† doorgeefluik. De sporen van betrokkenheid bij de site ShareConnector zouden niet terzake doen omdat die op de privť computer van de eigenaar van het hosting bedrijf en het forumgedeelte van de website† stonden. Kuik ziet dat anders: 'De eigenaar van Mindlab was als 'admin' bij een† van de p2p-sites betrokken. Hij kan zich dan ook niet verschuilen achter het argument dat†hij slechts een onwetend en passief doorgeefluik was. Door zijn opzettelijke deelname is hij medeplichtig aan de strafbare feiten en mede aansprakelijk† voor de schade'. BREIN heeft de provider en diens advocaat destijds† tevergeefs uitgebreid geÔnformeerd. 'Niet alleen gingen de verdachten ondanks† onze meldingen en uitleg door met hun illegale activiteiten, maar het bleek ook dat de hosting provider loog over zijn betrokkenheid. Ze pleegden op grote schaal strafbare feiten en waren duidelijk niet van†plan daarmee op te houden. Andere vergelijkbare sites die werden aangeschreven staakten hun illegale activiteiten wel. Vooral Releases4u riep hen op dit niet te doen en kreeg Shareconnector daarin mee. Zij logen en bedrogen en bleven doorgaan aanzienlijke schade te veroorzaken. BREIN heeft daarom gedocumenteerd aangifte gedaan bij de FIOD-ECD. De feiten in deze zaak spreken voor zich. De verdachten pleegden en organiseerden grootschalig inbreuken en dat is een strafbaar feit. Zelfs na waarschuwing volhardden zij willens en wetens in dit strafbaar handelen.' De officier van justitie eiste van alle verdachten 5000 euro boete subsidiair 100 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De rechtbank doet op 24 juli uitspraak.† † BREIN gaat ondertussen door met het civielrechtelijk aanpakken van illegale sites en doet zonodig aangifte bij de strafrechtelijke autoriteiten, dat laatste is inmiddels in nog drie andere zaken gebeurd. In verscheidene civiele vonnissen is vastgesteld dat het onrechtmatig is voor een site om systematisch en structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van illegale contentbestanden. Internet Service Providers die dergelijke sites onderdak gaven, zijn herhaaldelijk door de rechter bevolen die ontoegankelijk te maken en de naam- en adresgegevens van de sitehouders aan BREIN af te geven. Inmiddels hebben meer dan 150 illegale p2p-sites hun activiteiten gestaakt na sommatie door BREIN. 'In eerste instantie sommeren wij en bij volharding zal hetzij civielrechtelijke actie gevoerd worden ter verkrijging van een verbod en schadevergoeding of we doen aangifte en dan volgt, afhankelijk het OM, strafrechtelijke actie', zegt Kuik. Vorige maand bepaalde de Amsterdamse voorzieningenrechter nog dat hosting provider Leaseweb de illegale bittorrentsite Everlasting.nu moest afsluiten en de naam- en adresgegevens van de sitehouder aan BREIN moest afgeven, zodat deze door BREIN kan worden aangesproken op de veroorzaakte schade. Ook wat de grote internationale bittorrentsite Demonoid betreft is een dagvaarding tegen Leaseweb uitgebracht. 'De dagen van Nederland als veilige haven voor illegale sites zijn geteld', aldus Kuik.†

Grote illegale bittorrent site Demonoid offline na dagvaarding BREIN

Gepubliceerd op 27/06/2007 om 15:00 | Link

BREIN maakte eind vorige week naar aanleiding van de uitspraak in het Kort Geding over Everlasting bekend dat zij de hosting provider Leaseweb ook gedagvaard had met betrekking tot een grote internationale bittorent website. De naam van die site werd op dat moment nog niet bekend gemaakt. Inmiddels is gebleken dat de betreffende bittorrentsite, Demonoid.com, sinds gisterenochtend niet meer bereikbaar is. Aangezien BREIN Leaseweb heeft gedagvaard om Demonoid ontoegankelijk te maken en de naam- en adresgegevens van de site-eigenaar te verstrekken, lijkt het er sterk op dat het verdwijnen van de site het gevolg is van deze dagvaarding. Op de site zelf wordt gemeld dat Demonoid enige dagen offline is omdat de harddrives worden vervangen en de site zo snel mogelijk zal terugkeren. Demonoid is een van de grootste en meest populaire torrentsites ter wereld en bevat meer dan 170.000 torrentlinks die toegang verschaffen tot contentbestanden die door gebruikers worden uitgewisseld. De torrentlinks die deze content ontsluiten worden door gebruikers aangeleverd. BREIN heeft een door TNO ontworpen steekproef van het aanbod op Demonoid genomen. Daaruit blijkt dat gemiddeld 93.8% van de toegankelijke bestanden als illegaal zijn aan te merken. Uit de controle van de inhoud bleek dat minstens 92,4% van de als illegaal aangemerkte bestanden daadwerkelijk bruikbaar was. Geen van deze bruikbare werken bevatte andere content dan de titel van de torrent aangaf. 'Deze uitkomst geeft duidelijk aan dat er overwegend illegaal aanbod plaatsvindt op grote internationale uitwisselsites zoals Demonoid waar de gebruikers torrentlinks en contentbestanden aanleveren', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Dit soort sites neemt wel de verantwoordelijkheid om verboden pornografisch materiaal te weigeren, maar trekt zich er niets aan van aan als bestanden onmiskenbaar inbreuk maken op auteurs- en naburige rechten. Dat is dan ook waar de gebruikers op af komen. Veel van dit soort sites staat in Nederland en met name bij Leaseweb. Zij wordt daarvoor als een veilige haven gezien. Daar moet een einde aan komen.' Inmiddels zijn in Nederland meer dan 150 illegale bittorrentsites afgesloten. In de Nederlandse jurisprudentie is uitgemaakt dat het onrechtmatig is voor een site om systematisch en structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden. Het Hof in hoger beroep bepaalde dat in de zaak BREIN/Technodesign (Zoekmp3) betreffende een mp3 zoekmachine die in belangrijke mate hyperlinks naar illegale muziekbestanden leverde. Sindsdien zijn vonnissen gewezen in BREIN/KPN (Dutchtorrent) en BREIN/Leaseweb (Everlasting), waarin de access c.q. hosting providers zijn veroordeeld tot het ontoegankelijk maken en/of houden van bittorrentsites die gebruik maakten van onmiskenbaar inbreukmakende contentbestanden. Tevens moesten deze providers de naam- en adresgegevens van de sitehouders aan BREIN afgeven. Ten aanzien van het recente verdwijnen van Demonoid zegt Kuik: 'Naar het zich laat aanzien speelt Demonoid verstoppertje. Wij blijven er belang bij hebben dat Leaseweb maatregelen neemt om deze en andere illegale sites ontoegankelijk te maken en te houden en de naam- en adresgegevens van diens beheerders afgeeft zodat die kunnen worden aangesproken op de veroorzaakte schade. Mocht blijken dat Leaseweb geen betrouwbare klantgegevens heeft, dan trekt zij de aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade naar zich toe.'

Verdere acties tegen illegale sites bij Leaseweb in het verschiet

Gepubliceerd op 25/06/2007 om 15:00 | Link

Leaseweb moet de illegale bittorrentsite Everlasting sluiten en de naam en adres van de sitehouder aan BREIN afgeven. Dat†oordeelde†de kort geding rechter gisteren in Amsterdam†nadat piraterijbestrijder BREIN deze vorderingen had ingediend. 'Deze uitspraak is om twee redenen van belang', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Ten eerste omdat Everlasting niet de enige illegale site is die door Leaseweb gehost wordt. Er staat nog wel meer illegaals bij Leaseweb en dat moet er ook af. Een dagvaarding in een tweede zaak is al uitgebracht. Ten tweede omdat Leaseweb bestreed dat de 'amateuristische site' onrechtmatig was. Onder andere omdat er 'geen winstoogmerk' was.' De rechter beoordeelde de site als onrechtmatig: 'In dit kort geding kan in ieder geval wel worden vastgesteld dat Everlasting structureel inbreuken op auteursrechten en naburige rechten faciliteert en dat (de houder van) Everlasting zich hiervan bewust moet zijn. Het handelen van Everlasting is derhalve onrechtmatig, omdat het in strijd is met de jegens de rechthebbenden in acht te nemen zorgvuldigheid.' Dus ook als er geen winstoogmerk is dan nog is het illegaal als de site bewust structureel inbreuken faciliteert. Overigens vroeg Everlasting wel 'donaties' van gebruikers. Omdat de site kennelijk onrechtmatig is moet Leaseweb niet alleen de naam en adres afgeven maar de site ook afsluiten. Everlasting heeft naar aanleiding van het vonnis de site gestaakt. 'Wel veel te laat', zegt Kuik. 'Omdat de sitehouder van Everlasting niet op de sommaties van BREIN reageerde en gewoon is doorgegaan, zal BREIN de sitehouder in elk geval aansprakelijk stellen voor de kosten van de procedure die zij daarom tegen het eveneens weigerachtige Leaseweb moest voeren.' Ook met Leaseweb is BREIN nog niet klaar, aldus Kuik: 'Wij willen medewerking van Leaseweb aan het ontoegankelijk maken en aanspreken van illegale sites en servers. Daaraan heeft het veel te lang ontbroken. Er staan ook grote internationale torrentsites bij Leaseweb die structureel inbreuk faciliteren. Leaseweb staat bekend als een veilige haven die zich niets aantrekt van de massale auteursrechtinbreuken die plaatsvinden op de sites die zij onderdak biedt. Dat kan niet zo doorgaan. In een van die zaken hebben wij Leaseweb inmiddels gedagvaard.' BREIN maakt de naam van de betreffende site nog niet bekend omdat zij wil voorkomen dat die dan nog meer bezoekers zal gaan trekken dan nu al het geval is. BREIN heeft een door TNO ontworpen steekproef van de site genomen waaruit bleek dat gemiddeld 93.8% van de toegankelijke bestanden als 'illegaal' kunnen worden aangemerkt.

Hosting provider Leaseweb moet illegale site afsluiten en naam en adresgegevens van sitehouder verstrekken

Gepubliceerd op 21/06/2007 om 15:00 | Link

Vandaag deed de Kort Geding Rechter in Amsterdam uitspraak in een kort geding dat Stichting BREIN heeft aangespannen tegen de hosting provider Leaseweb. Leaseweb host onder andere de illegale bittorent website Everlasting.nu en weigerde die op sommatie van BREIN ontoegankelijk te maken en de identiteit van haar klant af te geven. BREIN vorderde daarop deze afsluiting en de naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) van de sitehouder in kort geding. Dat heeft de rechter vandaag toegewezen. Op Everlasting wordt opzettelijk illegaal toegang georganiseerd tot de populaire films, muziek en games. Zo werd bijvoorbeeld drie dagen na de officiŽle bioscooppremiŤre de film Pirates Of The Caribbean 3 illegaal aangeboden ondanks de dagvaarding van Leaseweb. In eerdere uitspraken heeft BREIN van de civiele rechter ook al verboden van dergelijke sites en afgifte van de identiteit van de sitehouder verkregen. Enerzijds verbiedt de jurisprudentie sites die systematisch en structureel gebruik maken van illegaal aangeboden contentbestanden, ongeacht of die bestanden zelf niet op de site staan maar bij de gebruikers van zo een site. Anderzijds wordt aan ISP's de plicht opgelegd om op melding van BREIN dergelijke sites ontoegankelijk te maken om verdere schade te voorkomen en de naam en adres van de sitehouder aan BREIN af te geven zodat die door BREIN kan worden aangesproken voor de veroorzaakte schade.. Everlasting en diens vermoedelijke voorganger Ladytorrent waren al door BREIN gesommeerd. Ladytorrent werd in het voorjaar van 2006 gesloten nadat BREIN contact had opgenomen met diens hosting provider PCextreme. Kort daarop startte Everlasting met betrokkenen die dezelfde schuilnamen gebruikten. BREIN stuurde opnieuw een sommatie naar de toenmalige hosting provider waarop de site onderdak zocht en vond bij Leaseweb die op het Internet bekend staat als hosting provider van illegale sites. Leaseweb vond de sommatie van BREIN onvoldoende reden om Everlasting ontoegankelijk te maken en de identiteit van haar klant af te geven aan BREIN. Eerdere rechterlijke uitspraken zouden volgens Leaseweb niet van toepassing zijn. Verder vond Leaseweb de melding van BREIN niet betrouwbaar genoeg. BREIN dagvaardde Leaseweb daarom in kort geding. De rechter stelde Leaseweb in het ongelijk, ook wat betreft haar eisen met betrekking tot BREIN's melding. Opmerkelijk is dat na de dagvaarding het uiterlijk van de site werd veranderd en een oproep aan de gebruikers werd gedaan om 'op advies van de advocaat van Leaseweb' zoveel mogelijk 'niet copyrighted materiaal' zoals vakantiefoto's en zelfgemaakte recepten toe te voegen. Ook werd een rubriek met open source software toegevoegd en een 'disclaimer' geplaatst waarin onder meer werd gezegd dat rechthebbenden links naar inbreukmakende bestanden kunnen melden. Deze kunstgrepen weerhielden de rechter er niet van de site als kennelijk onrechtmatig te beoordelen. Op straffe van een dwangsom van 2000 euro per dag met een maximum van 200.000 euro moet Leaseweb de site (of een vergelijkbare site van dezelfde eigenaar) afsluiten. Hetzelfde bedrag aan dwangsommen is van toepassing op de afgifte van de naam en adresgegevens van de eigenaar van de site door Leaseweb aan BREIN. 'Wij zijn bijzonder blij met dit vonnis tegen Leaseweb', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Leaseweb staat bij ons bekend als hosting provider van meerdere illegale sites. Zij weigeren mee te werken aan het verwijderen van zulke sites en de naam en adres van de eigenaars af te geven. De houding van Leaseweb tegenover de meldingen van BREIN is onrechtmatig.'

Piraat moet 1,5 miljoen euro aan de Nederlandse Staat betalen

Gepubliceerd op 19/06/2007 om 15:00 | Link

De rechtbank in Utrecht heeft uitspraak gedaan in de ontnemingszaak tegen piraat B.G., alias 'De Oorbel'. De rechtbank oordeelde dat G. door middel van het plegen van opzettelijke beroeps- of bedrijfsmatige piraterij aanzienlijk wederrechtelijk verkregen voordeel heeft behaald en legde hem de verplichting op dit aan de Staat te betalen. Van veroordeelde zal ruim 1,5 miljoen euro worden ontnomen. † G. stond samen met de inmiddels overleden mededader M.S. alias 'Idi' aan het hoofd van de organisatie die periodiek de zogenaamde Crazybytes, Twilight en Moviebox cd's en dvd's uitbracht. Dat zijn illegale verzamelingen van de meest populaire muziek, films en software. Die werden sinds eind jaren 90 in grote oplages geperst en verkocht voor prijzen van ongeveer 20 tot 40 euro. Oorbel, Idi en een derde dader werden in 2003 door de Utrechtse rechtbank al veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 jaar inzake geweldsdelicten. Die veroordeling kwam in hoger beroep nadat zij in eerste instantie tot 4,5 jaar waren veroordeeld. De mannen hadden handlangers 'Flappie' en een vriendje ontvoerd, mishandeld en afgeperst omdat die hadden geprobeerd buiten de organisatie om zelf cd's en dvd's op de markt te brengen. † Daarnaast werden de piraten veroordeeld tot gevangenisstraffen en geldboetes voor overtreding van de Auteurswet, waarbij ze het laten persen, invoeren, verveelvoudigen en ter verspreiding aanbieden van illegale cd's en dvd's als beroep of bedrijf uitoefenden. Het ging in totaal om ruim 400.000 cd's en dvd's. De rechtbank oordeelde destijds 'dat de openbare orde hierdoor ernstig geschaad is' en omschreef het bedrijfsmatige karakter en de omvangrijke schaal van het productieproces, de onderlinge taakverdeling en de organisatiegraad als zorgelijk. Het gewelddadige en bedreigende karakter binnen een atmosfeer van angst zorgde er volgens de rechtbank voor dat de criminele organisatie jaren kon voortbestaan. † Ook zes medeverdachten, waaronder drie studenten die de bronkopieŽn voor de cd's en dvd's maakten en programmeerden, werden in 2003 veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen, werkstraffen en geldboetes. De zes mannen werden eveneens veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie en overtreding van de Auteurswet. Tenslotte zijn tegen de drie studenten ontnemingsvorderingen toegewezen van 10.000 euro. Zij kregen een maandelijkse betaling van de organisatie voor hun diensten, die onder meer inhielden dat zij de gewenste muziek, films en software van het internet haalden met behulp van het snelle universiteitsnetwerk.††

Politie Haaglanden en BREIN samen actief tegen piraterij

Gepubliceerd op 14/06/2007 om 15:00 | Link

Politie Haaglanden heeft in† samenwerking met BREIN twee† onderzoeken ingesteld naar de handel in illegale cd's en dvd's. Dinsdag 11 juni werd een onderzoek ingesteld in de woning van een 26-jarige inwoner van Delft die via advertentiesites zoals marktplaats illegale dvd-boxen met complete seizoenen van populaire televisieseries (Friends, Discovery, Star Trek en Buffy the Vampire Slayer ) en films verkocht. In de woning werd een klein aantal illegale dragers en een computer met handels- administratie aangetroffen. De verdachte verklaarde de boxen in China te bestellen en deze vervolgens door te verkopen aan Nederlandse afnemers. Hij verklaarde de afgelopen maanden ongeveer 200 bestellingen te hebben geleverd. BREIN schat dat daarmee ongeveer 10.000,- winst is behaald. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Op dezelfde dag werd een onderzoek in de woning van een 32-jarige Delftenaar uitgevoerd die werd verdacht van het laten persen van 1500 illegale verzamel-cd's met populair repertoire. Omdat de verdachte niet aanwezig was werd hij donderdag 14 juni op het politiebureau ontboden, waar hij met een 29-jarige Rotterdammer verscheen. Een van de verdachten verklaarde dat hij de cd's had laten vervaardigen en had verspreid via een website en onder een aantal winkels in Den Haag en Rotterdam. De andere verdachte fungeerde als tussenpersoon.† Ook tegen deze verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. BREIN levert in beide gevallen expertise en vordert van de verdachten een onthoudingsverklaring.

BREIN ontvangt MPA's APO Award voor prestaties in 2006-2007

Gepubliceerd op 11/06/2007 om 15:00 | Link

BREIN heeft van de Motion Picture Association,† de brancheorganisatie van Hollywood filmstudio's, de EMEA anti-piracy award gewonnen voor de prestaties over de afgelopen anderhalf jaar. De award werd afgelopen vrijdag uitgereikt tijdens MPA's jaarlijkse anti-piracy congres dat deze keer in Moskou plaatsvond. Onder ingewijden staat de prijs bekend als anti-piracy 'Oscar', maar officieel mag die benaming niet gebruikt worden. Er komen rond de 30 anti-piracy programma's uit Europa, Midden-Oosten en Afrika voor de award in aanmerking. BREIN kreeg de prijs voor haar civiele handhaving op met name Internetgebied. Deze had afgelopen jaar vonnissen tot gevolg waarin werd bepaald dat ISP's naam en adres gegevens van inbreukmakers af behoren te geven en illegale sites ontoegankelijk dienen te maken. Xs4all en KPN introduceerden klachtenprocedures naar aanleiding van de rechtspraak.† BREIN nam vorig jaar 12.000 keer succesvol actie tegen piraterij en zorgde ervoor dat tot op heden 150 illegale p2p-sites met vele tienduizenden illegale bestanden werden afgesloten. Er werden verder 1.900 acties tegen aanbod van illegale dragers via Internet en 410 onderzoeken naar traditionele verspreiding van illegale dragers succesvol afgerond. Tot slot werden in 2006 72 zaken samen met de strafrechtelijke autoriteiten behandeld of werd expertise bij strafrechtelijke onderzoeken naar piraterij geleverd. De strafrechtelijke handhaving in Nederland tegen piraterij richt zich met name op de handel in illegale cd's en dvd's. Er is echter dringend behoefte aan meer strafrechtelijke handhaving tegen piraterij op Internet. Die groeit nog altijd en Nederland wordt inmiddels internationaal gezien als vrijhaven voor illegale sites. BREIN doet daar civiel van alles tegen, maar pleit voor meer strafrechtelijk ingrijpen tegen de excessen. 'De autoriteiten hebben wel expertise maar een groot capaciteitsgebrek op IE en IT gebied. Actie gebeurt maar mondjesmaat en veel te traag',† zegt BREIN directeur Tim Kuik.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»